Hasartmängumaksu toetused

Riigikogu otsusega lõpetas 1. jaanuar 2019 tegevuse Hasartmängumaksu Nõukogu. 

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab vastavalt seaduse muudatusele hasartmängumaksust laekuvate vahendite maksmise üle otsustama valdkonna eest vastutav minister oma määrusega.

Meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projekte hakkab menetlema Riigi Tugiteenuste Keskus. Väikeprojektide taotlusvoor toimub neli korda aastas ja strateegilise partnerluse voor vähemalt kord aastas.

2019 aasta taotlusvoorud toimuvad:

  • 27. märts - 16. aprill
  • 1. mai - 14. mai
  • 1. august - 15. august
  • 1. november - 15. november 
 

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmine väikeprojektide taotlusvoorudes


Taotlusvooru eesmärk on toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide tegevuste toetamist.

Toetatavad teemad on:
 

1. SOTSIAALVALDKOND

1.1. Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine

1.2. Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad tegevused

1.3. Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused

1.4. Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/ sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks

1.5. Soolist ebavõrdsust ennetavad ja vähendavad, eelkõige soolise segregatsiooni ja stereotüüpide ning soolise vägivalla kaotamisele suunatud tegevused

1.6. Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele ja kaasatuse suurendamisele ning diskrimineerimise vähendamisele suunatud tegevused.

 

2. TERVISEVALDKOND

2.1. Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid

2.2. Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alaste nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamise projektid

2.3. Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas

2.4. Laste tasakaalustatud toitumiseks vajalike võimaluste, teadmiste ja oskuste suurendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas

2.5. Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine.

Taotleja


Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud. 
 

Eelarve/toetuse määr

  • Vooru eelarve on 100 000 eurot.
  • Maksimaalne taotletav toetus on 10 000 eurot projekti kohta.
     

Taotluse esitamine
 

Taotlusvoor on avatud 01. mai - 15. mai 2019.

Taotlused palume esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

Lisainfo toetuse andmise kohta

Kontakt

Marek Atonen
talituse juhataja
tel. 663 1909
marek.atonen@rtk.ee

 

Viimati uuendatud: 7. mai 2019