Sotsiaalvaldkond

Käesolev leht koondab Sotsiaalministeeriumis ja tema valitsemisalas asuvates valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes ning teistes sotsiaalteenuseid osutavates asutustes kogutud ja töödeldud statistikat.  
 
Andmeesitajateks on kohalikud omavalitsusüksused teenuste ja toetuste osas, mille korraldamisega nad otseselt tegelevad, ning erinevaid sotsiaalteenuseid osutavad asutused.
 
Statistika kogumine ja töötlemine on korraldatud veebipõhiselt s-veebi (alates 2001. aasta andmetest) ja h-veebi töökeskkonnas (alates 2003. aasta kohta kogutavatest andmetest).
 
S-veebis kogutavate andmete esitajateks on kohalikud omavalitsusüksused, h-veebi andmeesitajateks on sotsiaalteenuste osutajad.
Viimane, seni mahukaim sotsiaalvaldkonna muutuseid käsitlev kogumik on „Sotsiaalvaldkonna arengud 2000-2006", mis sisaldab põhjaliku analüütilise ülevaate kõrval ka detailsemaid statistilisi andmetabeleid kogumiku lisas. Kogumik koondab järgmiseid teemasid: Eesti rahvastik ja pered, sotsiaalne kaasatus, vaesus ja elatustase, sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalkindlustus, sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalse kaitse kulutused.
 

Sotsiaalhoolekanne

 

Teenuste statistika ja aruannete vormid

Asenduskoduteenus

Eluasemeteenus / Eluruumi tagamise teenus

Isikliku abistaja teenus

Koduteenus

Kodutute öömaja teenus / Varjupaigateenus

Lapsehoiuteenus

Perekonnas hooldamine

Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid

Puudega inimeste hooldus

Päevakeskuse teenused / Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused

Tugiisiku teenus

Erihoolekandeteenused

Täiskasvanute hooldamine hoolekandeasutuses / Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed

Hoolekandeasutus

Varjupaigateenus / Turvakoduteenus

Sotsiaaltransporditeenus

Võlanõustamisteenus

Viimati uuendatud: 27. aprill 2017