Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-tervis

E-tervis ja tervise digitaalsed teenused toetavad inimkeskset tervishoidu, aidates kaasa ravi järjepidevuse, teenuse õigeaegsuse ning patsientide rahulolu edendamisele.
 

Digitaalses tervise infosüsteemis paiknevad terviseandmed, mida on haiglad, perearstid ja teised tervishoiuteenuste osutajad sinna edastanud. Süsteemi kogutakse kokku terviseinfo iga inimese kohta ning igaühel on võimalik näha enda terviseandmeid patsiendiportaalis www.digilugu.ee.

E-tervise strateegias kavandatud tegevuste mõõdetavateks eesmärkideks on haigestumiste vähenemine, tervishoiutöötajate efektiivsem ajakasutus, välditavate visiitide ning välditava ja korduva haiglaravi vähendamine.

Üks olulisi suundi Eesti e-tervise valdkonnas on personaalmeditsiin.

 
 

Kontakt ministeeriumis


Nutika arengu toetamise osakond toetab ministeeriumi valitsemisalaga seotud eesmärkide nutikat saavutamist, sh uuenduslike koostoimet parandavate lahenduste väljatöötamist sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus tagab IKT-teenused sotsiaalministeeriumi valitsemisalas.

Viimati uuendatud: 2. september 2019