Sa oled siin

Kaia Iva tutvustas Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikule Eesti sotsiaalsüsteemis planeeritavaid muudatusi

„Sotsiaalkaitse peab tagama kõigile väärika vanaduspõlve. Omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamise ja hoolekandeteenuste kättesaadavuse parandamise kõrval on oluline tegeleda ka vanemaealiste iseseisva toimetuleku suurendamisega,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva tänasel kohtumisel Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Dunja Mijatovićiga.

Minister Iva tutvustas volinik Mijatovićile Eesti hoolekandepoliitikat ning tutvustas elluviidavaid muudatusi sotsiaalvaldkonnas, sh pensionireformi ning omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamise meetmeid. „Valitsus kiitis aprillis heaks pensionireformi eelnõu, millega muudetakse pension alates 2021. aastast paindlikumaks, muudetakse pensioni arvutamise valemit ning seotakse pensioniiga alates 2027. aastast keskmise oodatava elueaga,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Riigi ülesanne on anda inimestele kindlustunne olla vanaduspõlves vaesuse eest kaitstud. Ka väikese palga juures peab pension tagama piisava sissetuleku, et madalapalgaliste vaesusrisk ei võimenduks pensionieas. Samavõrd on vaja ka paindlikkust, et jätkuks töökäsi ning vanemaealistel, kes täiskohaga töötada ei soovi või jaksa, oleks võimalusi eneseteostuseks.“

Muu hulgas tõi sotsiaalkaitseminister välja, et ka hoolekande valdkonda ootavad lähiaastatel ees mitmed suured arengud, sest riigi jaoks on oluline eakate väärikas vanaduspõlv ning omastehooldajate toimetulek. "Valitsuse juurde moodustatud hooldekoormuse vähendamise rakkerühm on kohtunud ekspertide ja sidusgruppidega, tellinud Maailmapangalt mahuka uuringu ning koostanud nende materjalide põhjal poliitikasuunised, mille alusel hakkab ministeerium ette valmistama pikaajalise hoolduse süsteemi muudatusi,“ ütles minister Iva. „Valitsus on otsustanud, et sotsiaalministeerium esitab 2019. aastal eelarvetaotluse pikaajalise hoolduse reformi elluviimiseks."

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik on sõltumatu institutsioon, kelle peamised ülesanded on tõsta liikmesriikides teadlikkust inimõigustest ning kaardistada EL liikmesriikide seadusandluses ja praktikas esinevad kitsaskohad. Voliniku visiitide eesmärk on saada ülevaade inimõiguste olukorrast konkreetses riigis, vajadusel esitab volinik ka oma ettepanekud ja soovitused.

Bosnia ja Herzegovinast pärit Dunja Mijatović on neljas volinik selles ametis. Enne inimõiguste volinikuks valimist töötas ta OSCE meediavabaduse eestkõnelejana (2010-2017).

13.06.2018