Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

 

Tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) direktor

Tervise- ja heaolu infosüsteemide keskus on 1. jaanuaril 2017 tegevust alustav kompetentsikeskus, milles ühendatakse e-tervise sihtasutuse, sotsiaalministeeriumi ning selle haldusala asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenused, e-teenuste juhtimine ning suurandmete analüüs ja töötlus. Keskuse peamine ülesanne on toetada tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonna poliitikate rakendamist ning teenuste osutamist sotsiaalministeeriumi valitsemisalas kaasaegsete IKT- ja andmetöötluse teenuste abil.

Direktori töö üldeesmärk on tagada asutuse poolt osutatavate teenuste kõrge usaldusväärsus, efektiivsus ning kliendisõbralikkus.

Pakume võimalust:

 • suunata Eesti elanikele ning ka piiriüleselt pakutavate e-teenuste arengut;

 • kujundada kiiresti areneva ja olulise valdkonna digitaalarengut koos tippspetsialistidest koosneva  pühendunud meeskonnaga;

 • panna ennast proovile tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonna osapooltega efektiivse koostöö arendamisel Eesti infoühiskonna eesmärkide saavutamiseks.

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt 3-aastane edukas organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;

 • head teadmised ja kogemus kaasaegsete IKT-teenuste juhtimisest ja rakendamisest;

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt IT valdkonnas);

 • sihikindlus ja süstemaatilisus eesmärkide saavutamisel;

 • oskus luua innustav töökeskkond ja motiveerida meeskonda saavutama parimaid tulemusi;

 • suurepärane eesti (C1) ja väga hea inglise (B2) keele oskus;

 • soovitavalt kogemus e-teenuste välja töötamisel ja IKT teenuste korraldamisel.

Eduka kandidaadiga sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks.

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus ja motiveeritud avaldus;

 • tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;

 • essee teemal: „Kaasaegsete IKT-teenuste roll Eesti avalikus sektoris“ pikkusega kuni 2 lehekülge.

Digiallkirjastatud dokumendid palume esitada hiljemalt 15. novembril 2016 e-posti aadressil personal@sm.ee märgusõnaga „TEHIK direktor“. Lisainfo: Katrin Noormägi, katrin.noormagi@sm.ee, 6269 260.

Kuulutus PDF formaadis.

Digitaalvõimekuse arendamise osakonna projektijuht

Projektijuhi ülesanne on juhtida edukalt personaalmeditsiini otsustustoe projekti algusest lõpuni ja saavutada tulemused jälgides eesmärki ning rahastaja poolt seatud tingimusi, sh

 • projektiplaani koostamine ja selle elluviimine;

 • innovatsioonihanke läbiviimine;

 • projekti aruandluse koostamine ja esitamine;

 • projektmeeskonna ja kommunikatsiooni juhtimine ning partneritega koostöö koordineerimine.

Personaalmeditsiini otsusetoe projekti eesmärk on luua geeni- ja terviseandmete analüüsi tööriist ja seeläbi tõhustada diagnostika ja raviteenuste pakkumist nii esmatasandil kui eriarstiabis.

Sul on:

 • kõrgharidus
 • projektide juhtimise kogemus, sh EL poolt rahastatavate projektide juhtimise ja aruandlusega

 • oskus töötada iseseisvalt ja järjekindlalt

 • väga hea koostööoskus

 • oskus juhtida meeskonda

 • väga hea eesti (C1) ning hea inglise keele (B2) oskus kõnes ja kirjas.

Kasuks tuleb:

 • tulemustele orienteeritus

 • kokkupuude tervisetehnoloogiatega

 • kokkupuude EASi poolt rahastatud projektidega

 • teadmised ja kogemused riigihangete läbiviimisest.

Sind ootavad toetav organisatsioon ning võimalus muuta eesti tervishoiu tulevikku.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 02. novembriks 2016. a. Töökoht on tähtajaline kuni 30.09.2018. Töökohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1810 - 2720 eurot.

Lisainfo: Imbi Kivi-Sild, tel 6269 702.

Kuulutus PDF formaadis.

Tööhõive osakonna tippspetsialist

Tööhõive osakond värbab tippspetsialisti, kelle ülesanne on kujundada tööturupoliitikat ja töötushüvitisi kõrge ning kvaliteetse hõive tagamiseks sh:

 • kavandada tööturupoliitika tulemusliku juhtimise korraldust;
 • arendada, kujundada ja seirata töötushüvitiste skeeme ning nende toimivust ja seoseid teiste hüvitistega;
 • anda eksperdina panus Eesti eurokoordinatsiooni (sh eesistumise) väga heaks tulemuseks.

Sina oled:

 • algatusvõimeline ja iseseisev;
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;

 • hea analüüsi- ja üldistusvõimega, tugev reaalvaldkonnas;

 • süsteemne tegutseja eesmärkide saavutamisel;

 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise keeles (vähemalt B2).

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigusvaldkonnas);

 • vähemalt 3-aastane töökogemus, soovitavalt õigusvaldkonnas;

 • huvi tööturupoliitika, töötushüvitiste analüüsi ja arendamise vastu;

 • head majandusalased teadmised.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 24. oktoobril 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1430 - 2150 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus PDF formaadis.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osakonna teenusetoe peaspetsialist

Sinu ülesanne on sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) kasutajatoe teenuse pakkumine, sh Sa:

 • lahendad kiirelt ja kvaliteetselt infosüsteemi kasutamisega tekkivaid probleeme ning analüüsid neid;

 • kogud kasutajatelt tagasisidet ja teed ettepanekuid probleemide edaspidiseks vältimiseks;

 • osaled tarkvara arendusnõuete määratlemisel ja arendustööde testimisel;

 • korraldad lõppkasutajate väljaõpet (seminarid, koolituspäevad, individuaalne väljaõpe);

 • töötad välja ja ajakohastad kasutajatele mõeldud juhendmaterjale.

Sul on:

 • soovitavalt IT alane haridus või oled seda omandamas

 • head teadmised infosüsteemidest ja nende toimimisest ning soovitatavalt tarkvara testimise kogemus

 • huvi sotsiaalvaldkonna vastu

 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel ning vene keele oskus vähemalt B2 tasemel, kasuks tuleb inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel

Sa oled:

 • avatud suhtleja

 • hea pingetaluvusega

 • koostööle ja arengule orienteeritud

 • analüüsivõimeline, korrektne ja põhjalik

 • kiire õppija ja efektiivne ajakasutaja

 • initsiatiivikas ja iseseisev tegutseja

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 30. oktoobril 2016. a. Ametikoht on tähtajaline lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1110 - 1670 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: tel 6269 292 või 6269 263.

Kuulutus PDF formaadis.

 

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.