Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) raames on Sotsiaalministeerium vastutav prioriteetse suuna 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ eest. Valdkonda reguleerib "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" (1.74 MB, PDF)
 
Prioriteetses suunas „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ on 2 alasuunda.
Tervishoiu infrastruktuuri arendamine eelarvega 137,79 miljonit eurot, mida rakendatakse kahe meetmena:
  • õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine
  • kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine
Meetme õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise eesmärk on parandada õendus- ja hooldusteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Meetme eelarve on 27 558 702,84 eurot.
 
Meetme kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimise eesmärk on luua eeldused haiglate funktsionaalselt terviklikuks toimimiseks. Meetme eelarve on 110 234 811,40 eurot.
 
Meetmest toetatakse nende kesk- ja piirkondlike haiglate hoonete ehitamisega seotud projektide elluviimist, mille eesmärk on optimeerida aktiivravi infrastruktuuri ning koondada praegu erinevates tegevuskohtades osutatav statsionaarne eriarstiabi ühte hoonekompleksi.
 
Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri korrastamine ning erinevates tegevuskohtades osutatava statsionaarse eriarstiabi koondamine ühte hoonekompleksi võimaldab optimeerida ravitegevuseks kasutatavat pinda ning parandada haiglasisest logistikat. Haigla erinevate funktsionaalsete üksuste vaheline parem sidusus võimaldab optimeerida töökorraldust ja raviprotsessi ning vältida ruumide, personali ja tehnoloogia asjatut dubleerimist, aidates seega kaasa ressursside tulemuslikumale kasutamisele ja patsientide paremale teenindamisele.
 
Meetme elluviimiseks koostas Sotsiaalministeerium investeeringute kava, milles on määratletud toetatavate projektide nimekiri ja maksimaalne toetuse suurus.
 
Hoolekande infrastruktuuri arendamise alasuund
Meetme Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimise eesmärk on tagada lastele ja psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis-, ja töötamistingimused. Meetme eelarve on  31 316 707,75 eurot.
 
Meedet rakendatakse investeeringute kava alusel.
 

Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

 
3. detsembril 2009. a kinnitas Vabariigi Valitsus korralduse nr 519  „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” investeeringute kava kinnitamine”.
  • Toetuse andmise eesmärk on parandada õendus- ja hooldusteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. 
  • Toetust said taotleda statsionaarse hooldusravi tegevusloa omajad, kes on nimetatud investeeringute kavas.
Meetme raames toetatakse statsionaarse hooldusravi tegevusloa omajate hoonete ehitamisega, sh rekonstrueerimisega seotud projektide elluviimist.
 

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017