Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu (EBIN) moodustati 9. oktoobril 2019. Nõukogu esimene koosolek toimus 4. novembril 2019.

EBINi liikmed on eksperdid ja teadlased erinevatelt elualadelt, kelle määrab valdkonna eest vastutav minister viieks aastaks. EBINi koosseisu kuulub vähemalt 11 liiget järgmistest valdkondadest:

 • arstiteadus;
 • loodusteadus;
 • psühholoogia;
 • sotsiaalteadus;
 • biotehnoloogia;
 • infotehnoloogia;
 • usuteadus;
 • õigusteadus;
 • praktiline filosoofia;
 • andmekaitse.​

 

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosseis: 

 • Liina Vahter, Tallinna Ülikool - esimees
 • Aime Keis, Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee - aseesimees
 • Kärt Salumaa-Lepik, Tallinna Tehnikaülikool
 • Maie Bachmann, Tallinna Tehnikaülikool
 • Meego Remmel, Eesti Kirikute Nõukogu
 • Agne Velthut-Meikas, Tallinna Tehnikaülikool
 • Merike Sisask, Tallinna Ülikool
 • Ingeri Luik-Tamme, TGS Baltic Advokaadibüroo
 • Pärt Peterson, Tartu Ülikool
 • Kristjan Kask, Tallinna Ülikool
 • Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsioon
 • Aive Pevkur, Tallinna Tehnikaülikool 

 

Kontakt: 

Tervisesüsteemi arendamise osakond
Sotsiaalministeerium
ebin@sm.ee

 

Nõukogu pädevusse kuulub: 

 • Inimuuringute hindamispõhimõtete ühtlustamine, et kindlustada uuritavate põhiõiguste kaitseks vajalike meetmete kasutamine uuringute tegemisel;

 • hinnangu andmine geenivaramu töötlemisele inimgeeniuuringute seaduses sätestatud tingimustel ja korras;

 • hinnangu andmine tervise infosüsteemist teadusuuringu või statistika vajadusteks isikuandmete väljastamise vajalikkusele ja põhjendatusele;

 • biomeditsiiniliste ja inimuuringute, sealhulgas kliinilise meditsiini eetikat puudutavate ühtsete seisukohtade kujundamine; 
  põhimõttelistele ja pretsedenti loovatele inimuuringutega seotud projektidele hinnangu andmine;

 • koostöös Eestis tegutsevate biomeditsiiniliste ja inimuuringute eetikakomiteede, kliiniliste eetikakomiteede ja uuringueetika komisjonidega ühtsete biomeditsiiniliste ja inimuuringuid puudutavate ühtsete hindamispõhimõtete väljatöötamine ja asjakohaste koolituste korraldamine;
 • Riigikogu, teadusasutuste ja valitsusasutuste nõustamine biomeditsiiniliste ja inimuuringute eetika küsimustes;
 • seaduseelnõude ja teiste õigusaktide väljatöötamisel üksikküsimustele eetilise hinnangu andmine;
 • biomeditsiiniliste ja inimuuringute eetika põhimõtete tutvustamine avalikkusele, sellekohaste andmete kogumine ja süstematiseerimine ning nende avaldamise korraldamine;
 • rahvusvahelises koostöös osalemine vastavalt ülesannetele ja pädevusele.

Nõukogu töö 

Uurijale

Taotluse vorm: Uuringu eetilise hindamise taotlus Eesti bioeetika ja inimuuringute
nõukogule (41.64 КБ, DOCX) »
NB! Alates 08.06. 2021 koosolekust võtab nõukogu taotluseid vastu üksnes
käesoleval uuendatud vormil

Form of application: Application to the estonian committe on bioethics and human
research for ethical evaluation of the research project (45.88 КБ, DOCX) »
NB! The commitee only accepts applications that are submitted in this form.

Taotlused tuleb saata elektrooniliselt nõukogule hindamiseks vähemalt 15 tööpäeva
enne nõukogu koosoleku toimumist.
Taotlused tuleb esitada meiliaadressile info@sm.ee.

Olulised kuupäevad:                                                                                                                                                                          

Koosoleku toimumine 2021

Taotluse esitamise tähtaeg
09.02.2021 19.01.2021
13.04.2021 23.03.2021
08.06.2021 18.05.2021
17.08.2021 27.07.2021
12.10.2021 21.09.2021
14.12.2021

23.11.2021

 Inimuuringuid reguleerivad dokumendid:

Inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon: inimõiguste ja inimväärikuse kaitse bioloogia
ja arstiteaduse rakendamisel »

Inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokoll biomeditsiiniliste
teadusuuringute kohta »

WMA Helsingi deklaratsioon​ (PDF) »

Isikuandmete kaitse seadus »

Inimgeeniuuringute seadus »

Koosolekute protokollid

                                                                                                                                                                                               
Aeg Protokoll
12.10.2021 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 15 (115.18 КБ, PDF)
17.08.2021 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 14 (107.24 КБ, PDF)
08.06.2021 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 13 (108.35 КБ, PDF)
13.04.2021 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 12 (115.1 КБ, PDF)
09.02.2021 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 11 (101.38 КБ, PDF)
12.01.2021 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 10 (103.42 КБ, PDF)
08.12.2020 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 9 (131.59 КБ, PDF)
13.10.2020 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 8 (94.6 КБ, PDF)
08.09.2020 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 7 (117.51 КБ, PDF)
11.08.2020 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 6 (110.4 КБ, PDF)
12.05.2020 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 5 (94.12 КБ, PDF)
10.03.2020 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 4 (218.13 КБ, PDF)
14.01.2020 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 3  (280.62 КБ, PDF)
03.12.2019 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 2 (51.56 КБ, PDF)
04.11.2019 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosolek nr 1 (46.57 КБ, PDF)
      

Nõukogu seisukohad

Nõukogu aastaaruanded

Aeg Aruanne
2020 Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu aastaaruanne (247.41 КБ, PDF)

Isikuandmed uuringutes 

Seadusandlikud aktid: 

Isikuandmete kaitse üldmäärus (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus) »

Isikuandmete kaitse seadus »

Alates 15. jaanuarist 2019 kuuluvad isikuandmete kaitse seaduse reguleerimisalasse
poliitikakujundamise eesmärgil tehtavad uuringudning teadus- või ajaloouuringud, mille
all peetakse silmas teadustegevuse eesmärgil läbiviidavaid uuringuid teadus- ja
arendustegevuse korralduse seaduse mõistes. Lisaks reguleerib seadus uuringuid riikliku
statistika vajaduseks. Vaata pikemalt AKI leheküljelt. 

Andmetöötluse põhimõtted »

Isikuandmed ja töötlemine »       

Isikuandmete töötleja üldjuhend »

Töötlemise õiguslikud alused »
                                                                                                                                                                                      

 

Uuringueetika 

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee » 

Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee »

Hea teadustava »

Eetikaveeb:Teadustöö eetika »
 
Viimati uuendatud: 24. november 2021