ESF avatud taotlusvoorud

 

Meetme 3.2  avatud  taotlusvoor tööalaast konkurentsivõimet suurendavatele tegevustele

28.06.2018 avanes taotlusvoor projektidele, mis toetavad väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist.  Projektide  sihtrühmaks võivad olla 16–26-aastased noored, vähemalt kuus kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimesed, inimesed, kelle peamine suhtluskeel ei ole eesti keel (eestikeelses töökeskkonnas tööpraktika koos mentorteenusega), kuni üks aasta tagasi vanglast vabanenud ja hiljemalt ühe aasta jooksul vanglast vabanevad inimesed ja vanemad, kes on vähemalt 18 kuud mitte töötanud ning kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud.

Taotlusvoor on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Projekte võivad vedada ja toetust taotleda  juriidilised isikud, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutusued ja kohalikud omavalitsused.

Rohkem infot taotlemise kohta leiate SA Innove kodulehelt 

Määrus

Seletuskiri


Meetmes  2.1   avatud taotlusvoorud tegevuses “Lapsehoiu kvaliteedi suurendamine  ja uute lapsehoiukohtade loomise ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele”

Avatud taotlusvoorude kogueelarve: 6,5 milj eurot,  planeeritud on luua 1200 hoiukohta. Taotlusvoore on planeeritud perioodi jooksul kaks, esimene taotlusvoor toimus 2015. aastal, II  2018. a kevadel.

Toetust sai taotleda kohalik omavalitsus, eraõiguslik juriidiline isik, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus. Lisainfot toetatud projetide kohta: SA Innove.

Toetust antakse projektile, mis loob 0–7-aastastele lastele uusi lapsehoiukohti, kus osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust. Lisaks tavapärastele lapsehoiukohtadele toetatakse teises taotlusvoorus eriilmeliste lapsehoiukohtade loomist, mis vastavad piirkonna perede tööajakorraldusele ja spetsiifilisematele vajadustele, näiteks hoiukohad erivajadustega lastele, ebastandardsetel aegadel töötavad hoiukohad ning tööandja juures asuvad või võõrkeelsed hoiukohad. 

Ühte lapsehoiukohta toetatakse Eurostati andmete alusel määratud ühikuhinnaga, milleks on 245 eurot ühes kalendrikuus ehk 2941 eurot aastas. Kui loodavatest kohtadest on täidetud 50 kuni 69 protsenti on ühikuhind 172 eurot.

Euroopa Sotsiaalfondi toetuse osakaal on 75%, taotleja omafinantseering on 25%. Ühikuhind katab kõik teenuse osutamisega seotud kulud, mis tähendab, et lapsehoiukoha kuludokumente eraldi ei ole vaja esitada.

Määrus

Seletuskiri

Meetmes 2.2 on planeeritud avatud taotlusvoorud tegevuses „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 26 miljonit eurot,  toetatakse vähemalt 6225 erivajadusega või hoolduskoormusega inimesele teenuste pakkumist.

Taotlusvoorud on  suunatud  kohalike omavalitsuste hoolekandeteenuste arendamisele ja pakkumisele ning uudsete sotsiaalteenuste välja töötamisele.
Toetatakse projekte, mille eesmärk on:

  • tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine
  •  tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Meetme raames on perioodi 2014 – 2020 planeeritud neli avatud taotlusvooru.

Esimene  taotlusvoor oli avatud 2016. aasta  1. august -  31.oktoober. Voorus toetati koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiuteenuse ja intervallhooldusteenuse arendamist ja osutamist 2,5 miljoni euro ulatuses.

Teine voor toetab sotsiaalteenuste osutamist KOVides peale haldusreformi. Teise vooru eelarve on 7 miljonit, see avanes 11. aprill 2018 ja oli avatud kuni 12. juuni 2018. Lisainfot vooru kohta saab SA Innove kodulehelt

Kolmandas voorus (Innovatsioonivoor) toetatakse uuenduslike sotsiaalteenuste osutamist. Innovatsioonivooruga rahastatakse innovaatiliste sotsiaalteenuste ideede väljatöötamist ning piloteerimist 5 miljoni euro ulatuses. Taotlusvoor on avatud 12. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 või kuni vabade vahendite lõppemiseni. Eesmärgiks on suurendada innovaatiliste lahenduste (sh IKT lahenduste) abil sotsiaalvaldkonna teenuste või toodete kättesaadavust Eestis. Taotlejaks võivad olla juriidilised isikud (sh mittetulundusühingud ja sihtasutused). Lisainfot vooru kohta saab SA Innove kodulehelt

2019. aastal toimub neljas taotlusvoor, mis toetab samuti KOVe kohustuslike sotsiaalteenuste osutamises, kuid lubab selleks kaasata eraõigusliku partneri abi.

 

Viimati uuendatud: 10. juuli 2018