Strateegia

Loodav e-tervise strateegia 2020 on „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ elluviimist toetav alamstrateegia. Edaspidi tuleb arengukava rakendusplaanides näidata, kuidas nendega e-tervise strateegias pakutut reaalselt rakendatakse. E-tervise visioon 2025 seab pikema sihi tervise- ja hoolekandevaldkonna soovitud tulevikuks Eestis e-teenuste toel.

 

 Loomise kulg

 

E-tervise visiooni ja strateegia loomine oli kavandatud 15-kuulise protsessina – lõpptulemusena on valminud vastavate töörühmade raportid. Kõigi oluliste seisukohtade läbiarutamiseks ja konsensusele jõudmiseks on kavandatud erinevas formaadis ja koosseisus arutelusid; vahetulemused on kõigile kättesaadavad siin veebis. Protsessi koordineerib sekretariaat, konsensuslikke otsuseid teeb regulaarselt kogunev rakkerühm ning sisuliste temaatiliste küsimuste arutamiseks moodustatakse eksperdirühmad.

 

Visioon 2025

 

E-tervise visioon 2025 kirjeldab soovitud tulevikuseisundit Eesti tervishoiu- ja hoolekandevaldkonna ning infoühiskonna võtmes, mille saavutamisele muuhulgas ka e-tervise vahendite oskuslik kasutamine võiks kaasa aidata. Visioon põhineb kehtivatel tervise- ja hoolekandevaldkonna arengudokumentidel, võttes arvesse ettenähtavaid väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja riske. Ainuüksi e-tervise, kui tehniliste vahendite kogumi kasutamine ei garanteeri visioonis kirjeldatud tulevikuseisundi saavutamist. Visiooni näol on tegemist tervise- ja hoolekande valdkondliku lähtekohaga, mis võimaldab mõista suuremat pilti, kuhu e-tervis panustama peaks ning ühtlasi seob e-tervise ka teiste strateegiliste algatustega valdkonnas, et tagada nende kooskõla.

Visioonist lähtuvalt koostatud Eesti e-tervise strateegia 2020 keskendub konkreetsetele e-tervise spetsiifilistele valikutele ja tegevustele, mille realiseerimine on jõukohane järgneva viie aasta jooksul; sellega võetakse ka vastutus seatud eesmärkide täitmise eest. Lisaks strateegiale koostatakse veel ka üksikasjalik e-tervise rakendusplaan aastateks 2015-2017.

Visiooni esimene täisversioon kinnitati 3. oktoobril 2014. Rakkerühma otsusega avati see esmaseks aruteluks.

 

Visiooni dokumendid

 

Kõik ettekanded ja strateegia töömaterjalid leiate etervis2025 sündmuste alalehelt


 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017