Arstide erialade arengukavad ja erialakomisjonid

Eesti Tervishoiuprojekt 2015 raames koostöös Sotsiaalministeeriumi tervishoiu osakonnaga tehti 2001. aasta alguses 36-le arsti ja hambaarsti erialakomisjonile ülesandeks koostada oma eriala arengukava. 2001. aasta esimesel poolel koostöös põhinõunike ja erialakomisjonidega arengukavasid täiendati, ühtlustati ja parandati ning 2001. aasta teisel poolel töötati välja arstide erialade arengukavade lühivariandid, mis olid aluseks 1. jaanuaril 2002. aastal jõustuva Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284) § 58 lõike 8 sotsiaalministri määruse “Arstide erialade arengukavad” koostamisel.

Eesmärgid

Arstide erialade arengukavade koostamise eesmärgiks oli koguda ja koondada erialakomisjonide poolsed ettepanekud tervishoiuteenuste osutamise mahu, ressursside ja asukoha planeerimiseks, erialase tegevuse regulatsiooni täiustamiseks, eriarstide koolituse planeerimiseks ning kvalifikatsiooni parendamiseks.

  • Võrdsete võimaluste printsiibist, mille kohaselt tuleb sõltumata patsientide maksevõimelisusest ja geograafilisest paiknemisest tagada neile sarnaste vajaduste puhul sarnaste teenuste kättesaadavus.
  • Vaba valiku põhimõttest, mille kohaselt patsient võib vabalt valida tervishoiuteenuste pakkujate vahel ning osaleda oma tervist puudutavates otsustusprotsessides.
  • Tõhususe printsiibi puhul lähtutakse sellest, et Eestis rakendatakse tervishoiu rahastamisel sotsiaalse ravikindlustuse põhimõtteid, mille kohaselt maksed ravikindlustuseelarvesse põhinevad maksevõimelisusel ning kindlustatute juurdepääs teenustele sõltub vajadusest. Tervishoiu eesmärkide efektiivseks saavutamiseks on nõutav ravikindlustuse ressursside kui piiratud rahaliste vahendite võimalikult otstarbekas kasutamine mistõttu on paratamatu tervishoiu reguleerimisel mõningate piirangute seadmine.
  • Riigi poolt kehtestatavad kindlad nõuded tervishoiutöötajatele ning järelvalve korraldamine teenuse osutajate üle tagamaks tervishoiuteenuse kui avaliku teenuse puhul patsiendi kui tervishoiuteenuste vajadust ja kvaliteeti hinnata mitteoskava isiku kaitsmine riigi poolt.
  • Arengukava koostamise aluseks võeti Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud “Eesti haiglate arengukava 2015”.
 

Arengukavad

Kirurgilised erialad

 
Anestesioloogia
Erakorraline meditsiin, s.h. kiirabi
Kardiovaskulaarkirurgia
Kardiokirurgia
Lastekirurgia
Neurokirurgia
Oftalmoloogia
Ortopeedia
Otorinolarüngoloogia
Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
Sünnitusabi ja günekoloogia
Torakaalkirurgia
Uroloogia

 

 

Vaskulaarkirurgia
Üldkirurgia 

 

Sisemeditsiini erialad

 

Dermatoveneroloogia
Endokrinoloogia
Gastroenteroloogia
Hermatoloogia
Infektsioonhaigused 
Kardioloogia 
Meditsiinigeneetika
Nefroloogia
Neuroloogia
Onkoloogia
Pediaatria
Peremeditsiin
 

 

Psühhiaatria
Pulmonoloogia
Reumatoloogia
Sisehaigused
Taastusravi ja füsiaatria
Töötervishoid

Hambaravi erialad

 

Hambaravi
Ortodontia
Suu-, näo- ja lõuakirurgia

Kliinilis-konsultatiivsed erialad

 

Laborimeditsiin
Kohtuarstiteadus
Patoloogia
Radioloogia

 

 

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017