Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) rakendamist perioodil 2007–2013 reguleerib  dokument nimega "Inimressursi arendamise rakenduskava". Sotsiaalministeerium on rakenduskava raames vastutav prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ rakendamise eest, kogusummas 1,51 miljonit eurot. Peamine eesmärk uuel perioodil on toetada tööhõive suurendamist ja tõsta tööelu kvaliteeti. Prioriteetse suuna üle eelarvest suurim osa suunatakse kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamisele ehk tegevustele nagu näiteks aktiivsete tööturumeetmete pakkumine töötutele, aga lisaks ka aktiivsete meetmete osalisele laiendamisele töötavatele inimestele, mitmesuguste paindlike töövormide laialdasemale kasutuselevõtule, riskigruppide (noored, vanemaealised, puuetega inimesed jt) töövõimaluste parandamisele ning tööjõu sisse- ja väljarändeteemadega tegelemisele.

Prioriteetset suunda rakendatakse läbi avatud taotlusvoorude ja riiklike programmide. Avatud taotlusvoorude kohta saavad huvilised peagi informatsiooni rakendusüksuselt, milleks on SA Innove.

Riiklike programme kavandatakse prioriteetse suuna kõigi viie meetme raames:
 

Meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”

 • Programm „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine”
 • Programmi eesmärgiks on kasvatada tööhõivet läbi aktiivsete tööturumeetmete, parandades seejuures tööturuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.
 • 01.07.2007 - 30.04.2009 viis programmi ellu Tööturuamet, alates 01.05.2009 viib programmi ellu Eesti Töötukassa.

Meede 1.3.2 „Tööelu kvaliteedi parandamine”

 • Programm „Tööelu kvaliteedi parandamine”
 • Tööelu programmi eesmärgiks on suurendada töösuhete selgust ja paindlikkust, muuta töökeskkond enam töötajate tervist hoidvaks ning tõsta töövaldkonna poliitikate kujundamise haldussuutlikkust.
 • Programmi elluviija on Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakond ja tööpoliitika info ja analüüsiosakond ja Tööinspektisoon

Meede 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed

Meede 1.3.4 „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine”

 • Programm „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine”
 • Programmi üldine eesmärk on tervislikel põhjustel tööturul mitteaktiivsete inimeste osakaalu vähendamine ja tervisehäirete ennetamine.
 • Programmi elluviija on Tervise Arengu Instituut.

Meede 1.3.5 „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine”

 • Programm „Soolise ebavõrdsuse kaotamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008-2010”
 • Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programmi eesmärgiks on tööandjate ja töötajate teadlikkuse tõstmine, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, sooliste stereotüüpide ning diskrimineerimise vastu võitlemine
 • Programmi elluviija on Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakond.
 

Hoolekandeprogramm

 

Programmi üldeesmärk

Programmi üldeesmärk on suurendada sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemide ning erivajadustega inimeste ja nende pereliikmete tööhõivet.
 

Programmi tegevused

 • Töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamiseks rakendatakse hoolekandeteenuste osutamisel senisest individuaalsemat lähenemist. 
 • Inimeste tööturule sisenemise takistuste vähendamiseks osutatakse ja arendatakse toetavaid hoolekandeteenuseid. 
 • Töötute ja mitteaktiivsete hõivesse toomiseks parandatakse hoolekandeteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.
 • Tööturu riskigruppide toetamiseks arendatakse välja ja rakendatakse katseliselt just nende vajadustele vastavaid tööturule sisenemist ja töötamist toetavaid hoolekandemeetmeid, pöörates tähelepanu koostööpartnerluse arendamisele, võrgustikutööle ja rahvusvahelisele koostööle.
 • Programmi tegevuste elluviimisel järgitakse soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid ja välditakse sooliste stereotüüpide kinnistamist hoolekandevaldkonnas.

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017