Euroopa Regionaalarengu Fond

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) raames on Sotsiaalministeerium vastutav nelja meetme tegevuse eest:

 

2.4.1  Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine


2014 – 2020 saavad  SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla  ja TÜ Kliinikum taotleda toetust oma hoonete renoveerimise jätkamiseks.  Plaanis on kaasajastada vähemalt 12 raviüksust, sh  SA PER patoloogia korpuse üksused, psühhiaatriakliiniku raviüksused ja kiiritusravi palatiosakonnad ning SA TÜK lastekliinik, patoloogia labor, kiiritusravi ja sisehaiguste palatiüksused.

Otsus toetada Põhja-Eesti Regionaalhaiglal  ja TÜ Kliinikumi renoveerimist  lähtub  Rahvastiku tervise arengukavast 2009 -2020, mille rakendusplaanis toodud investeerimisprojektid on kinnitanud Vabariigi Valitsus.

Toetuse andmise tingimused (TAT) kinnitati 2015. aprillis, link: https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015017

Investeeringute kava (märts 2016)

Investeeringute kava lisa

Eelarve: ERF toetuse summa on kokku  46 milj eurot, sellele lisandub toetuse saaja  omafinantseering 50%

 

2.4.2 Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused


Tegevuse eesmärk on luua või kaasajastada 35 esmatasandi tervisekeskust, kuhu oleks põhiteenustena koondunud perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemandaabi ja koduõenduse teenused. Selleks  toetatakse tervisekeskuse või selle teise tegevuskoha ehitamist ja rekonstrueerimist

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused,  üldarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad, eriarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad ja iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse osutamise tegevusloa omajad.

Toetuse taotlemine toimub kahes etapis.  Esimese etapi taotluste põhjal koostab Sotsiaalministeerium investeeringute kava, kava kinnitamise järel saavad kavasse kantud projektid esitada toetuse saamiseks taotlused rakendusüksusele (Rahandusministeerium).

Ajakava:

  •  09.05.2016 lõppes investeeringute kava koostamise taotlusvoor.  Kokku esitati 59 taotlust.

Mais ja juunis kontrollis rakendusasutus (Sotsiaalministeerium)  esitatud taotluste vastavust nõuetele. Kui taotluses esines puudusi, teavitati sellest taotlejat ja neil oli võimalik taotlust parandada.  Juuni lõpuks tunnistati nõutele vastavaks kõik 59 taotlust ja need on edastatud valikukomisjonile sisuliseks hindamiseks. Toetust taotleti 63 miljoni euro ulatuses.

  • Valikukomisjoni koosolek, august 2016

Valikukomisjoni kuulub kolm Sotsiaalministeeriumi, üks Terviseameti, üks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, üks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, üks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja kaks Rahandusministeeriumi esindajat. Valikukomisjoni esimees on Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler.  Hindamisse võib kaasata nõuandva rolliga eksperte. Valikukomisjoni hindepunktide alusel moodustub investeeringute kavasse kantavate projektide nimekiri, mis esitatakse kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele. Investeeringute kavasse kandmiseks peab projekt saama vähemalt 50 punkti, kusjuures üheski hindamise alamkategoorias ei tohi punktisummaks olla 0.

  •  Vabariigi Valitsus kinnitab investeeringute kava, september 2016.

Peale IK kinnitamist peavad kavasse kantud projektid toetuse reaalseks saamiseks 6 kuu jooksul esitama uue taotluse rakendusüksusele, Rahandusministeeriumile.

 Meetme tegevuse eelarve: ERF toetuse summa on kokku  85 milj eurot, sellele lisandub toetuse saaja omafinantseering 25%

Rohkem infot tervisekeskuste kohta leiab Sotsiaalministeeriumi tervise alalehelt

Materjalid:

 

 Esmatasandi tervisekeskuse taotlused

 Toetuse andmise tingimused (TAT)

Seletuskiri

hindamisjuhend 

Ruuminõuete juhend

Finantsanalüüsi juhend

 

2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

 

Toetatakse erihoolekande teenuskohtade loomist (sh peremajade ehitamist) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi. Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu. Kokku on planeeritud luua 1400 kvaliteetset teenuskohta.

 Taotlusvoor avanes 11.05.2016, taotluste esitamise tähtaeg on 26.08.2016, taotlused tuleb saata info@sm.ee

Toetust saavad taotleda enam kui 30-kohalistes üksustes erihoolekandeteenuseid pakkuvad teenusepakkujad seniste üksuste reorganiseerimise toetamiseks, senised erihoolekande teenuse pakkujad ning täiendavalt lisanduvad teenusepakkujad kogukonnapõhiste teenuskohtade loomiseks.

Toetuse taotlemine toimub kahes etapis.  Esimese etapi taotluste põhjal koostab Sotsiaalministeerium investeeringute kava, kava kinnitamise järel saavad kavasse kantud projektid esitada toetuse saamiseks taotlused rakendusüksusele (Rahandusministeerium). Esimese etapi taotlusvooru avanemisest teavitatakse üleriigilises ja kohalikus meedias ning Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Eelarve: ERF toetuse summa on kokku 47,6 miljonit eurot (toetuse osakaal kuni 85%). Koos toetuse saaja poolse finantseeringuga on meetme tegevuse kogumaksumuseks 56 miljonit eurot.

Toetuse andmise tingimused on kinnitatud ning määrus on kättesaadav Riigi Teatajas. Samas on avaldatud ka määruse lisad.

Materjalid

 

Investeeringute kava taotluse vorm

Seletuskiri

Hindamisjuhend

Hindamisjuhendi lisa

Finantsanalüüsi koostamise juhend

Finantsanalüüsi tabel (FA juhendi lisa)

 

Teenuseüksuste asukohtade tabelid meetme tegevuse määruse § 7 lõike 6 osas:

Asustusüksused, kus on 300-999 elanikku (01.01.2016 Rahvastikuregistri seis)

Asustusüksused, kus on vähemalt 1000 elanikku (01.01.2016 Rahvastikuregistri seis)

Lisatabelid projektide hindamisel:

punktis 4.3.2: asustusüksuses vähemalt 5000 elanikku või on maakonna keskus

punktis 4.3.3:  kohaliku omavalitsuse üksustes teenuse osutamine

Vajalikku infot võib lisaks leida ka www.struktuurifondid.ee kodulehel. Seal on leitavad ka perioodi 2014-2020 läbivad õigusaktid, millele meetme tegevuse määruses on viidatud.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Toetatakse kodude kohandamist puuetega inimesele sobivaks,  et aidata neil kodus paremini toime tulla ning nii neil kui ka nende perekonnaliikmetel aktiivsem olla (sh tööd teha või tööl käia).  Plaanis on 2000 kodu kohandamine kuni 6000 euro ulatuses.

Eelarve: ERF toetuse summa on kokku 10,2 miljonit euro, sellele lisandub riiklik kaasfinantseering 1,8 miljoni euro ulatuses. Kohandusega seotud muud kulud katab täiendavate soovide korral kohanduse saaja.

Toetuse saajaks ja tegevuse elluviijaks on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus koostöös kohalike omavalitsustega (katseprojektis Tallinna linn).

2016. aasta teisel poolel algavas katseprojektis võtab taotlused kodude kohandamiseks vastu kohalik omavalitsus (Tallinna linn), kes suunab need edasi hinnangu koostamiseks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele. Koos hinnangu koostamisega tehakse ka otsus eluaseme kohandamiseks. Kohanduse saaja sõlmib otsuse alusel kohaliku omavalitsusega lepingu abi väljamaksmise ja kohanduse elluviimise kohta. Kui kohandus on valmis, tehakse ühine koduvisiit planeeritud ja tegeliku tulemuse vastavuse kontrolliks.

Kohanduse taotlejateks võivad olla puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimesed (avalduse võivad esitada ka nende volitatud esindajad), täpsemad tingimused on toodud  toetuse andmise tingimustes (TAT) ning katseprojekti protseduuris.

Erivajadustega inimeste kodude kohandamine TAT ( uus! kinnitatud juuni 2016)

Seletuskiri

Eelarve

Tegevuskava 2016-2017 (Lisa 1)

Seirearuanne (Lisa 3)

Eluruumide kohandamise protseduur katseprojektis (Lisa 4)

 

Viimati uuendatud: 19. August 2016