Laste osalus

Kui mitte alati, siis väga paljudel juhtudel teab laps ise kõige paremini, mis talle hea on – paremini kui teised inimesed, olgugi nad täiskasvanud. Täiskasvanutena on meie rolliks toetada lapsi iseseisva mõtlemise arendamisel, arvamuse avaldamisel, enda eest seismisel. See on igakordne tasakaalu leidmine – kuidas anda lapsele võimalus ise otsustada ja kaasa rääkida, samas panemata talle liiga suurt vastutust ning kaitstes teda endale kahju tegemise eest.

Euroopa Nõukogu on välja töötanud laste osaluse hindamisvahendi, mis annab tervikliku pildi olukorrast, milleni võiksid kõik riigid seoses laste osalusega jõuda. Eesti on valitud koos Iirimaa ja Rumeeniaga üheks kolmest riigist, kus seda hindamisvahendit 2014-2015a piloteeritakse. Piloteerimise tulemusel valmib raport Eesti olukorrast ning täiendatakse hindamisvahendit, et muuta see võimalikult praktiliseks abivahendiks kõikidele riikidele.

06.11.2014 toimus piloteerimisprotsessi avamiseks Euroopa Nõukogu ja Sotsiaalministeeriumi koostöös seminar „Lapse osalemise õiguse tagamine kõigis eluvaldkondades – eesmärgid ja tulemuste mõõtmine“. Seminaril osalesid riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, erialaliitude, ülikoolide ja vabaühenduste esindajad.

Euroopa Nõukogu ekspert ja üks lapse osaluse hindamisvahendi autoritest, Gerison Lansdown andis ülevaate lapse osalemisõigusest ja lapse õiguste konventsiooni artiklist 12. Ettekande slaidid (inglise keeles)

Euroopa Nõukogu ekspert Mieke Schuurman tutvustas Euroopa Nõukogu varasemat tegevust, millel laste osaluse hindamisvahend põhineb. Ettekande slaidid (inglise keeles)

Kiira Gornischeff Lastekaitse Liidust tutvustas Eesti olukorda ja seniseid arenguid seoses laste osalusega. Ettekande slaidid (eesti keeles)

Mieke Schuurman tutvustas head näidet laste osalusest Hollandi kinnistes asutustes toimivate laste esinduskogude näol. Ettekande slaidid (inglise keeles)

Gerison Lansdown tutvustas head näidet laste osalusest Walesi laste esinduskogude süsteemi näol. Ettekande slaidid (inglise keeles)

Gerison Lansdown andis ülevaate laste osaluse hindamisvahendi sisust. Ettekande slaidid (inglise keeles)

Mieke Schuurman tutvustas piloteerimisprotsessi. Ettekande slaidid (inglise keeles)

Lisaks toimus praktiline harjutus, mille sisuks oli mõelda väikestes rühmades välja erinevaid ideid, milliste meetoditega võiks uurida 4-5aastaste laste arvamusi.

Olulise osa seminarist moodustas laste osaluse hindamisvahendi näidikute arutelu. Seminaril osalenud tõid igaüks vastavalt enda tegevusvaldkonnale välja mõtteid, mis tekkisid seoses hindamisvahendite näidikute jaoks andmete kogumisega Eestis.

Laste osaluse hindamisvahend – inglise keeles

Laste osaluse hindamisvahend eesti keeles 

Juhised laste osaluse hindamisvahendi juurde – inglise keeles

Juhised laste osaluse hindamisvahendi juurde eesti keeles (NB! Tegemist on esialgse tõlkega, sõnavara võib vajada täiendavat ülevaatamist ja Eesti konteksti sobitamist.)

Hindamisvahendi piloteerimise edasine protsess

2014. aastal valmistatakse ette küsimustik lastele ning alustatakse eri osapooltega (riigiasutused, erinevad lastega töötavad spetsialistid jt) konsulteerimisega, kogumaks andmeid hindamisvahendi näidikute jaoks.

2015. aasta esimeses kvartalis toimuvad fookusgrupid lastega konsulteerimiseks ning valmib raport, mis annab ülevaate Eesti olukorrast. 

Viimati uuendatud: 22. aprill 2016