Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

 

Digitaalvõimekuse arendamise osakonna juhataja

Otsime uuendusmeelset juhti digitaalvõimekuse arendamise osakonnale.

Sinu ülesanne on kavandada ning koordineerida ministeeriumi ja valitsemisala e-teenuste innovatsiooni, teenusdisaini ja infoarhitektuuri.

Ühes oma tiimiga aitad ministeeriumi poliitikakujundajatel mõtestada tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonna arengukavasid ja strateegilisi sihte e-teenuste ja isikuandmete kaitse vaatenurgast, korraldad e-teenuste rahastamist, annad eksperthinnangu õigusloome muudatuste mõjudele andmekogude ja infosüsteemide valguses, oled teenuste arendamisel ühenduslüli erinevate osapoolte vahel.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • mõtled süstemaatiliselt ja näed seoseid suures pildis;
 • oled veenev läbirääkija ning suurepärane suhtleja;

 • oled järjekindel tulemuste saavutamisel.

Sul on:

 • magistrikraad;
 • töökogemus, mis tagab avaliku sektori toimimise väga hea tundmise;

 • tiimi juhtimise kogemus;
 • teenuste ja protsesside disainimise kogemus;

 • suurepärane eesti ja inglise keeles oskus.

Meie pakume võimalust:

 • teha Eesti inimeste tarbeks parimaid e-teenuseid tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonnas;

 • töötada koos valdkonna tippudega nii Eestis kui rahvusvaheliselt;

 • paindlikuks töökorralduseks ja tööd tegevuspõhises kontoris;
 • erialaseks arenguks;

 • panustada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisse.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „DAO juhataja“ hiljemalt 8. juunil 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 2290 - 3430 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus PDF vormis.

Siseaudiitor

Otsime oma meeskonda tegusat ja kogemustega siseaudiitorit.

Sinu põhiülesanne on kindlustandvate ja nõuandvate tööde läbiviimine Sotsiaalministeeriumis ning ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes.

Siseauditi osakonna põhiülesanneteks on anda sõltumatu hinnang ministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste tegevuse seaduslikkuse, säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe ning sisekontrollisüsteemi toimimise kohta.

Oled sobiv kandidaat, kui oled:

 • väga hea analüüsi- ja süstematiseerimisoskusega;
 • osav suhtleja ning veenev argumenteerija;
 • väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise (B2) keeles;

 • algatusvõimeline ja loov uute lahenduste välja töötamisel;

 • hea pingetaluvusega ja otsustusvõimeline;

 • orienteeritud riigi huvidele, lojaalne ning laitmatu reputatsiooniga.

Sul on:

 • kõrgharidus (eelistatult õiguse, avaliku halduse või majanduse valdkonnas);

 • vähemalt 2-aastane siseaudiitorina töötamise kogemus;

 • siseaudiitori kutsetegevuse standardite, auditeerimist reguleerivate õigusaktide ja muude tööks vajalike juhendmaterjalide tundmine ning oskus neid teadmisi praktilises tegevuses rakendada;

 • teadmised valitsemisest, riskijuhtimisest ja sisekontrollisüsteemidest;

 • teadmised riigi põhikorrast, avaliku halduse organisatsioonist ja riigikorraldust ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;

 • soovitavalt avaliku sektori siseaudiitori kutsetase.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu CVd ja motivatsioonikirja hiljemalt 15. juunil 2017.a e-posti aadressil personal@sm.ee, märgusõnaga „siseaudiitor“. Tegemist on tähtajalise ametikohaga ajutiselt ära oleva teenistuja asendamiseks, mida oleme valmis täitma ka tähtajalise üleviimise (rotatsiooni) korras. Täpsemat infot ametikoha kohta annab siseauditi juht Evelin Pungas, 6269 737; evelin.pungas@sm.ee. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1430 - 2150 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.

Kuulutus PDF vormis.

Tööhõive osakonna juhataja

Otsime oma meeskonda tööhõive osakonna juhatajat.

Tööhõive osakonna juhataja esmane väljakutse on poliitikate kavandamine tööealise elanikkonna oskuste ja teadmiste tagamiseks kiiresti muutuva tööturu tingimustes. Osakonna töö tulemusel kujunevad tööturuteenused, töövaldkonna toetuste ja hüvitiste lahendused ning vastav seadusandlus.

Pakume võimalust:

 • analüüsida töö tulevikusuundumusi ja algatada tegevusi, mis aitavad töötajaid ja tööandjaid muutuvate tingimustega kohanemisel;
 • toetada vähenenud töövõimega inimeste täisväärtuslikku osalemist tööturul;
 • luua andmeanalüüsil põhinev tööturuteenuste mõju hindamise süsteem;

 • osaleda rahvusvahelises koostöös, sh panustada Eesti eesistumise edukal elluviimisel.

Sul on:

 • inimeste ja/või protsesside juhtimise kogemus;

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

 • väga hea argumenteerimis- ja läbirääkimisoskus;

 • head teadmised töö- ja sotsiaalteenustest;

 • sihikindlus ja süstemaatilisus eesmärkide saavutamisel;

 • oskus luua innustav ja eesmärgistatud töökeskkond;

 • suurepärane eesti (C1) ja väga hea inglise (vähemalt B2) keele oskus.

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja esseed (kuni 2 lk) teemal „Tööturg 2025“ e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „THO juhataja“ hiljemalt 7. juunil 2017. a.

Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 2290 - 3430 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.

Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus PDF vormis.

Hoolekande osakonna juhataja

Otsime oma meeskonda hoolekande osakonna juhatajat.

Sinu ülesanne on kavandada riigi hoolekandepoliitikat, koostada inimeste iseseisvat toimetulekut ja ühiskonnas osalemist toetav ning õiguskaitset tagav tegevuskava ning juhtida selle elluviimist.

Pakume võimalust:

 • areneda, õppida ja kaasa rääkida riigile üliolulises valdkonnas;
 • suunata inimese jaoks olulise valdkonna arengut koos tippspetsialistidest koosneva  pühendunud meeskonnaga;

 • kujundada inimese vajadusest lähtuvaid lahendusi riigi erinevatel toimimise tasanditel;

 • luua tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonna koostööpartneritega koostöövõrgustik ja terviklik lähenemine inimesele;

 • suurepärane eesti (C1) ja väga hea inglise (B2) keele oskus.

Oled sobiv kandidaat, kui oled:

 • valmis mõtlema suures pildis;

 • suunatud saavutamisele;

 • sihikindel ja süstemaatiline;

 • hea pingetaluvusega ja julge;

 • innustav ja motiveeriv meeskonna suunamisel;

 • väga hea eestvedamis- ja läbirääkimisoskusega.

Sul on:

 • magistrikraadile vastav haridus;
 • tunnetus ja teadmised kaasaegsetest sotsiaal-, rehabilitatsiooni- ja tööteenustest;

 • meeskonna juhtimise kogemus;

 • suurepärane eesti (C1) ja väga hea inglise (B2) keele oskus.

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja esseed teemal „Kaasaegne hoolekanne ja osapoolte vastutus ning rollid“ koos tunnistuse või diplomi koopiaga vajaliku kvalifikatsiooni kohta digiallkirjastatuna e-posti aadressil personal@sm.ee , märgusõna „HKO juhataja“, hiljemalt 6. juunil 2017 a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 2290 - 3430 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.  Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus PDF vormis.

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 23. mai 2017