ESF toetused rakendusasutuse tegevusteks (TAT)

Toetuse andmise tingimused Sotsiaalministeeriumi (rakendusasutuse) tegevuste elluviimiseks 

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks e TAT koostatakse suurte valdkondlike muutuste tegemiseks, uute tegevuste piloteerimiseks ning haldamise lihtsustamiseks, neid tegevusi viivad  üldjuhul ellu rakendusasutused (ministeeriumid koostöös allasutuste või partneritega).

ESF TAT-d:

TAT Tugiteenus vanglast vabanejatele (meede 2.2; tegevus 2.2.3)

 Vanglast vabanejatele tugiteenuse pakkumine, mis suurendab nende osalust tööturu- ja sotsiaalteenustel ,  hariduses ning  tööhõives. Tegevuste  laiem eesmärk on vähendada vanglast vabanejate retsidiivsust. TAT raames pakutakse vanglast vabanejatele tugiisikuteenust ja  vajadusel nõustamisteenustega täiendatud ajutist majutusteenust. TAT on kinnitatud, elluviija on Justiitsministeerium. Kontakt: Ingrid Mangulson ingrid.mangulson@sm.ee

Eelarve

TAT Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks (meede 3.2; tegevus 3.2.1)

TAT tegevuste sihtrühmaks on noored, vanaduspensioniealised ja töötuna arvel olevad inimesed, samuti need, kes on valmis vastu võtma töökohta kodust kaugemal. TAT on kinnitatud. TAT elluviija on Töötukassa. Kontakt Mari Väli, mari.vali@tootukassa.ee

Eelarve


TAT Kainem ja tervem Eesti, (meede 2.3, tegevus 2.3.1)

 Alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine ning  vajadusel nõustamise ja raviteenuste pakkumine. Samuti alkoholi tarvitamise riskidest, riskipiiridest ning vajalikest tervishoiuteenustest ja tugitegevustest teavitamine. TAT on kinnitatatud, tegevuste elluviija on Tervise Arengu Instituut. Kontakt Riina Paal, riina.paal@tai.ee

Eelarve

TAT Puudega laste tugiteenused (meede 2.1, tegevus 2.1.1)

 Raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuste (lapsehoid, tugiisik ja transport) arendamine ning pakkumine, et vähendada vanemate hoolduskoormust. TAT on kinnitatud, elluviija on Sotsiaalkindlustusamet. Kontakt: Ingrid Mangulson ingrid.mangulson@sm.ee

Eelarve

TAT Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine (meede 2.1, tegevus 2.2.2)

Tegevused on suunatud asendushoolduse vormide mitmekesistamisele, asendushoolduse  pakkujate (perekonnas hooldajad, eestkostjad, lapsendajad, asenduskoduteenuse osutajad) ettevalmistuse ning tugiteenuste arendamisele ja pakkumisele ning asendushoolduselt elluastuvate noorte iseseisva toimetuleku parandamisele. TAT on kinnitatud, tegevusi viib ellu Sotsiaalministeerium koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudiga. Kontakt: Ingrid Mangulson ingrid.mangulson@sm.ee

Eelarve

 Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2015–31.12.2016

TAT Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused (meede 2.2, tegevus 2.2.1)

 Kvaliteetsete ja integreeritud hoolekandeteenuste pakkumine erivajadustega, hoolduskoormusega või toimetulekuraskustes inimestele, et toetada töö leidmist ja tööl käimist. TAT elluviija on Sotsiaalministeerium. TAT on kinnitatud. Kontakt Terry Ney, terry.ney@sm.ee

Eelarve

TAT Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine (meede 3.1, tegevuse 3.1.1)

Tööealiste erivajadustega vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise võimaluste suurendamine. Pikaajalise kaitstud töötamise teenuse arendamine ja osutamine, abivahendite kasutamise võimaldamine, kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine. TAT on kinnitatud, TAT elluviija on Sotsiaalministeerium.

Eelarve

TAT Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine (meede 3.1, tegevus 3.1.2)

Tööandjate ja töötajate teavitamine töövõime hoidmise ja säilitamise võimalustest ning nende toetamine töökeskkonna edendamisel läbi teavitus-, nõustamis-, koolitus- ja kaasamistegevuste. TAT on kinnitatud, elluviija on Tööinspektsioon. Kontakt  Anna-Kristiina Iher, anna-kristiina.iher@ti.ee

Eelarve

TAT Töövõime süsteemi toetavad tegevused (meede 3.1, tegevus 3.1.3)

Töövõime hindamise metoodika arendamine ja metoodika kasutajate koolitamine, töövõime toetamise süsteemi institutsioonide-vahelise koostöö ja vajaliku andmevahetuse arendamine ning avalikkuse (sh eraldi ka tööandjate ja töötajate) teavitamine.  TAT on kinntatud,  elluviija on Sotsiaalministeerium. Kontakt Tiina Vinkel,  tiina.vinkel@sm.ee

Eelarve

TAT Tööturuteenuste osutamine töövõime reformi sihtrühmale (meede 3.1, tegevus 3.1.1)

Ligi 40 000 inimesele nende vajadustest lähtuvate tööturuteenuste pakkumine. Kontakt: Kertu Põial, kertu.poial@sm.ee

Eelarve

TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine (meede 1.6, tegevus 1.6.4)

Karjäärinõustamise pakkumine töötavatele inimestele, samuti mitteaktiivsetele ja teistele, kellel ei ole õigust karjäärinõustamisele tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel. Teenust pakub Töötukassa, kontakt Lana Randaru, lana.randaru@tootukassa.ee

Eelarve

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 26. juuli 2017