Eeluuring

Pilootprojekti ettevalmistamiseks viidi 2015. aastal läbi eeluuring. Selle käigus arendati edasi ja täpsustati pilootprojekti kavandi dokumendis visandatut ning koostati pilootprojekti tegevus- ja rahastamiskava aastateks 2016-2018. Kava esitatakse Vabariigi Valitsusele otsustamiseks 2015. aasta lõpuks.

Personaalmeditsiini arendamise teema mitmetahulisust arvestades kaasati erinevate hangetega eeluuringu läbiviimisesse Eesti parimatest ekspertidest koosnevad meeskonnad, et töötada läbi personaalmeditsiini kliiniline käsitlus ja kompetentside arendamine (Tartu Ülikooli arstiteaduskond), infoarhitektuuri (Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus) ja otsusetoe (Tallinna Tehnikaülikooli E-Meditsiini labor) lahendused ning juhtimisorganisatsioon (Tartu Biotehnoloogia Park ja Praxis).

Lisaks kaardistati Eesti elanikkonna ja tervishoiutöötajate personaalmeditsiiniga seotud hoiakud, teadmised, kogemused ja ootused (TNS Emor). Personaalmeditsiini arengutega avanevate innovatsioonivõimaluste teadvustamiseks ja rakendusideede kaardistamiseks korraldati Idea Garage (Buildit Accelerator ja Garage48).

Eeluuringu kommunikatsioonitegevuste käigus käivitati personaalmeditsiini teemaline arutelu meditsiiniväljaannetes, korraldati konverents arstidele ning poliitikafoorum otsustajatele (Celsius Healthcare), lisaks infopäev avalikkusele (koostöös Eesti Geenivaramuga).

Eeluuringu raames läbiviidud arendusuuringute tulemused jm tegevuste käigus saadud kogemused andsid sisendi pilootprojekti tegevus- ja rahastamiskava koostamisele.

Eeluuringu koordineerimiseks moodustati juhtrühm, kuhu kuulusid: Ain Aaviksoo (juhtrühma juht), Liis Rooväli ja Anti Urm (kõik Sotsiaalministeerium), Raul Mill (E-tervise SA), Jaanus Pikani (Tartu Biotehnoloogia Park), prof Andres Metspalu (Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu), Dr Peeter Ross (Tallinna Tehnikaülikooli E-Meditsiini labor), prof Jaak Vilo (Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut ja Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus) ja prof Raul-Allan Kiivet (Tartu Ülikooli arstiteaduskond).

Eeluuringu projekti juhtis Kitty Kubo.

Eeluuringu läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond programmi TerVE raames, mida viis ellu Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

 

Eeluuringu raportid:

1. Feasibility study for personalised medicine in Estonia: Clinical Approach

Lühikokkuvõte (eesti keeles)

Raport (inglise keeles)

Ülevaade personaalmeditsiini mõiste arengust (eesti keeles)

2. Description of the current status and future needs of the Information Architecture and Data Management solutions for the national personalised medicine pilot project

Lühikokkuvõte (eesti keeles)

Raport (inglise keeles)

3. Feasibility study for the development of digital decision support systems for personalised medicine

Lühikokkuvõte (eesti keeles)

Raport (inglise keeles)

Raporti lisad (inglise keeles):

Annex 1.1: Scenario A: Prevention: Personalised Prevention Plan for Genetic Breast Cancer Risk

Annex 1.2: Scenario B: Chronic Patient: Monitoring and Personalised Treatment (CVD, Diabetes, Type 2)

Annex 2: Table of investigated nomenclatures, terminologies and classifications

Annex 3: Digital Decision Support System data sources

Annex 4: Overview of data at the Estonian Genome Center of the University of Tartu

Annex 5: Multiplex genetic testing panel, example - BROCA cancer risk panel

Annex 6: Genomic alterations as putative predictive biomarkers for cancer therapy

Annex 7: Variety of Digital Decision Support Systems

Annex 8: General requirements for the DDSS and the functional prototype

Annex 9: Digital Decision Support Systems classification with examples 

Annex 10: Examples of prevention and early detection on the basis of cancer hereditary susceptibility testing
with personalised preventive strategies

4. Feasibility study for the development of business cooperation, management organisation and evaluation methodology for personalised medicine pilot project

Lühikokkuvõte (eesti keeles)

Raport (inglise keeles)

5. Genoomikaga ning üldiselt personaalmeditsiiniga seotud teadmiste ja hoiakute uuring elanikkonna ja arstkonna hulgas

5.1 Elanike teadmised, hoiakud, kartused ja ootused personaalmeditsiini osas

Raport (eesti keeles)

5.2 Tervishoiutöötajate ootused ja valmisolek tervise- ja pärilikkuseinfo kasutamiseks patsiendi personaalseks riskipõhiseks nõustamiseks

Raport (eesti keeles)

6. Personaalmeditsiini esmase kommunikatsiooni ja kaasamistegevuste läbiviimine  

Raport (eesti keeles)

7. Personaalmeditsiiniga seotud rakendusideede konkursi korraldamine

Raport (eesti keeles)

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017