Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

Siseaudiitor

Sinu põhiülesanne on kindlustandvate ja nõuandvate tööde läbiviimine Sotsiaalministeeriumis ning ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes.

Siseauditi osakonna põhiülesanneteks on anda sõltumatu hinnang ministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste tegevuse seaduslikkuse, säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe ning sisekontrollisüsteemi toimimise kohta.

Sina oled:

 • väga hea analüüsi- ja süstematiseerimisoskusega;

 • osav suhtleja ning veenev argumenteerija;

 • väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise (B2) keeles;

 • algatusvõimeline ja loov uute lahenduste välja töötamisel;

 • hea pingetaluvusega ja otsustusvõimeline;

 • orienteeritud riigi huvidele, lojaalne ning laitmatu reputatsiooniga.

Sul on:

 • kõrgharidus (eelistatult õiguse, avaliku halduse või majanduse valdkonnas);

 • head teadmised riigi põhikorrast, avaliku halduse organisatsioonist ja riigikorraldust ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;

 • teadmised valitsemisest, riskijuhtimisest ja sisekontrollisüsteemidest;

 • soovitavalt siseaudiitori kutsetegevuse standardite, auditeerimist reguleerivate õigusaktide ja muude tööks vajalike juhendmaterjalide tundmine ning oskus neid teadmisi praktilises tegevuses rakendada;

 • soovitavalt avaliku sektori siseaudiitori kutsetase ning töökogemus avalikus sektoris.

Väärtustame täpseid ja kohusetundlikke inimesi, kes oma erialaste teadmiste, iseseisva töötamise oskuse ja meeskonnatöö kogemusega aitaksid kaasa organisatsiooni tulemuslikule toimimisele.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu CVd ja motivatsioonikirja hiljemalt 5. septembril 2016.a e-posti aadressil personal@sm.ee, märgusõnaga „siseaudiitor“. Täpsemat infot ametikoha kohta annab siseauditi juht Evelin Pungas, 6269 737; evelin.pungas@sm.ee. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1430 - 2150 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.

Kuulutus PDF formaadis

Piiriülese sotsiaalkindlustuse juht

Sinu ülesanne on piiriülene sotsiaalkindlustuspoliitika juhtimine, sealhulgas Sa:

 • juhid partnerriikide vaheliste sotsiaalkindlustusalaste lepingute sõlmimist;
 • juhid olemasolevate kahepoolsete lepingute muutmisprotsessi;
 • osaled Eesti delegatsiooni juhina läbirääkimistel Eestis või lepinguriigis;
 • teed aktiivset koostööd piiriüleseid sotsiaalkindlustushüvitisi administreerivate asutustega nagu Eesti Haigekassa ja Eesti  Töötukassa;
 • järgid hea kaasamise tava ja lood ning koordineerid valdkondliku võrgustiku koostööd;
 • annad eksperdina oma panuse Eesti EL eesistumise eeskujulikku õnnestumisse.

Sina oled:

 • algatusvõimeline ja iseseisev eestvedaja;

 • koostööle ja tulemustele orienteeritud;

 • avatud ja empaatiline suhtleja ning veenev läbirääkija;

 • hea analüüsivõimega;

 • süsteemne ja eesmärgipärane tegutseja;

 • suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1), inglise (B2) ja vene keeles (B1).

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigusteaduses);

 • väga head teadmised sotsiaalkindlustussüsteemidest ja nende arengutest Eestis ja mujal maailmas;

 • vähemalt 5-aastane töökogemus, kasuks tuleb töökogemus Euroopa Liidu või rahvusvaheliste suhetega seotud ametikohal sotsiaalkindlustuse valdkonnas;

 • rahvusvaheliste läbirääkimiste kogemus.

Ootame Sinu CV-d ja esseed teemal „Kahepoolsete sotsiaalkindlustusalaste lepingute tähtsus Eesti poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste valguses.“ (kuni 2 A4) e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 4. septembriks 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1810 - 2720 eurot täiskoormusel töötades. Ametikoht asub Tallinnas. Ametikoht on tähtajaline ja 0,5 koormusega kuni asendatava täiskoormusel ametikohale naasmiseni. Lisainfo: tel 626 9263 või 626 9244.

Kuulutus PDF formaadis

 

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 19. August 2016