Sa oled siin

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu (EBIN) moodustati 9. oktoobril 2019. Nõukogu esimene koosolek toimus 4. novembril 2019.

EBINi liikmed on eksperdid ja teadlased erinevatelt elualadelt, kelle määrab valdkonna eest vastutav minister viieks aastaks. EBINi koosseisu kuulub vähemalt 11 liiget järgmistest valdkondadest:

 • arstiteadus;
 • loodusteadus;
 • psühholoogia;
 • sotsiaalteadus;
 • biotehnoloogia;
 • infotehnoloogia;
 • usuteadus;
 • õigusteadus;
 • praktiline filosoofia;
 • andmekaitse.​

 

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosseis: 

 • Liina Vahter, Tallinna Ülikool - esimees
 • Aime Keis, Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee - aseesimees
 • Kristi Rüütel, Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee
 • Kärt Salumaa-Lepik, Tallinna Tehnikaülikool
 • Maie Bachmann, Tallinna Tehnikaülikool
 • Meego Remmel, Eesti Kirikute Nõukogu
 • Agne Velthut-Meikas, Tallinna Tehnikaülikool
 • Merike Sisask, Tallinna Ülikool
 • Ingeri Luik-Tamme, TGS Baltic Advokaadibüroo
 • Pärt Peterson, Tartu Ülikool
 • Kristjan Kask, Tallinna Ülikool
 • Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsioon
 • Aive Pevkur, Tallinna Tehnikaülikool - teadussekretär (aive.pevkur@sm.ee)

 

Kontakt: 

Tervisesüsteemi arendamise osakond
Sotsiaalministeerium
ebin@sm.ee

 

Nõukogu pädevusse kuulub: 

 • Inimuuringute hindamispõhimõtete ühtlustamine, et kindlustada uuritavate põhiõiguste kaitseks vajalike meetmete kasutamine uuringute tegemisel;

 • hinnangu andmine geenivaramu töötlemisele inimgeeniuuringute seaduses sätestatud tingimustel ja korras;

 • hinnangu andmine tervise infosüsteemist teadusuuringu või statistika vajadusteks isikuandmete väljastamise vajalikkusele ja põhjendatusele;

 • biomeditsiiniliste ja inimuuringute, sealhulgas kliinilise meditsiini eetikat puudutavate ühtsete seisukohtade kujundamine; 
  põhimõttelistele ja pretsedenti loovatele inimuuringutega seotud projektidele hinnangu andmine;

 • koostöös Eestis tegutsevate biomeditsiiniliste ja inimuuringute eetikakomiteede, kliiniliste eetikakomiteede ja uuringueetika komisjonidega ühtsete biomeditsiiniliste ja inimuuringuid puudutavate ühtsete hindamispõhimõtete väljatöötamine ja asjakohaste koolituste korraldamine;
 • Riigikogu, teadusasutuste ja valitsusasutuste nõustamine biomeditsiiniliste ja inimuuringute eetika küsimustes;
 • seaduseelnõude ja teiste õigusaktide väljatöötamisel üksikküsimustele eetilise hinnangu andmine;
 • biomeditsiiniliste ja inimuuringute eetika põhimõtete tutvustamine avalikkusele, sellekohaste andmete kogumine ja süstematiseerimine ning nende avaldamise korraldamine;
 • rahvusvahelises koostöös osalemine vastavalt ülesannetele ja pädevusele.

Nõukogu töö 

Uurijale

Taotluse vorm: Uuringu eetilise hindamise taotlus Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogule (41.64 KB, DOCX) »
NB! Alates 08.06.2021 koosolekust võtab nõukogu taotluseid vastu üksnes käesoleval uuendatud vormil.

Form of application: Application to the estonian committee on bioethics and human research for ethical evaluation of the research project (45.88 KB, DOCX) »
NB! The commitee only accepts applications that are submitted in this form. 

Taotlused tuleb saata elektrooniliselt nõukogule hindamiseks vähemalt 15 tööpäeva enne nõukogu koosoleku toimumist.
Taotlused tuleb esitada meiliaadressile info@sm.ee.

Olulised kuupäevad:

Koosoleku toimumine 2021 Taotluste esitamise tähtaeg
09.02.2021 19.01.2021
13.04.2021 23.03.2021
08.06.2021 18.05.2021
17.08.2021 27.07.2021
12.10.2021 21.09.2021
14.12.2021 23.11.2021

Koosolekute protokollid

Nõukogu seisukohad

Isikuandmed uuringutes

Seadusandlikud aktid:

Alates 15. jaanuarist 2019 kuuluvad isikuandmete kaitse seaduse reguleerimisalasse poliitikakujundamise eesmärgil tehtavad uuringud ning teadus - või ajaloouuringud, mille all peetakse silmas teadustegevuse eesmärgil läbiviidavaid uuringuid teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse mõistes. Lisaks reguleerib seadus uuringud riikliku statistika vajaduseks. Vaata pikemalt AKI leheküljelt.

Uuringueetika

 
Viimati uuendatud: 1. märts 2021