Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eestisse lähetatud töötajad

Lähetatud töötaja mõiste on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuse osutamisega.

Eestisse lähetatud töötajate töötingimusi reguleerib Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus, mille kohaselt Eestisse lähetatud töötaja on füüsiline isik, kes tavaliselt töötab välisriigis töölepingu alusel ja kelle tööandja lähetab Eestisse tööle teenuse osutamiseks kindlaksmääratud ajavahemikus. Siseriiklikus töölähetuses viibiv töötaja ei ole lähetatud töötaja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse mõttes.

Välismaalaste (v.a Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende perekonnaliikmed, kellel on Eestis viibimis- või elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse tähenduses) Eestisse sisenemist ja nende õiguseid ja kohustusi Eestis elamise, viibimise või töötamise ajal reguleerib välismaalaste seadus, samuti leiab lisainfot Politsei- ja Piirivalveameti ametlikult veebilehelt.

Loe lähemalt

Tööinspektsiooni kodulehelt

Lähetatud töötaja ja renditöötaja

Tööelu portaalist

Paindlikud töövõimalused - lähetatud töötajad

Viimati uuendatud 04.07.2023