Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dokumendiregister

Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ministeeriumi tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. 

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2009 registreeritud avalikele elektroonilistele dokumentidele. Paberdokumentidele ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud (ehk juurdepääsupiiranguga) dokumentidele juurdepääs puudub. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendiga ulatuses, millele kehtestatud juurdepääsupiirang ei laiene ehk dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Avaliku teabe seaduse alusel on eraisikutega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga ja avalikus dokumendiregistris asendatakse nimi initsiaalidega ning saadetud kirjad ei ole avatavad.

Kui eraisik soovib, et tema kiri oleks avalikus dokumendiregistrist kättesaadav, palume igas oma saadetud kirjas selgelt välja tuua, et Teie kontaktandmete avalikustamine ei riiva Teie eraelu puutumatust ning käesolev kiri on avalik. Sellega annate meile loa oma andmete avalikustamiseks, kuid see ei kohusta esitatud pöördumist avalikustama. Dokumendiregistris dokumentide avalikustamisel lähtume seadustes sätestatud juurdepääsupiirangutest.

Sotsiaalministeeriumi õigusaktide eelnõusid menetletakse eelnõude infosüsteemis, välja arvatud ministeeriumi ja tema valitsemisala sisemist töökorraldust puudutavad ministri määruste eelnõud.

Sotsiaalministeeriumi määruste ametlikud tekstid on kättesaadavad Riigi Teatajas.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

 

Kasutusjuhendid

Dokumendiregistri avaliku vaate alates 01.01.2017 kasutusjuhend

Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi või vabatekstiotsinguga märksõna järgi. Otsingu tegemiseks on vähemalt ühe otsinguvälja täitmine kohustuslik. Otsinguid saab teha järgmiste dokumendiliikide kohta:

 • määrus;
 • kantsleri üldkäskkiri;
 • ministri käskkiri Eesti Haigekassa ravimite loetelu muutmiseks;
 • väljaminev kiri;
 • sissetulev kiri;
 • riigieelarve eraldise kasutamise leping;
 • hinnakokkulepe;
 • ministri üldkäskkiri;
 • personalikäskkiri;
 • hasartmängumaksu leping;
 • muu leping;
 • tööleping.


Dokumendiregistrist saab otsida dokumente järgmiste andmeväljade järgi:

 • Vabatekstiväli – otsisõna järgi tehakse otsing üle dokumendi andmeväljade. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki.
 • Pealkiri – dokumendi pealkirja järgi.
 • Registreerimise kpv – otsingukriteerium otsimiseks Sotsiaalministeeriumis dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäevavahemiku järgi. Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „alates“ ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates otsingus märgitud kuupäevast kahanevalt, uuemad dokumendid kõige ees. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud teatud kuupäevani, tuleb soovitud kuupäev sisestada väljale „kuni“ ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud otsingus märgitud kuupäevani.
 • Dokumendi liik –  dokumendi liigi järgi.
 • Teine osapool – dokumendi saatja või saaja nime järgi.
 • Saatja viit – saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi.
 • Saabumis-/saatmisviis – dokumendi saabumise või saatmise viisi järgi.
 • Juurdepääs – dokumendile määratud juurdepääsupiirangu järgi.
 • Juurdepääsupiirangu alus – dokumendile määratud juurdepääsupiirangu aluse järgi. Aluse järgi otsides on soovitav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
 • Juurdepääsupiirangu lõpu kpv – dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Sellel väljal kehtivad samad otsingu sooritamise tingimused, mis on väljal „Registreerimise kpv“.

Otsingu tulem kuvatakse tabelina. Ühel lehel kuvatakse 20 dokumenti. Kogu otsingu tulemis kuvatakse 100 esimest dokumenti kahanevalt, uuemad ees, kuid täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata mistahes veerus olevale tekstile. Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse täiendavad andmeväljad. Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumentidega osas „Seosed“.

Dokumentide avalikustamine dokumendiregistris toimub automaatselt 1 x ööpäevas.

Küsimuste korral pöörduge palun tel +372 626 9301, e-post info@sm.ee

Dokumendiregistri avaliku vaate 01.01.2009 – 31.12.2016 kasutusjuhend

Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on kättesaadavad alates 01.01.2009 registreeritud dokumendid, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut ja mis ei sisalda isikuandmeid. Paberdokumente ja asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet sisaldavaid (ehk juurdepääsupiiranguga) dokumente registrist alla laadida ei saa, kuid avalikustatud on nende dokumentide registreerimisandmed.

Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on võimalik dokumentidega tutvuda kahel viisil:

 • otsinguvormi kaudu;
 • avalehel loetletud dokumendiliikide aastate jaotuse kaudu.

Dokumendiregistri avalikus vaates olev otsinguvorm aitab leida dokumente dokumendiregistris olevate andmete järgi. Otsingut on võimalik teha järgmiste väljade järgi: pealkiri, registreerimisnumber, dokumendi kuupäev, saatja indeks (ehk saatja registreerimisnumber), otsisõna, saabumise/väljastuse viis, kellelt (ehk saatja), kellele (ehk saaja), dokumendi liik, dokumendi alamliik ja juurdepääsupiirangu alus.

Otsingutingimuste vahel on loogiline JA, st otsitakse dokumente, mis sisaldavad kõiki sisestatud tingimusi. Otsingutulemuse saamiseks peab olema valitud vähemalt üks otsingutingimus. Klikkides soovitud otsingutulemusel, avanevad otsitava dokumendi registriandmed.

Dokumendiregistri avalehel on dokumendiliikide loetelu: kirjad, käskkirjad ja lepingud. Klikkides dokumendiliigi (näiteks kirjad või käskkirjad) juures soovitud aastale, avaneb valitud aasta dokumendiregister koos registreerimisandmetega. Dokumendid on leitavad pealkirjaväljal oleva lingi abil.

Sotsiaalministeeriumis sõlmitud lepingud on dokumendiregistri avalikus vaates kuvatud kehtivate lepingute ja aastate vaates. Kehtivate lepingute vaates kuvatakse kehtivate lepingute registreerimisandmed. Aasta vaates kuvatakse lepingud, mille kehtivus on vastaval aastal lõppenud. Elektrooniliselt sõlmitud lepingud, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on leitavad pealkirjaväljal oleva lingi abil.

Dokumendiregistris registreerimisandmete vaates on võimalik andmeid sorteerida tabeli päises olevate veergude nimetuste järgi.

 
Dokumendi registreerimiskanne koosneb järgmistest väljadest:

 • Pealkiri – dokumendi pealkiri.
 • Kuupäev – dokumendi kuupäev.
 • Viit – registreerimisnumber dokumendiregistris.
 • Osapool – dokumendi autor või osapool kirjade ning partner lepingute korral.
 • Seosviit – teise poole registreerimisnumber.
 • Dokumendi liik – dokumendi liik.
 • Edastamise viis – mil viisil dokument Sotsiaalministeeriumisse saabus või välja saadeti.
 • Sari – dokumentide loetelus nimetatud sari, milles dokument asub.
 • Vastamise tähtaeg – asja lahendamise tähtaeg.
 • Osakond – osakond, kuhu dokument on täitmiseks suunatud või kus dokument on koostatud.
 • Vastutav täitja – ametniku nimi, kellele asi on lahendamiseks suunatud.
 • Juurdepääsupiirang – A tähistab avalikku dokumenti ja AK asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud juurdepääsupiiranguga dokumenti (juurdepääsupiiranguga dokumentide puhul kuvatakse ka piirangu algus ja lõpp ning seadusest tulenev alus).
 • Edastatud – asutuse nimi, kellele dokument vastamiseks edastati.
 • Edastamise kuupäev – kuupäev, millal dokument teisele asutusele vastamiseks edastati.
 • Kehtivuse liik – lepingu kehtivuse liik.
 • Kehtivuse lõpp – lepingu kehtivuse lõppkuupäev.

Küsimuste korral pöörduge palun tel +372 626 9301.

Viimati uuendatud: 12. aprill 2021