Alternatiivsed tubakatooted vajavad täpsemat reguleerimist

Traditsioonilised tubakatooted on oma populaarsust kaotamas ja igapäevasuitsetajaid jääb aina vähemaks. Samal ajal kasvab alternatiivsete toodete – e-sigarettide ja nikotiinipatjade tarbimine. Turg areneb kiiresti ja regulatsioonid on ajale jalgu jäänud, kirjutab sotsiaalministeeriumi kemikaaliohutuse ja keskkonnatervise juht Aive Telling.

Suitsetamise leviku kohta saame sarnaselt eelnevatele aastatele öelda, et endiselt on meil rohkem suitsetajaid meeste, madalama haridustaseme ja väiksema kuu netosissetulekuga inimeste seas. Elukoha ja rahvuse vahel suuri erinevusi ei esine, nagu mõnikord arvatakse. Lisaks sellele on meil rohkem tubakatoodete tarvitajaid just 30-64 vanuserühmas, mis kinnitab, et nooremate seas on traditsioonilised tubakatooted oma populaarsust kaotamas ja sama trend on ka täiskasvanute seas.

Igapäevasuitsetajate osakaal on ajas aina vähenenud, 2020. aastal oli neid 18% täiskasvanutest. Kahjuks on tõusnud selle taustal teiste, alternatiivsete toodete, eelkõige e-sigarettide ja huuletubaka/nikotiinipatjade tarbimine. Eriti suurt tõusutrendi näitab nikotiinipatjade tarvitajate hulk, mis on kahe aastaga tõusnud 2,5 korda. Alternatiivseid tooteid tarbivad kõige sagedamini 16-34 aastased.

Regulatsioonid on tubaka-ja nikotiinituru arengutest maha jäänud

Tubaka- ja nikotiinitoodete turg on viimasel kahel kümnendil kiiresti arenenud, muutunud on toodete sortiment, uudsete tubaka- ja nikotiinitoodete turuosa on kiires kasvutrendis. Tubakapoliitika erinevad instrumendid (Maailma Terviseorganisatsiooni raamkonventsioon, Euroopa Liidu tubakatoodete direktiiv, Eesti-sisesed regulatsioonid, seireuuringud, juhised jms) on suuremal või väiksemal määral kiiretest arengutest maha jäänud ega arvesta nikotiinitoodete ning uudsete tubakatoodetega piisaval määral. Alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodete regulatsioon on suures osas alles välja kujunemas ning ühiskondlikes debattides kõlab ohtralt põhistamata väiteid nende toodete ohutusest tervisele, osalt heauskselt, osalt ka ehk mitte.

Tootjad rõhutavad, et tooted on mõeldud täiskasvanud tubakatarbijale traditsioonilise tubakatarbimise asendamiseks. Tegemist on pooltõega. Tõesti teatud juhtudel on tegemist asendustootega, kuid vaadates toodete disaini ikkagi nikotiinisõltuvuse hoidmise ja edendamise vahenditega. Kui e-sigarettide puhul on nikotiinisisalduse ülempiir pandud paika EL-i üleselt tubakadirektiiviga, siis nikotiinipatjade kangus on sellistes kõrgustes, et vaid süvendab nikotiinisõltuvust. Samal ajal võitlevad tootjad maitsestatud e-sigarettide eest, mis muudab need tooted eriti atraktiivseks just noortele.

Tubakatootjad sihivad uut turgu – lapsi

Tubakatootjate sõnumid näitavad alternatiivsed tooteid kui võitlust suitsetamisega, pakkudes „tervislikumat“ alternatiivi suitsetamisele. Enim jõuavad sõnumid aga noorte ja lasteni, kes jäävad nende toodete tarvitamise tõttu nikotiinisõltuvuse küüsi. Hiljem on tõenäoline, et paralleelselt nikotiinitoodetega tarvitatakse ka tavasigarette ja meie pingutused tubaka ja nikotiini tarbimise vähendamiseks pole õnnestunud.

Praeguse olukorra lahendamiseks on vajalik kindlasti nikotiinitoodete senisest rangem reguleerimine ja teadlikkuse tõstmine toodete olemusest. Hetkel kehtiva regulatsiooni kohaselt on alternatiivsete toodete müük alaealistele keelatud, keelatud on ka nende reklaam ja müügiedendus, samuti on need tooted aktsiisiga maksustatud.

Täiendamist vajab aga toodete koostise regulatsioon (erinevate lisaainete reguleerimine, maitseainete piirangud), samuti tuleb kehtestada ülempiir toodete nikotiinisisaldusele. Nikotiinitoodete reguleerimiseks ongi sotsiaalministeerium koostamas tubakaseaduse muutmise eelnõu, millega kehtestatakse nikotiinitoodetele nikotiinisisalduse ülempiir, erinevad nõuded toodete koostisele ning täiendatakse toodete märgistamise nõudeid.

Tõhusam ennetustöö eeldab sihtrühma paremat tundmist

Regulatsiooni kehtestamiseks ja tõhusama ennetustöö kavandamiseks vajame täpsemat infot alternatiivtoodete tarvitamise või tarvitamisega alustamise põhjustest ja nende tarvitamisega seotud uskumustest. Selleks on sotsiaalministeerium tellinud alternatiivsete nikotiinitoodete tarbimise uuringu, mis valmib selle aasta lõpuks.

Kogu protsessi mõistes on oluline, millises suunas tubakatoodete tootmine ja turustamine liikuma hakkavad, uued piirangud tingivad jällegi uute toodete turule toomise ning uute turustusvõtete kasutuselevõtu, mistõttu peame kogu nikotiini- ja tubakatarvitamise valdkonda käsitlema tervikuna.

Viimati uuendatud 31.10.2022