EL-i struktuurifondid

Euroopa Liidu struktuurifondid ESF ja ERF toetavad liikmesriikide majandust, et vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid  2021-2027 

Käimas on Euroopa Liidu 2021-2027 aasta eelarveperioodi planeerimine. Selle käigus räägitakse läbi, kui palju raha Eesti Euroopa Liidust saab ning ka seda, missuguseid tegevusi sellest toetatakse. Sotsiaalministeeriumi fookuses on jätkuvalt inimeste heaoluks vajalike teenuste arendamine ja pakkumine ning sotsiaal-, tööturu- ja tervisevaldkonna arendamine. Planeerimise ja kaasamise kohta saab rohkem infot Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 2014-2020 

Eurotoetuste eelarveperiood on  jaotunud 7-aastasteks perioodideks, hetkel on lõppemas periood 2014-2020. Sotsiaalministeeriumi haldusala tegevusi toetasid EL fondid sel perioodil ligi 500 miljoni  euroga.

Lõviosa sellest, ligi 300 miljonit, jõudis meie inimesteni vajalike teenuste ja toetustena. Toetati tööturuteenuste, lapsehoiuteenuse, hoolekandeteenuste ja raske puudega laste peredele vajalike teenuste pakkumist. Abi on saanud puudega inimesed oma kodude kohandamisel ja ka näiteks alkoholi liigtarvitamisega kimpus olnud inimesed ja nende pered. Finantseeriti töövõime toetamise süsteemi loomist ja selle raames pakutavaid teenuseid. Kokku on vajalikku toetust või teenust saanud üle 100 000 inimese.

Tervise- ja erihoolekandetaristu ehitamiseks ja renoveerimiseks kasutatakse 235 miljonit eurot: luuakse 56 tervisekeskust ja 1 maakondlik tervisekeskus, uuendatakse 36 raviüksust erinevates haiglates ja ajakohastatakse erihoolekande teenuskohti. Uuendusliku personaalmeditsiini teenuste arendamist toetatakse 5 miljoni euroga.

Ülevaade kõikidest toetust saanud projektidest ja valdkondadest on kättesaadav Riigi Tugiteenuste keskuse veebilehel. Samas on leitavad ka  strateegiadokumendid ja fonde puudutavad õigusaktid.

Eurotoetuste avatud taotlusvoorude kohta leiab  samuti infot rakendusüksuse Riigi Tugiteenuste keskuse veebilehel. Tänaseks on enamus selle perioodi taotlusvoore lõppenud.

Toetuste kasutamist koordineerib Nutika arengu toetamise osakond, kontakt: Epp-Kai Maasik ([email protected])

Viimati uuendatud 26.09.2022