Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avatud taotlusvoor - inimkaubandus ja seksuaalvägivald

Avatud taotlusvoor - inimkaubandus ja seksuaalvägivald

Eesmärgid

Täiendava avatud taotlusvooruraames toetatakse tegevusi, mille eesmärgiks on  inimkaubanduse leviku ja mõjude  vähendamine ning seksuaalvägivalla ohvrite abistamine Eestis.

Programmis EE11 „Kodune ja soopõhine  vägivald“ avatud taotlusvoor on suunatud inimkaubanduse teemale. Tegevuste toetamiseks eraldatakse üks projektitoetus.

Toetused

Programmi „Kodune ja sooline vägivald“ avatud taotlusvooru raames eraldatava

toetuse kogusumma on 240 000 eurot, millest inimkaubanduse temaatikaga tegelemiseks eraldatakse üks projektitoetus minimaalse toetussummaga 170 000 eurot kuni maksimaalse toetussummani 240 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 85% kõikidele teistele taotlejatele.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 15% teistele taotlejatele.

Hindamine

Hindamisprotsess toimus Sotsiaalministri 6.detembri 2013.a. käskkirjaga nr. 174 "Norra Finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatud programmi "Kodune ja sooline vägivald" inimkaubanduse valdkonna täiendava avatud taotlusvooru korraldamise ja toetuse andmise tingimuste kehtestamine" peatüki "Projektitaotluste hindamine ja otsuste tegemine" ja Norra Kuningriigi Välisminsiteeriumi poolt 11.veebruaril 2011 aastal kehtestatud Norra Finantsmehhanismi 2009-2014 rakendusmääruse alusel.

Hindamisprotsess oli 4-astmeline:

I etapp: Projektitaotluste esitamise tähtaeg oli 10.veebruar 2014 kell 17.00.  Kokku laekus õigeaegselt 2 projektitaotlust. Kõik projektitaotlused läbisid jaldus- ja abikõlblikkuse kontrolli  ja suunati edasi hindamisele.

II etapp: Igat projektitaotlust hindas 2 Sotsiaalmiisteeriumist sõltumatut eksperti. Hindajad olid Kersti Puhm, Laidi Surva. Hindajad andsid projektitaotlustele punkte ja kommenteerisid neid vastavalt juhendis ja hindamislehel esitatud kriteeriumitele.

III etapp: Valikukomisjon võttis arvesse hindajate poolt esiatatud keskmise punktisumma, kommentaarid ning hindas oma otsuse formuleerismisel projekti kvaliteeti, jätkusuutlikust, mõjuulatust nii poliitikakujundamisel kui sihtrühmade osas ning arvestas võimalike riskidega, mis võivad takistada või ilmneda projekti ellu viimisel. Valikukomisjon esitas programmi operaatorile ettepaneku ühe projektitaotluse rahastamiseks.

IV etapp: programmioperaator vaatas läbi kogu hindamisprotsessi ning kinnitasvalikukomisjoni poolt soovitatud projekti rahastamisotsuse 27. mail 2014.a, mille alusel määrati toetus Eesti Seksuaaltervise Liidule projekti "Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine" ellu viimiseks.

Juhendid ja vormid

Juhend (DOCX)
vahearuande vorm - kuludokumendid ja tegevusaruanne
ettemaksetaotluse vorm

Toetatud projektid

Eesti Seksuaaltervise Liidu projekt "Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine"

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017