Prindi

Soodusravimid

Ravimite soodustamine ehk ravimite eest täielik või osaline tasumine riiklikest vahenditest on üks meetmetest ravimite kättesaadavuse tagamisel. Soodusravimite loetellu kantud ravimite eest tasumisel osaleb Eesti Haigekassa.

Soodusravimite loetelu muutmine

Soodusravimite loetelu muudetakse regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril), samaaegselt piirhindade muutmisega. Informatsiooni kavandatavate muudatuste kohta avaldame orienteeruvalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist Ravimialaste õigusaktide ja statistika viited, Menetluses olevad eelnõud all. Jõustunud muudatused kajastuvad Sotsiaalministeeriumi poolt koostatavas  kokkuvõtlikus tabelis.

Uue toimeaine lisamist soodusravimite loetellu taotlevad ravimitootjad, kes plaanivad ravimi turustamist ning kes omavad enim informatsiooni uue ravimi efektiivsuse, ohutuse ja kavandatava hinnataseme kohta.

Muudatusi soodusravimite loetellu juba kantud ravimite osas (soodusmäära tõstmine või vähendamine, väljakirjutamise tingimuste muutmine, ravimi väljaarvamine soodusravimite loetelust jne) võivad taotleda kõik huvitatud isikud, sealhulgas ravimitootjad ja arstide erialaseltsid. Taotluse võib esitada suvalisel ajal. Taotluste esitamise ja menetlemise kord on kirjeldatud sotsiaalministri määruses „ Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad”. Taotluse lahendab sotsiaalminister käskkirjaga.

 Menetluses olevad ravimisoodustuste taotlused

Juhtudel, kus soodusravimite loetelu muutmisega seoses võib ette näha ravimite kasutamise tava ja Eesti Haigekassa rahaliste kohustuste muutust, kaasatakse taotluste menetlemisse ravimikomisjon. Ravimikomisjoni koosseisu kuulub 8 liiget – Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Patsientide Nõukoja, Ravimiameti, Eesti Haigekassa, Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Komisjon on nõuandev sotsiaalministrile ning selle arutelude protokollid avalikud. Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina 2-kuuliste intervallidega.

Soodusravimite loetelu muutmise määrused ja info

Ravimikomisjoni koosolekute päevakorrad ja protokollid

Soodusravimite loetelu ja piirhindade muutmine 1. juulist 2014

Soodusmäärad ja piirangud ravimite soodustusega väljakirjutamisel

Soodusravimite loetellu kantud ravimitele kehtib 50% soodusmäär, 75% soodusmäär või 100% soodusmäär. Raskete ja/või krooniliste haiguste raviks vajalikel peamistel ravimitel on kõrgem soodusmäär – 75% või 100%, sõltuvalt haigusest („ Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 ja 75”).

75% soodusmäära asemel rakendatakse 90% soodusmäära juhul, kui ravim on välja kirjutatud 4-16-aastaste lapsele, töövõimetus- või vanaduspensioni saavale või vähemalt 63-aastasele inimesele.

50% või 75% soodusmäära asemel rakendatakse 100% soodusmäära juhul, kui ravim on välja kirjutatud alla 4-aastasele lapsele.

Haiguste loetelu kehtestamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

 • haiguse raskus ja eluohtlikkus;
 • haiguse epideemilise leviku võimalikkus;
 • haigusega kaasneva valu vaigistamise vajadus ja teised humaansed kaalutlused;
 • haiguse mõju elukvaliteedile;
 • vastavus ravikindlustuse rahalistele vahenditele, sealhulgas põhimõte, et kulud ravimihüvitistele ei või ületada ravikindlustuse aastaeelarves 20% tervishoiuteenuse hüvitise kuludest.

Ravimitele soodustuse kehtestamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

 • ravimi rahaline kättesaadavus ilma soodustuseta või madalama soodusmääraga;
 • ravimi tõendatud efektiivsus ning ohutus;
 • ravimi kuluefektiivsus (hinna ja efektiivsuse suhe, hinnataseme õigustatus);
 • alternatiivsete ravimite või raviviiside olemasolu;
 • ravimi väär- ja liigkasutuse võimalikkus ja tagajärjed;
 • ravimi ratsionaalse kasutuse tagamise ning jaemüügi mahu usaldusväärse prognoosi võimalikkus;
 • vastavus ravikindlustuse rahalistele vahenditele, sealhulgas põhimõte, et kulud ravimihüvitistele ei või ületada ravikindlustuse aastaeelarves 20% tervishoiuteenuse hüvitise kuludest.

Ravimite soodustusega väljakirjutamisele võivad kehtida väljakirjutaja erialaga seotud või meditsiinilise sisuga piirangud, tulenevalt haiguse diagnoosimise ja haigete jälgimise vajadusest vastava erialaspetsialisti poolt ning ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise tagamiseks. Soodusravimite loetelu (toimeainete kaupa) koos informatsiooniga soodusmäärade, väljakirjutamise piirangute, hinnaleppest tulenevate hindade ja piirhindade kohta leiate  kokkuvõtlikust tabelist.

 Kõrgema soodusmääraga toimeained haiguste loetelu alusel

Ravijuhised

Ravijuhiseid töötavad välja arstide erialaorganisatsioonid ja need kirjeldavad kokkuleppelist ravistandardit. Eestis tunnustatud ning soodusravimite loetelus viidatud ambulatoorsete ravimite kasutamist kirjeldavad järgmised ravijuhised:

 Hulgiskleroos /  Krooniline müeloidne leukeemia /  Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Hinnakokkulepped

Selleks, et tagada ravimite stabiilset turustamist ja vältida hindade tõusu, sõlmib sotsiaalminister ravimitootjatega hinnakokkuleppeid. 

Hinnakokkulepetega on kaetud: 

 • ainsad sama toimeaine ja manustamisviisiga soodusravimite loetellu kantud ravimid ning
 •  need piirhinnagruppidesse kuuluvad ravimid, mis on piirhinnast odavamad või sellega võrdsed.

Hinnakokkulepete sõlmimise kord on kirjeldatud sotsiaalministri määruses  "Hinnakokkuleppe sõlmimise kord".

Kui soovite saada hinnakokkulepete ja ravimitega seotud määruste muutmise teateid oma e-mailile, siis palun saatke e-mail infolistiga liitumiseks aadressile katrin.pudersell|ä|sm.ee.

 Hinnakokkulepped seisuga 01.07.2014

 Hinnakokkulepped seisuga 01.06.2014

Piirhinnad

Piirhindade kehtestamine on efektiivseim meede ravimite hindade langetamiseks ning rakendatav peaaegu kõigis EL liikmesriikides. Reeglina on piirhindadega hõlmatud kauem turustatud ja kasutatud toimeained, mille efektiivsuse ja ohutuse kohta on kogunenud ka enam andmeid. Seoses patendiaja lõppemise ja konkurentsi tekkimisega ravimitootjate vahel on need toimeained ka märkimisväärselt odavamad kui need toimeained, mille patendiaeg veel kehtib.

Piirhinnad kehtestatakse soodusravimite loetellu kantud sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite grupis. Piirhindade arvutamisel grupeeritakse esmalt kõik sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimid, leitakse nende turustatavate pakendite hinnad (mille põhjal arvutatakse päevadoosi hinnad) ning lähtudes odavuselt teise pakendi hinnast arvutatakse piirhinnad grupi kõigile pakenditele. Ravimi soodustamisel võtab Eesti Haigekassa aluseks ravimi pakendile kehtestatud piirhinna ning kui patsiendile on välja kirjutatud või patsient soovib osta ravimit, mille tegelik hind on piirhinnast kõrgem, maksab pakendile kehtiva piirhinna ja selle tegeliku hinna vahe patsient.

Erinevate soodusmäärade korral kujuneb ravimi hind järgmiselt:

100% soodustus - patsient tasub omaosaluse alusmäära 1,27 eurot ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Vt  joonist.

75% soodustus - patsient tasub omaosaluse alusmäära 1,27 eurot, 25% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Vt  joonist.

50% soodustus - patsient tasub omaosaluse alusmäära 3,19 eurot ja haigekassa soodustust ületava osa. Haigekassa hüvitab 50% piirhinna või hinnakokkuleppehinna või jaehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast. Vt  joonist.

Iga uue ravimi lisandumisega olemasolevasse piirhinnagruppi arvutatakse senikehtinud piirhinnad ümber ning kuna lisanduvad ravimid on enamasti senistest odavamad, siis muutuvad ka piirhinnad ravimivaliku suurenemisel järjest odavamaks.

Piirhindade arvutamise ja kehtestamise korda kirjeldab täpsemalt sotsiaalministri määrus "Piirhindade arvutamise metoodika, piirhindade kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad".

Tulenevalt toimeaine (nt kitsa terapeutilise vahemikuga ravimid) ja ravimvormi (nt modifitseeritud toimeaine vabanemisega ravimid) erisustest ei pruugi ühte piirhinnagruppi kantud ravimid olla suvalisel hetkel üksteise vastu väljavahetatavad. Sellistel juhtudel kirjutab arst retsepti välja mitte toimeaine-, vaid preparaadipõhiselt (retseptil ravimi nn tootjanimetus). Vajadusel, näiteks juhul, kui senikasutatud preparaat seoses piirhindade muutumisega kallineb, on arsti korraldusel ja järelevalve all enamasti võimalik ühe kindla ravimi kasutamiselt minna üle teise samaväärse soodsama ravimi kasutamisele.

Ravimite piirhindade muutmise määrused ja info

Täiendav ravimihüvitis

Täiendav ravimihüvitis on Eesti Haigekassa poolt makstav hüvitis patsientidele, kelle soodusravimite ostmine on olnud seotud suurte kulutustega: ravimite eest tasutud summa kalendriaasta jooksul vahemikus 384 kuni 1300 eurot. Enamasti on tegemist mitmeid kroonilisi haigusi põdevate või ravile halvasti alluvate ja individualiseeritud raviskeeme vajavate patsientidega.

Üksikasjalikku teavet täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kohta leiate Eesti Haigekassa  veebilehelt.

Apteekides müügilolevad ravimid ja hinnakiri

Apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja (apteegi) kohustused patsiendi ees on muuhulgas järgmised:

 • tagatakse müügiloaga ravimite ning nende müügiloata ravimite, mille kasutamise ja sisseveo on Ravimiamet heaks kiitnud, kättesaadavus mõistliku aja jooksul,
 • tagatakse piisava ravimite valiku olemasolu apteegis või nende tellimine (näiteks apteeki jäetud retsepti alusel) apteeki mõistliku aja jooksul,
 • tagatakse nende ravimite müügilolek, millele on kehtestatud piirhind ja mis on piirhinnast odavama või võrdse maksumusega (need on alternatiivsetest sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimitest odavaimad müügiloa hoidjate poolt turustatavad ravimid),
 • pakutakse retseptile kirjutatud toimeainet sisaldavate ravimite hulgast patsiendile soodsaimat sobivat ravimit,
 • kantakse ravimi kasutamist käsitlev tekst ravimi pakendile ning teavitatakse suuliselt ravimi õigest ja ohutust kasutamisest.

Probleemide ilmnemisel, sealhulgas soodsaimate ravimite puudumise korral apteegis palume pöörduda Ravimiameti poole, kes selgitab välja ning aitab kaasa ravimite tarnehäirete lahendamisele.

 Apteekide kaart

Viimati uuendatud: 11. Juuli 2014 kell 15:54

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus