Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

Ravimiameti peadirektor

Otsime võimekat juhti Ravimiameti peadirektoriks,

kelle väljakutseks on tagada tõhus järelevalve Eestis kasutatavate ravimite üle ning korraldada edukalt rahvusvahelist koostööd Euroopa Liidu ravimite järelevalvevõrgustikuga.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. oktoobril 2016. Täpsem info: www.riigikantselei.ee/tippjuhid, tel. 693 54 60.

Kuulutus PDF formaadis.

Laste ja perede osakonna peaspetsialist

Laste ja perede osakonda on oodatud peaspetsialist.

Sinu ülesanne peaspetsialistina on puudega laste poliitika kujundamine, sealhulgas Sa:

 •  arendad puudega laste tugisüsteemi ja panustad puudega laste perede suure hoolduskoormuse vähendamisse;
 •  korrastad puudega lastele ettenähtud sotsiaalteenuste ja toetuste süsteemi;
 •  koordineerid puudega laste valdkondade ülest teenuste ja toetuste integreeritud mudeli piloteerimist;
 •  tegutsed aktiivselt puudega laste ja nende perede heaolu nimel.

Sina oled:

 • algatusvõimeline ja iseseisev eestvedaja;
 • otsustusvõimeline ja hea pingetaluvusega;

 • koostööle ja tulemustele orienteeritud;

 • avatud suhtleja ja julge esineja;

 • tolerantne, missioonitunde ja empaatiavõimega.

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigus- või sotsiaalteadustes);

 • head teadmised avalike teenuste (sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuteenuste) korraldusest Eestis ja mujal maailmas;

 • head teadmised puuetega inimesi puudutava poliitika arengutest Eestis ja mujal maailmas;

 • soovitavalt varasem töökogemus sotsiaal-, haridus- või tervishoiusektoris;

 • kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskus.

Ootame Sinu CV-d ja esseed teemal „Puudega laste tugisüsteemi kuluefektiivne ja jätkusuutlik korraldus“ (kuni 2 A4) e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 27. septembriks 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1250 - 1870 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Ametikoht on tähtajaline lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendamiseks. Lisainfo: tel 626 9263 või 626 9257.

Kuulutus PDF formaadis.

Laste ja perede osakonna perepoliitika juht

Laste ja perede osakonda on oodatud perepoliitika juht.

Sinu ülesanne on:

 •  juhtida perepoliitika valdkonda Eestis ja panustada perede elukvaliteedi tõusu;
 •  töötada välja perepoliitilisi strateegilisi suundi, õigusakte, kontseptsioone ja meetmeid;
 •  esindada Eestit perepoliitika valdkonnas rahvusvahelisel tasandil.

Sina oled:

 • laia silmaringiga ja perede heaolu väärtustav;
 • algatusvõimeline ja tulemustele orienteeritud;

 • hea pingetaluvuse ja enesejuhtimise oskusega;

 • hea läbirääkimise ja esinemise oskusega.

Sul on:

 • soovitavalt magistrikraad õigusteaduses, sotsioloogias, majanduses või muus sotsiaalteaduses;

 • varasem töökogemus soovitavalt perepoliitika valdkonnas;

 • andmeanalüüsi tegemise oskus;

 • kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskus.

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja esseed teemal „Kuidas leida tasakaal erinevate perepoliitika eesmärkide – laste heaolu, töö ja pereelu ühitamine, sooline tasakaal, vaesuse vähendamine, sündimuse suurendamine – vahel.“ (kuni 2 A4) e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 30. septembriks 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1810 - 2720 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: tel 626 9263 või 626 9257.

Kuulutus PDF formaadis.

Võrdsuspoliitikate osakonna nõunik

Võrdsuspoliitikate osakonda on oodatud nõunik.

Sinu ülesanne on erinevate naistevastase vägivalla liikide ennetamise ning ohvrite abistamise valdkondade arendamine, sealhulgas Sa:

 •  töötad välja naistevastase vägivalla ennetustöö ning ohvrite abistamise süsteemide strateegilisi suundi;
 •  seisad hea naistevastase vägivallagaga  seotud õigusaktide ja seaduste aja- ja asjakohasuse eest;
 •  kavandad ja viid ellu oma pädevusvaldkondades erinevaid programme ja projekte;
 •     osaled oma pädevusvaldkonnas Eesti, EL ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidestandardite ja strateegiate koostamises ja  aruandluses;
 •     annad eksperdina oma panuse Eesti EL eesistumise õnnestumisse.

Sina oled:

 • algatusvõimeline ja iseseisev eestvedaja

 • koostööle ja tulemustele orienteeritud

 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija

 • hea analüüsi- ja üldistusvõimega

 • sotsiaalselt tundlik, tolerantne, missioonitunde ja empaatiavõimega

 • hea pingetaluvusega kiire tegutseja

 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise keeles (B2).

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad õigus- või sotsiaalteadustes)

 • head teadmised naistevastase vägivallatõkestamise valdkonnast Eestis ja mujal maailmas

 • vähemalt 3-aastane töökogemus

 • teadmised inimõiguste kaitsest ning valdkonna rahvusvahelisest praktikast

Ootame Sinu CV-d ja teemakohast esseed e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 09. oktoobriks 2016. a. Essees palume valida kolm Eestis levinud naistevastase vägivalla vormi ning arutleda nende ennetamise ja ohvrite abistamise võimaluste üle (kuni 3 A4). Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1430–2150 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.  Ametikoht on tähtajaline eeldatavalt kuni 14.08.2018. Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260.

Kuulutus PDF formaadis.

Digitaalvõimekuse osakonna tarkvara arhitekt

Sinu ülesanne on tagada tervise, sotsiaal ja töö valdkondade raames loodavate IT-arenduste kvaliteet, infotehnoloogiline jätkusuutlikus ja vastavus üldistele äri- ja IT-strateegiatele ning kehtivatele arhitektuuriprintsiipidele. Oled projektide võtmeisik planeerimisest tehnilise teostuseni!

 •  kujundad tehnoloogilist strateegiat, lood standardeid ja tegevuskavasid vastavalt äri strateegilistele plaanidele
 •  töötad nõuete ja analüüsi põhjal välja ministeeriumi haldusala e-teenuste arhitektuur
 •  juhendad lahenduste arendajaid ja analüütikuid
 •  koostad koostöös tellija ja arenduspartneriga projektiplaanid
 •  kooskõlastad arenduste lähteülesanded ja mahuhinnangud
 •  võtad vastu projekti tulemi (koodiauditi läbi viimine, vastavus lähteülesandele)

Sul on:

 • vähemalt 3-aastane töökogemus tarkvara arhitekti, vanemarendaja või –analüütikuna
 • IT alane kõrgharidus

 • kogemus kõrgkäideldavate infosüsteemide loomisel arhitekti või tarkvara arendajana (programmeerija)

 • oskus tõlkida ärilised ootused tehnoloogiliste lahenduste keelde

 • väga hea eesti ning hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas

 • hea koostöövõime, järjekindlus ning väga hea suhtlemisoskus

 • oled uuendusmeelne ja iseseisev e-teenuste arenduste eestvedamisel ja ettepanekute tegemisel

Kasuks tuleb:

 • kokkupuude Oracle tehnoloogiatega

 • kokkupuude ERP juurutusprojektidega (või osalemine arenduses, kus terviklahenduse osaks on mõni ERP juurutus)

 • koostöö kogemus majutusteenuse osutajatega

 • kogemus riigihangetega

Meil on võimalus:

 • osaleda nii Eesti kui Euroopa mastaabis huvitavates IT projektides

 • toetada unikaalseid tööprotsesse, luua väärtuslikke e-lahendusi, millel on oluline väärtus Eesti rahvale

 • võtta vastutus olulise valdkonna IT-arhitektuurilise pildi kujundamisel

 • töötada toetavas ja professionaalses meeskonnas

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 02. oktoobril 2016. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1810 - 2720 eurot. Ametikoht asub Tallinnas.

Lisainfo: Imbi Kivi-Sild, tel 6269 702.

Kuulutus PDF formaadis.

 

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.