Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

 

 

 

Finantspeaspetsialist

Sinu põhiülesanne on tagada Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarvevahendite (sh välisabi ja sellega seonduvad vahendid) seotus strateegiliste eesmärkide ja meetmetega ning nendega seotud andmete õigeaegne ja korrektne koondamine, kontroll ja esitamine.

Strateegia ja eelarve osakonna põhiülesanneteks on koordineerida valitsemisala strateegiate ning nende rakendusdokumentide ettevalmistamist, elluviimist, seiret ja hindamist. Osakond vastutab valitsemisala eelarveliste ja Euroopa Liidu vahendite planeerimise ning rakendamise eest.

Sina oled

 • väga hea analüüsi- ja süstematiseerimisoskusega;

 • täpne ja korrektne;

 • osav suhtleja ning veenev argumenteerija;

 • väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1);

 • algatusvõimeline ja loov uute lahenduste välja töötamisel;

 • hea pingetaluvusega ja otsustusvõimeline;

 • orienteeritud riigi huvidele, lojaalne ning laitmatu reputatsiooniga.

Sul on:

 • kesk(eri)haridus või kõrgharidus (eelistatult finants- või majandusvaldkonnas);
 • finantsarvestuse või eelarvestamisega seotud töökogemus;

 • analüütilise töö kogemus.

Kasuks tuleb:

 • riigiasutuses töötamise kogemus;

 • riigieelarvega seotud seadusandluse tundmine;

 • teadmised finantsjuhtimisest ja  -arvestusest ning strateegilisest planeerimisest.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu CVd ja motivatsioonikirja hiljemalt 30. jaanuaril 2017.a e-posti aadressil personal@sm.ee, märgusõnaga „Finantspeaspetsialist“. Täpsemat infot ametikoha kohta annab eelarvejuht Liina Nagel,  6269 282; liina.nagel@sm.ee. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1430-2150 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.

Kuulutus PDF kujul

Võrdsuspoliitikate osakonna peaspetsialist

Ootame võrdsuspoliitikate osakonda asjalikku PEASPETSIALISTI (0,5-koormusega).

Sinu ülesanne on soolise võrdõiguslikkuse valdkonna arendamine ja koordineerimine, sealhulgas Sa:

 • osaled soolise võrdõiguslikkuse arengu strateegiliste suundade väljatöötamises ning riiklike ja rahvusvaheliste programmide, tegevuskavade koostamises ja elluviimises
 • vastutad soolõime meetmete väljatöötamise ning nende rakendamise koordineerimise eest

 • seisad hea soolise võrdõiguslikkusega seotud õigusaktide eest

 • panustad oma pädevusvaldkonnas riigisiseste ja rahvusvaheliste töögruppide töösse

 • osaled oma pädevusvaldkondades Eesti, EL ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide standardite ja aruandluse koostamises

Sina oled

 • algatusvõimeline ja iseseisev eestvedaja

 • koostööle ja tulemustele orienteeritud

 • hea analüüsi- ja üldistusvõimega

 • sotsiaalselt tundlik, tolerantne, missioonitunde ja empaatiavõimega

 • hea pingetaluvusega kiire tegutseja

 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise keeles (B2)

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad sotsiaalteadustes)

 • väga head teadmised soolisest võrdõiguslikkusest ning inimõiguste kaitsest

 • soovitavalt varasem valdkondlik töökogemus

 • teadmised valdkonna rahvusvahelisest praktikast ja arengusuundadest

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja esseed teemal "Mis on Eesti tänased kolm suurimat soolise võrdõiguslikkuse alast väljakutset ja miks?" (1,5 A4 lehekülge) e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 25. jaanuariks 2017. a. Ametikoht on osalise tööajaga (0,5-koormusega). Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1430-2150 eurot täiskoormusel töötades. Ametikoht asub Tallinnas. Ametikoht on tähtajaline kuni 31.12.2017. Lisainfo telefonil 626 9263 või 626 9251.

Kuulutus PDF kujul

Ravimiosakonna juhataja

Sinu ülesanne on tagada hästi juhitud osakonnaga ravimite, sh veretoodete ja meditsiiniseadmete kättesaadavus, kvaliteet ja eesmärgipärane kasutamine Eestis. Sinu osakond muuhulgas:

 • kujundab eesti ravimipoliitikat;

 • valmistab ette ministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse ravimivaldkonda puudutavad õigusaktide eelnõud;

 • osaleb ravimeid ja meditsiiniseadmeid puudutavate arengukavade loomes;

 • korraldab ravimite hinnapoliitikat, sh töötab välja juurdehindluse piirmäärad ravimite hulgi- ja jaemüügil, valmistab ette hinnakokkulepete sõlmimise ravimitootjatega ning piirhindade kehtestamise;

 • korraldab haigekassa ravimite loetelu kaasajastamist ning osaleb meditsiiniseadmete ja tervishoiuteenuste loetelu kaasajastamisel;

 • koordineerib apteekide omandi- ning asutamispiirangute elluviimist;

 • annab oma panuse Eesti EL eesistumise eeskujulikku õnnestumisse.

Sina oled

 • juhtinud edukat tiimi

 • koostööle ja tulemustele orienteeritud

 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija

 • kiire analüüsi- ja üldistusvõimega

 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti ja inglise keeles (C1).

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt meditsiiniline, arsti või proviisori erialal)

 • vähemalt 3-aastane töökogemus ravimivaldkonnas

 • head teadmised Eesti tervishoiusüsteemi toimimispõhimõtetest ning laiem vaade ravimipoliitikale EL liikmesriikides.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „RO juhataja“ hiljemalt 31. jaanuaril 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 2140 - 3200 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus PDF kujul

 

 

 

 

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 18. Jaanuar 2017