EL-i struktuurfondid 2007-2013

Euroopa Liidu eraldatud struktuuritoetused aitavad arendada nii Eesti kui ka teiste liikmesriikide majandust ja tõsta seeläbi kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimet maailmaturul. Eesti rakendab Euroopa Liidu struktuuritoetusi alates 2004. aastast, mil Eesti ühines Euroopa Liiduga. Euroopa Liidu eelarveperiood kestab seitse aastat, samas rütmis rakendavad liikmesriigid ka struktuurivahendeid, nimetades perioodi „EL programmperioodiks”. 2007. aastal algas uus EL eelarveperiood, mis tähendab Eesti jaoks ka suuremat eurotoetust.
 
Sotsiaalministeerium rakendab EL struktuuritoetusi nii eelneval kui ka 2007. aastal alanud programmperioodil.
 
Perioodil 2007–2013 antakse struktuuritoetust kolmest fondist:
Aastateks 2007–2013 on ette valmistatud riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia, mis on struktuuritoetuste rakendamise aluseks olev strateegiline raamdokument. Strateegia elluviimiseks koostati sotsiaalmajanduslike partnerite ning Euroopa Komisjoniga koostöös kolm rakenduskava, milleks on Inimressursi arendamise rakenduskava, Elukeskkonna arendamise rakenduskava ja Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava.
 
Struktuurifondide rakendamine ja koordineerimine on jaotatud rakendusasutuste ning rakendusüksuste vahel. Erinevate teemavaldkondade eest vastutavad ministeeriumid viivad sel perioodil tegevusi ellu nii riiklike programmide kaudu kui ka avatud taotlusvoorudena. Riiklik programm on sihtsuunitlusega ning vajalik suurte valdkondlike muutuste tegemiseks.

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017