Euroopa Sotsiaalfond

Avatud taotlusvoorud

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) avatud taotlusvoorudest saab toetust eelkõige hoolekande- ja tööturutegevuste elluviimiseks.  Hetkel on avatud kaks taotlusvooru:

  • Sotsiaalvaldkonnas uudsete lahenduste väljatöötamise ja elluviimise väiketoetuse taotlusvoor. Avatud kuni 31. detsembrini 2019 või kuni vabade vahendite lõppemiseni.
  • Tööalast konkurentsivõimet suurendavate teenuste taotlusvoor. Avatud 28. juunist 2018 kuni kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. 

Taotlusvoore korraldab  SA Innove ja  täpsemat infot  voorude kohta leiab nende kodulehelt: https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/

 

Toetuse andmise tingimused Sotsiaalministeeriumi (rakendusasutuse) tegevuste elluviimiseks 

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks e TAT koostatakse suurte valdkondlike muutuste tegemiseks, uute tegevuste piloteerimiseks ning haldamise lihtsustamiseks, neid tegevusi viivad üldjuhul ellu rakendusasutused (ministeeriumid koostöös allasutuste või partneritega).
 

TAT Tugiteenus vanglast vabanejatele (meede 2.2; tegevus 2.2.3) (PDF)

Vanglast vabanejatele tugiteenuse pakkumine, mis suurendab nende osalust tööturu- ja sotsiaalteenustel, hariduses ning tööhõives. Tegevuste laiem eesmärk on vähendada vanglast vabanejate retsidiivsust. TAT raames pakutakse vanglast vabanejatele tugiisikuteenust ja vajadusel nõustamisteenustega täiendatud ajutist majutusteenust. TAT elluviija on Justiitsministeerium.

TAT Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks (meede 3.2; tegevus 3.2.1) (1.21 MB, PDF)

TAT tegevuste sihtrühmaks on noored, vanaduspensioniealised ja töötuna arvel olevad inimesed, samuti need, kes on valmis vastu võtma töökohta kodust kaugemal. TAT elluviija on Töötukassa.

TAT Kainem ja tervem Eesti (261.48 KB, PDF) (meede 2.3, tegevus 2.3.1)

Alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine ning  vajadusel nõustamise ja raviteenuste pakkumine. Samuti alkoholi tarvitamise riskidest, riskipiiridest ning vajalikest tervishoiuteenustest ja tugitegevustest teavitamine. Elluviija on Tervise Arengu Instituut.

TAT Puudega laste tugiteenused (208.95 KB, PDF) (198.42 KB, PDF)(meede 2.1, tegevus 2.1.1)

Raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuste (lapsehoid, tugiisik ja transport) arendamine ning pakkumine, et vähendada vanemate hoolduskoormust. Elluviija on Sotsiaalkindlustusamet.

TAT Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine (240.98 KB, PDF)(meede 2.1, tegevus 2.2.2)

Tegevused on suunatud asendushoolduse vormide mitmekesistamisele, asendushoolduse  pakkujate (perekonnas hooldajad, eestkostjad, lapsendajad, asenduskoduteenuse osutajad) ettevalmistuse ning tugiteenuste arendamisele ja pakkumisele ning asendushoolduselt elluastuvate noorte iseseisva toimetuleku parandamisele. TAT on kinnitatud, tegevusi viib ellu Sotsiaalministeerium koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudiga.

TAT Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused (243.41 KB, PDF) (meede 2.2, tegevus 2.2.1)

Kvaliteetsete ja integreeritud hoolekandeteenuste pakkumine erivajadustega, hoolduskoormusega või toimetulekuraskustes inimestele, et toetada töö leidmist ja tööl käimist. TAT elluviija on Sotsiaalministeerium.

TAT Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine (61.55 KB, DOCX)(meede 3.1, tegevuse 3.1.1)

Tööealiste erivajadustega vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise võimaluste suurendamine. Pikaajalise kaitstud töötamise teenuse arendamine ja osutamine, abivahendite kasutamise võimaldamine, kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine. TAT on kinnitatud, TAT elluviija on Sotsiaalministeerium.

TAT Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine (750.54 KB, PDF)(meede 3.1, tegevus 3.1.2)

Tööandjate ja töötajate teavitamine töövõime hoidmise ja säilitamise võimalustest ning nende toetamine töökeskkonna edendamisel läbi teavitus-, nõustamis-, koolitus- ja kaasamistegevuste. TAT elluviija on Tööinspektsioon.

TAT Töövõime süsteemi toetavad tegevused (774.33 KB, PDF) (meede 3.1, tegevus 3.1.3)

Töövõime hindamise metoodika arendamine ja metoodika kasutajate koolitamine, töövõime toetamise süsteemi institutsioonide-vahelise koostöö ja vajaliku andmevahetuse arendamine ning avalikkuse (sh eraldi ka tööandjate ja töötajate) teavitamine.  TAT elluviija on Sotsiaalministeerium.

TAT Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale (meede 3.1, tegevus 3.1.1) (1.05 MB, PDF)

Ligi 40 000 inimesele nende vajadustest lähtuvate tööturuteenuste pakkumine.

TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine (1.3 MB, PDF) (meede 1.6, tegevus 1.6.4)

Karjäärinõustamise pakkumine töötavatele inimestele, samuti mitteaktiivsetele ja teistele, kellel ei ole õigust karjäärinõustamisele tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel. Teenust pakub Töötukassa

TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine (970.57 KB, PDF) (meede 3.2, tegevus 3.2.1)  

TAT eesmärk on suurendada mitteaktiivsete noorte vanuses 16-26  tööturul osalemist ja tööalaseid võimalusi. Luuakse noortegarantii tugisüsteem, mille abil tuvastatakse riiklike registrite päringute teel 16–26- aastased mitteaktiivsed noored ning koondatud info tehakse kättesaadavaks KOV juhtumikorraldajale. KOV juhtumikorraldaja tuvastab noore abivajaduse ja pakub vajadusel tuge ning abistab noore jõudmist olemasolevatele riiklikele ja KOV teenustele.

TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine (1.08 MB, PDF) (meede 2.2, tegevus 2.2.1)
 
Seletuskiri (639.9 KB, PDF)
 

TAT ellu viimisel on sotsiaalministeeriumi partneriteks Pärnumaa, Kagu, Viljandimaa Ühistranspordikeskused ja Saaremaa Vallavalitsus. Partnerid katsetavad oma maakonna vajadusi ja eripärasid arvestades  sotsiaaltransporditeenuse korraldamist, sh sotsiaaltranspordi integreerimist ühistranspordiga. Teenuse korraldamisel tagatakse operaatorteenus ja sõitjate veod koostöös kohalike omavalitsuste ja partneritega. Teenusele saamise eelduseks on inimese abivajaduse hindamine ja teenusele suunamine sotsiaaltöötaja poolt. Mis moel toimub vastastikune teavitus teenusele õigustatud inimestest, kuidas tellitakse sõite jms lepitakse kokku igas piirkonnas eraldi.

 
Viimati uuendatud: 27. juuli 2020