Töös projektid

E-lahenduste süsteemse kasutuselevõtu eesmärk on toetada võimalikult kiiret inimese ravivajaduse hindamist ja vajadusele vastava ravi alustamist ning tagada raviprotsessi jooksul ravi järjepidevus ja kvaliteet.
 

E-lahenduste terviksüsteemi võimalused:

 • Võimalik on mõõta aega, mis kulus perearsti saatekirja väljastamisest kuni eriarsti vastuvõtu aja broneerimiseni ning aega, mis kulus eriarsti vastuvõtu aja broneerimisest kuni eriarst vastuvõtuni saatekirja olemasolu korral.
 • Kõik tervishoiuteenuse osutajad aitavad kaasa, et patsient saaks õigel ajal talle vajalikku järgmist teenust.
 • Perearstidel, eriarstidel ja patsientidel kulub patsiendi jaoks eriarstile aja saamiseks ja selle tühistamiseks vähem aega.
 • Eriarsti vastuvõtule saadetavad patsiendid on korralikult selekteeritud, eriarst  saab oma tööd efektiivselt planeerida.
 • Nii patsiendid kui teenuseosutajad saavad aru, mis eesmärk on saatekirjade ja üleriigilise digiregistratuuri süsteemil ning oskavad seda vajaduse korral kasutada.

 

Digisaatekirjad 

Digisaatekirjade teenusega planeeritakse ühtlustada digisaatekirjade kasutuselevõttu tervishoiuteenuste osutamisel, muu hulgas täpsustatakse digisaatekirja kaudu vahetatavat infot ja selle kasutamise reegleid. Teenusega muudetakse saatekirjad maksimaalselt masintöödeldavaks ning terviseandmed taaskasutatavaks.

Digisaatekirjad on inimese jaoks kättesaadavad patsiendiportaali vahendusel ning inimene ei pea muretsema saatekirja unustamise ega kaotamise pärast.

Tööplaan:

 • 2017. aasta arendustegevuste keskmes on eriarstilt eriarstile esitatavate digisaatekirjade juurutamine.
 • 2017.–2018. aastal arendatakse digisaatekirjade teenust õendusabis: vastuseks antava õendusepikriisi kohta tervise infosüsteemi (TIS) standardite väljatöötamine, arendamine ja juurutamine ning sõnumite täiendamine;  digisaatekirjad haiglaravile.
 • 2018.–2019. aastal on arendustegevuste keskmes digisaatekirjade kasutuselevõtt uuringutele ja protseduuridele ning mitte-tervishoiuspetsialistide vastuvõtule suunamisel.

Üleriigiline digiregistratuuri lahendus

Üleriigilise digiregistratuuri lahenduse eesmärk on luua patsiendile läbipaistev, kiire ja mugav võimalus broneerida, muuta ja tühistada vastuvõtuaega. Soovime pakkuda ühest kohast saadavat ülevaadet vabadest aegadest vastavalt inimese tehtud valikutele.

Võimalus patsiendile aega broneerida tekib ka perearstikeskustel. See lihtsustab eriarstiabis aegade broneerimist vanemaealistele inimestele, kelle digitaalsed oskused raskendavad üleriigilise digiregistratuuri kasutamist.

Tööplaan:

 • 2017. aastal on fookuses  lahenduse väljatöötamine koos piloothaiglate ja perearstidega.
 • 2018. aastal plaanitakse kaasata teenuse kasutamisse teised haiglad ja perearstid.

Tulevikuprojektid

 

 • InterRAI kontakthindamiseks e-teenuse loomine perearstidele, pereõdedele ja sotsiaaltöötajatele patsientide teenusevajaduse hindamiseks, mille eesmärk on tagada, et inimene hakkab saama õiget tervishoiu- või sotsiaalteenust. Praegu on projekt rahastuse ootel ning rakendub eelduslikult 2018. aastal.
 • E-teenuste arendused laste ravi ning krooniliste haigete jälgimise parandamiseks.
 • Terviseseisundi kiirkuvad: inimese terviseseisundi visuaalne kokkuvõte tervishoiutöötaja aja kokkuhoiu eesmärgil, lisateenused patsientidele patsiendiportaalis.
 • Ühine tervise- ja haiguselugu:

  eesmärk on luua inimesekeskne ja tervishoiuteenuse osutajate ülene ühine tervise- ja haiguslugu. Igal ravi- ja/või hooldusjuhtumiga seotud osapoolel on ülevaade nii eri teenuseosutajate juures korraldatud individuaalsetest käsitlusplaanidest kui ka üldisemalt kogu episoodikirjeldusest ning võimalus koordineerida ja jagada tervise- ja hooldusnõuandeid ning ravisoovitusi.

   

 

Viimati uuendatud: 2. mai 2017