Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

Võrdsuspoliitikate osakonna nõunik

Sinu ülesanne on võrdse kohtlemise poliitika kujundamine ja riigiülene koordineerimine, sealhulgas Sa:

 • seisad hea võrdse kohtlemisega seotud õigusaktide, eelkõige võrdse kohtlemise seaduse aja- ja asjakohasuse eest

 • tegutsed aktiivselt selle nimel, et Eesti ühiskond väärtustaks mitmekesisust (sh mitmekesise töökoha märgise rakendamine)

 • hindad teiste organisatsioonide arengukavasid ning õigusaktide eelnõusid võrdse kohtlemise aspektist

 • osaled oma pädevusvaldkondades Eesti, EL ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide standardite ning strateegiate koostamises ja aruandluses

 • järgid hea kaasamise tava ja lood ning koordineerid valdkondliku võrgustiku koostööd

 • annad eksperdina oma panuse Eesti EL eesistumise eeskujulikku õnnestumisse

Sina oled:

 • algatusvõimeline ja iseseisev eestvedaja

 • koostööle ja tulemustele orienteeritud

 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija

 • hea analüüsi- ja üldistusvõimega

 • tolerantne, missioonitunde ja empaatiavõimega kiire tegutseja

 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise keeles (C1).

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigus- või sotsiaalteadustes)

 • väga head teadmised võrdse kohtlemise valdkonnast Eestis ja mujal maailmas

 • vähemalt 3-aastane töökogemus, soovitavalt avalikus sektoris

 • teadmised inimõiguste kaitsest ning valdkonna rahvusvahelisest praktikast


Ootame Sinu CV-d ja esseed teemal „Võrdse kohtlemise poliitika – väljakutsed ja lahendused“ (kuni 2 A4) e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 14. augustiks 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1250 - 1870 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.  Ametikoht on tähtajaline eeldatavalt kuni 14.08.2018. Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus PDF formaadis

 

Hoolekande osakonna nõunik

Sinu ülesanne on kujundada hoolekande valdkonna õigusruumi ning suunata kohalike omavalitsuste hoolekande teenuste kvaliteetset osutamist, sh:

 • hoolekandepoliitika meetmete kujundamine, sh õigusaktide lähteülesannete ja eelnõude (sotsiaalhoolekande seadus, rakendusaktid) väljatöötamine

 • hoolekande valdkonna arendusprojektide sisuline ettevalmistamine ja eestvedamine

 • hoolekandeteenuste kvaliteedipõhimõtete väljatöötamises osalemine

 • olla hoolekande valdkonnas eestkõneleja ja arengusuundade kujundaja

Sina oled:

 • algatusvõimeline ja iseseisev eestvedaja

 • julge avalik esineja ja valdkonna põhimõtete eestkõneleja

 • hea pingetaluvusega

 • koostööle ja tulemustele orienteeritud

 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija

 • hea analüüsi- ja üldistusvõimega

 • süsteemne ja põhjalik

 • kiire tegutseja eesmärkide saavutamisel

 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise keeles (B2)

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigus- või sotsiaalteadustes)

 • vähemalt 3-aastane töökogemus, soovitavalt avalikus sektoris

 • head teadmised hoolekande korraldamisest, põhiprobleemidest ja kujundamise arengutest ning valdkonna rahvusvahelisest praktikast

 • õigusloomega seotud töökogemus

Ootame Sinu CV-d ja esseed teemal „Inimeste erinevaid vajadusi arvestav transpordi korraldus Eestis“ e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 7. augustiks 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1250 - 1870 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.  Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus PDF formaadis

 

Hoolekande osakonna nõunik

Sinu ülesanne on puuetega inimeste õiguste ja nende võrdse kohtlemise teema koordineerimine, sh:

 • võrdse kohtlemise ning puuetega inimeste õiguste kaitse poliitika ja selle rakendamise suundade väljatöötamine ning ellu viimine

 • valdkonna EL regulatsioonide välja töötamises osalemine ja Eesti seisukohtade esindamine rahvusvahelistes töörühmades

 • valdkonnaga seotud meetmete, sh õigusaktide lähteülesannete, kontseptsioonide ja eelnõude väljatöötamine ja eelnõude, strateegiadokumentide ning projektide kohta eksperthinnangute andmine

 • hoolekande teenuste ning puudega seotud toetuste ja soodustuste kujundamisel osalemine

 • võrdse kohtlemise küsimustes ühiskonna teadlikkuse tõstmine, huvigruppide ja esindusorganisatsioonide kaasamine (nt ligipääsetavuse nõukogu töö korraldamine)

 • eksperdina oma panuse andmine Eesti eesistumise eeskujulikku õnnestumisse

Sina oled:

 • algatusvõimeline ja iseseisev eestvedaja

 • koostööle ja tulemustele orienteeritud

 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija

 • hea analüüsi- ja üldistusvõimega

 • süsteemne ja põhjalik

 • kiire tegutseja eesmärkide saavutamisel

 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise keeles (C1)

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigus- või sotsiaalteadustes)

 • vähemalt 3-aastane töökogemus, soovitavalt avalikus sektoris

 • teadmised ja huvi inimõiguste kaitse rahvusvahelisest praktikast

 • õigusloome ning rahvusvahelise suhtlemise kogemus

 • head teadmised puuetega inimesi puudutava poliitika arengutest Eestis ja mujal maailmas

Ootame Sinu CV-d ja esseed teemal „Ligipääsetavus – väljakutsed, võimalused ja reaalsus?“ (kuni 2 A4) e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 14. augustiks 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1250 - 1870 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.  Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus PDF formaadis

 

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.