Töövõimereform

1. jaanuarist 2016 algas töövõimereform, mis loob uue töövõime toetamise süsteemi. Muudatuste eesmärk on muuta suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse ning aidata neil tööd leida ja hoida.

  • Töövõimereform toetab töövõimetuspensionäride ning teiste vähenenud töövõimega inimeste täisväärtuslikku elu. Selleks aidatakse neil leida tööd ja tööl püsida ning parandada igapäevaeluga toimetulekut, arvestades inimeste isiklikku võimekust ja vajadusi.

  • Igale vähenenud töövõimega inimesele lähenetakse individuaalselt, hinnatakse tema võimet olla ühiskonnas aktiivne ja sellest lähtuvalt aidatakse tal leida võimalusi tööturul. Samuti tegeletakse eraldi inimese tulevase tööandjaga, et leida mõlemale poolele vajalikud lahendused töösuhteks.
  • Vähenenud töövõimega inimestele makstakse töövõimetoetust, mis on reeglina puuduva töövõime korral 337,5 ning osalise töövõime korral 192,38 eurot kuus (bruto, 30-päevases kuus).
  • Kui esialgu pidi toetus hakkama osaliselt vähenema pärast seda, kui inimene teenib 641 eurot kuus, siis nüüd hakkab sissetulek vähenema pärast 90-kordset päevamäära, mis on 2016. aastal 1012,5 eurot (bruto).  Sellest summast alates hakkab toetus tasapisi vähenema ning seda ei maksta enam siis, kui inimese sissetulek on 1397,25 eurot. Puuduva töövõime korral kaob toetus ära siis, kui inimene teenib 1687,5 eurot kuus.
  • Tööandjale kompenseeritakse töökoha kohandamise kulud. Töövõimereformi tulemusel ei ole erivajadus tööandja jaoks enam lisakulu ja erivajadusega inimesed on võrdsed töötajad. Riigi pakutav toetus loob erivajadusega inimese palkamiseks soodsad tingimused. Töötukassa nõustab tööandjaid, pakub tuge sisseelamisperioodil ning aitab leida lahendusi tekkivatele küsimustele.
  • Töövõimereform käivitub kolmes järgus ning lähtub põhimõttest „teenused enne, hindamine pärast“. Töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti teenusevalik uuenes tänavu jaanuarist, 1. juulist hakkab töötukassa hindama n-ö uute hinnatavate töövõimet ning 2017. aastast laieneb hindamine töövõimetuspensionäridele ja teistele püsiva töövõimetusega inimestele.
  • Aastaks 2020 võetakse valitsussektorisse tööle vähemalt 1000 vähenenud töövõimega inimest.