ESF avatud taotlusvoorud

 

Meetmes 3.2  planeeritud avatud  taotlusvoorud tegevuses „Madala kvalifikatsiooniga inimeste ja tööturu riskirühmade hõivevalmiduse tõstmisele suunatud tegevuste toetamine“

 Meetme määrus

Avatud taotlusvooru kogueelarve: 29 milj eurot,  planeeritud projektides osalejate arv:  10 000 inimest. 

Taotlejad: KOV-id, MTÜ-d, äriühingud

Toetatakse projekte, mille eesmärk on:  

  • mittetöötavate ja mitteõppivate esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmine ja tööle aitamine
  • pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmine ning tööle aitamine

Noorteprojektidele saab toetust taotleda jooksvalt alates 01.12.2015.   Pikaajalistele töötute projektidele on samuti avatud taotlemine alates 22.08.2016. Mõlema vooru kohta saate rohkem infot  siit

Rohkem infot taotlemise kohta leiate SA Innove kodulehelt 


Meetmes  2.1  planeeritud avatud taotlusvoorud tegevuses “Lapsehoiu kvaliteedi suurendamine  ja uute lapsehoiukohtade loomise ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele”

Meetme määrus

seletuskiri

Avatud taotlusvoorude kogueelarve: 6,5 milj eurot,  planeeritud on luua 1200 hoiukohta. Taotlusvoore on planeeritud perioodi jooksul kaks, esimene taotlusvoor toimus 2015. aastal, II taotlusvoor algas 26.02.2018 ja on avatud kuni 25. aprillini 2018 kl 17.00.

Toetust võib taotleda kohalik omavalitsus, eraõiguslik juriidiline isik, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus. Taotlusi võtab vastu ja lisainfot jagab SA Innove.

Toetust antakse projektile, mis loob 0–7-aastastele lastele uusi lapsehoiukohti, kus osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust. Lisaks tavapärastele lapsehoiukohtadele toetatakse teises taotlusvoorus eriilmeliste lapsehoiukohtade loomist, mis vastavad piirkonna perede tööajakorraldusele ja spetsiifilisematele vajadustele, näiteks hoiukohad erivajadustega lastele, ebastandardsetel aegadel töötavad hoiukohad ning tööandja juures asuvad või võõrkeelsed hoiukohad. 

Ühte lapsehoiukohta toetatakse Eurostati andmete alusel määratud ühikuhinnaga, milleks on 245 eurot ühes kalendrikuus ehk 2941 eurot aastas. Kui loodavatest kohtadest on täidetud 50 kuni 69 protsenti on ühikuhind 172 eurot.

Euroopa Sotsiaalfondi toetuse osakaal on 75%, taotleja omafinantseering on 25%. Ühikuhind katab kõik teenuse osutamisega seotud kulud, mis tähendab, et lapsehoiukoha kuludokumente eraldi ei ole vaja esitada.

Taotlusvooru eelarve on kokku 2 971 692 eurot, mis jaguneb  tegevuste vahel järgmiselt:
1.toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust – ESF toetus 970 000 eurot;
 
2.toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus eriilmeline lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust – ESF toetus 1 930 000 eurot.

 

Meetmes 2.2 on planeeritud avatud taotlusvoorud tegevuses „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 26 miljonit eurot,  toetatakse vähemalt 6225 erivajadusega või hoolduskoormusega inimesele teenuste pakkumist.

Taotlusvoorud on  suunatud  kohalike omavalitsuste hoolekandeteenuste arendamisele ja pakkumisele ning uudsete sotsiaalteenuste välja töötamisele.
Toetatakse projekte, mille eesmärk on:

  • tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine
  •  tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Meetme raames on perioodi 2014 – 2020 planeeritud neli avatud taotlusvooru.

Esimene  taotlusvoor oli avatud 2016. aasta  1. august -  31.oktoober. Voorus toetati koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiuteenuse ja intervallhooldusteenuse arendamist ja osutamist 2,5 miljoni euro ulatuses.

Teine voor toetab sotsiaalteenuste osutamist KOVides peale haldusreformi. Teise vooru eelarve on 7 miljonit, see avaneb 11. aprill 2018 ja on avatud kuni 12. juuni 2018. Lisainfot vooru kohta saab SA Innove kodulehelt

Kolmandaks vooruks on planeeritud uuenduslike sotsiaalteenuste osutamise toetamine ning vooru I etapp avaneb 2018. aasta II kvartalis.

2019. aastal toimub neljas taotlusvoor, mis toetab samuti KOVe kohustuslike sotsiaalteenuste osutamises, kuid lubab selleks kaasata eraõigusliku partneri abi.

 

Viimati uuendatud: 6. aprill 2018