Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avatud taotlusvoor - soopõhine vägivald

Soopõhine vägivald

Eesmärgid

Avatud taotlusvooruraames toetatakse tegevusi, mille eesmärgiks on soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse leviku ja mõjude  vähendamine Eestis.

Programmis EE11 „Kodune ja soopõhinevägivald“ on 2 avatud taotlusvooru, millest üks on suunatud soopõhise vägivalla ja teine inimkaubanduse teemale. Mõlema valdkonna tegevuste toetamiseks eraldatakse üks projektitoetus

Toetused

Programmi „Kodune ja sooline vägivald“ avatud taotlusvooru raames eraldatava toetuse kogusumma on 500 000 eurot, millest

soopõhise vägivalla temaatikaga tegelemiseks eraldatakse üks projektitoetus minimaalse toetussummaga 170 000 eurot kuni maksimaalse toetussummani 260 000 eurot;

inimkaubanduse temaatikaga tegelemiseks eraldatakse üks projektitoetus minimaalse toetussummaga 170 000 eurot kuni maksimaalse toetussummani 240 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 85% kõikidele teistele taotlejatele.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 15% teistele taotlejatele.

Hindamine

Hindamisprotsess toimus Sotsiaalministri 29.mai 2013.a. käskkirjaga nr. 67 "Norra Finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatud programmi "Kodune ja sooline vägivald" avatud taotlusvooru korraldamise ja toetuse andmise tingimuste kehtestamine" peatüki "Projektitaotluste hindamine ja otsuste tegemine" ja Norra Kuningriigi Välisminsiteeriumi poolt 11.veebruaril 2011 aastal kehtestatud Norra Finantsmehhanismi 2009-2014 rakendusmääruse alusel.

Hindamisprotsess oli 4-astmeline:

I etapp: Projektitaotluste esitamise tähtaeg oli 26.august 2013 kell 17.00.  Kokku saabus õigeaegselt 8 projektitaotlust: 6 pere- ja soopõhise vägivalla ja 2 inimkaubanduse valdkonnas tegustemiseks. Kõik projektitaotlused läbisid jaldus- ja abikõlblikkuse kontrolli  ja suunati edasi hindamisele.

II etapp: Igat projektitaotlust hindas 2 Sotsiaalmiisteeriumist sõltumatut eksperti. Hindajad olid Kersti Puhm, Laidi Surva ja Liina Järviste. Hindajad andsid projektitaotlustele punkte ja kommenteerisid neid vastavalt juhendis ja hindamislehel esitatud kriteeriumitele.

III etapp: Valikukomisjon võttis arvesse hindajate poolt esiatatud keskmise punktisumma, kommentaarid ning hindas oma otsuse formuleerismisel projekti kvaliteeti, jätkusuutlikust, mõjuulatust nii poliitikakujundamisel kui sihtrühmade osas ning arvestas võimalike riskidega, mis võivad takistada või ilmneda projekti ellu viimisel. Valikukomisjon esitas programmi operaatorile ettepaneku ühe projektitaotluse rahastamiseks.

IV etapp: programmioperaator vaatas läbi kogu hindamisprotsessi ning kinnitasvalikukomisjoni poolt soovitatud projekti rahastamisotsuse 28.novembril 2013.a, mille alusel määrati toetus Eesti Avatud Ühiskonna Instituudile projekti "Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis" ellu viimiseks.

Inimkaubanduse valdkonnas toetusi välja ei antud. Kvaliteetsemate ja jätkusuutlikkumate projektide saamiseks kuulutati 9.detsembril 2013 välja täiendav avatud taotlusvoor inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla teemaga tegelemiseks.

Juhendid ja vormid

Juhend (DOCX)
vahearuande vorm - kuludokumendid ja tegevusaruanne
ettemaksetaotluse vorm

Toetatud projektid

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut "Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhtevägivalla tõkestamiseks Eestis"

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017