Prindi

Ettevõtja sotsiaalne vastutus

Ettevõtja sotsiaalne vastutus (edaspidi ESV) on 1970. aastate alguses tekkinud kontseptsioon, mille kohaselt ettevõtjad arvestavad ühiskonna huvidega, võttes vastutuse oma tegevuse mõju eest töötajatele, aktsionäridele, klientidele, tarnijatele ja teistele sidusrühmadele, samuti  looduskeskkonnale. ESV on äritegevuse jätkuv kohustus käituda eetiliselt ja panustada majandusarengusse, edendades samal ajal tööjõu, nende perekondade ja kogu ühiskonna elukvaliteedi parandamist. ESV on põhimõte, mida rakendades ettevõtjad lõimivad sotsiaal- ja keskkonnaküsimused vabatahtlikult  oma äritegevusse ning suhetesse sidusrühmadega.

Olles midagi enamat kui hea tahe, ettevõtja ühiskonna poolt kaasamine või tema strateegiline heategevus, kujutab ESV endast ehtsat ettevõtjapoolset katset  ehitada üles mõistlikud suhted ärisektori ja  ühiskonna ülejäänud osa vahel.

ESV eesmärke on võimalik saavutada siis, kui äritegevus kohandab kõik oma tavad sellisteks, mis toimivad nii, et see rahuldab või ületab eetilisi, õiguslikke, kaubanduslikke ja avalikke ootusi, mida ühiskond äritegevuse suhtes omab. Selleks, et olla edukas, peab ESV moodustama lahutamatu osa igapäevasest, kõiki sidusrühmi  hõlmavast äritegevusest  ja sisaldama strateegiaid, mis aitaksid ettevõtjail teha sotsiaalselt vastutustundlikke otsuseid, mis on ühteaegu eetilised ja seaduslikud.

Euroopa Komisjon leiab, et kuna ESV näol on tegemist vabatahtliku ärikäitumisega, avaldaksid ettevõtjate suhtes seatavad lisakohustused ja haldusnõuded pärssivat mõju ning toimiksid parema õigusloome põhimõtete vastaselt. Komisjoni arvates toetab ESV jätkusuutlikku majanduskasvu ning uute ja paremate töökohtade loomist.

ESV edendamisele suunatud  sammude praktiliste näidetena võib näiteks nimetada: 

 • asjakohase organisatsioonifilosoofia väljatöötamine, selle sidumine ettevõtja missiooni ja visiooniga; 
 • eetikakoodeksi väljatöötamine, mida järjekindlalt järgitakse;
 • töösuhete strateegia ülevaatamine;
 • strateegilise heategevuse toimimine;
 • töötajate omaalgatusliku tegevuse toetamine;
 • haridus- ja mentoriprogrammide edendamine;
 • ühiskonna ja ettevõtja partnerluse arendamine.

Uuringud on näidanud, et ESV rakendamisest saadud tulu hõlmab: 

 • ettevõtja ja toodangu maine paranemist;
 • väiksemaid äri- ja finantsriske; 
 • klientide ja tarnijate lojaalsuse suurenemist;
 • tööle värbamise ja tööhõives püsimise mehhanismi tõhustamist; uute ärisidemete loomist;
 • regulatiivse välissekkumise vähenemist; 
 • usalduse ja sotsiaalse teadlikkuse suurenemist; 
 • kulude vähenemist.

Samas tuleks rõhutada, et ESV-st tulenev tulu võib suuresti erineda sõltuvalt ettevõtja laadist, ning  tulu suuruse määramine on keerukas.

Euroopa Komisjon on veendunud selles, et ESV moodustab osa Euroopa sotsiaalmudelist ja aitab kaasa jätkusuutliku majanduse arengule, suurendades samas Euroopa uuendusvõimalusi ning konkurentsivõimet, toetades tööhõivet ja töökohtade loomist.   

Täiendav teave:

 Euroopa Komisjoni teatis (22.03.2006): Majanduskasvu ja tööhõivepartnerluse rakendamine, muutes Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse eeskujuks

Viimati uuendatud: 26. Oktoober 2012 kell 17:00

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus