Hasartmängumaksu toetused

Riigikogu otsusega lõpetab alates 1.01.2019 tegevuse Hasartmängumaksu Nõukogu, kes pidas 17. detsembril oma viimase koosoleku. Tehti otsused novembris esitatud väikeprojektide ning ka Sotsiaalministeeriumi 2019 aastal väljamakstavate suurprojektide kohta.

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab vastavalt seaduse muudatusele hasartmängumaksust laekuvate vahendite maksmise üle otsustama valdkonna eest vastutav minister oma määrusega. Meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projekte hakkab menetlema Riigi Tugiteenuste Keskus. Väikeprojektide taotlusvoor toimub neli korda aastas, kvartali viimasel kuul.

Detsembris 2018 ja jaanuaris 2019 väikeprojekte vastu ei võeta ega menetleta.

Sotsiaalministeerium võtab vastu taotlusi pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puudega inimestega seotud projektide toetamiseks. Projektide puhul on väga oluline nende mõju ühiskondlike kitsaskohtade lahendamisele ja jätkusuutlikkus ning seetõttu on nii suurprojektide kui väikeprojektide puhul erilise tähelepanu all  sotsiaalset ettevõtlust või selle arendamist toetavad tegevused. 

Toetuse määramine toimub kooskõlas Hasartmängumaksu Nõukogu kinnitatud aastaprioriteetidega, mis on leitavad ministeeriumi kodulehel. Projekte rahastatakse hasartmängumaksust laekuva tulu arvelt. Taotlused peavad jõudma ministeeriumisse hiljemalt 15. novembriks aadressile hasart@sm.ee.

Hasartmängumaksu projektid


Toetuse andmist reguleerib „Hasartmängumaksu seadus“ ja Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 2010 määrus nr 53 „Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord“.

 • väikeprojektid (taotletav summa kuni 6000 eurot) – saab esitada jooksvalt kogu aasta vältel;
 • suurprojektid (taotletav summa üle 6000 euro) – saab taotleda kord aastas;

 

Projektide rahastamise taotlemine


Projektide puhul on nõutav:
 • oma- ja/või kaasfinantseering  (taotletav summa kuni 6000 eurot) vähemalt 10% ja suurprojektide puhul (taotletav summa üle 6000 euro) vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.
 • taotluse eelarve koostamisel eristada Hasartmängumaksu Nõukogult taotletava toetuse arvelt tehtavad kulud kuluartiklite kaupa ning välja tuua kuluarvestuse alused, tühjaks jäävad read kustutada.
 • taotluse allkirjastaja esindusõigust tõendava dokumendi koopia (volikiri), välja arvatud juhul, kui esindusõigus tuleneb seadusest.

Taotlust saavad esitada ainult need organisatsioonid (asutused), kellel on oma arvelduskonto. 
Taotlejal on vajalik e-posti aadress, kuna projekti toetamisel saadetakse lepingud .pdf formaadis.

Väikeprojektide taotluste esitamise tähtaeg on iga kuu viimane kuupäev NB! Postitustemplit ei arvestata
 
Ühte ja sama taotlust võib esitada kaks korda, kui esimesel korral ei ole nõukogu poolt juba tehtud toetuse eraldamise osas kasvõi osaliselt positiivset otsust. Taotluse esitamisel ja projekti tegevuste planeerimisel tuleb arvestada taotluste ja lepingute menetlemise ajaga.


Muu taotlemisega seotud informatsioon

 

 • Taotlus tuleb esitada vähemalt 2 kuud enne projekti tegevuste algust (nt soovides tegevustega alustada 1. novembril, tuleb taotlus esitada hiljemalt augusti viimaseks tööpäevaks).

 • toetuse saajatele edastatakse positiivse vastuse puhul leping allkirjastamiseks 30 päeva jooksul otsusele järgnevast päevast arvestades.
 • toetus eraldatakse toetuse saajale 15 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

Soovitame taotlus esitada jooksvalt kuu vältel, mitte jätta esitamist kuu viimasele tööpäevale.

Sotsiaalministeeriumi projektitaotluste hindamise põhimõtted:

Kulu liik
Kommentaar
Vara soetus HMNilt on võimalik taotleda toetust vara soetusteks maksimaalselt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Toetust eraldatakse, kui vahendid on vajalikud antud tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks, soetused loovad olulise lisaväärtuse projekti tulemuste jätkusuutlikkusele ning taotleja esitab KOV kinnituse tegevuse toetamise kohta.
Investeeringud
HMNilt on võimalik taotleda toetust investeeringutele. Investeeringud peavad olema tegevusprojekti osa ja olema seotud tegevuse jätkusuutlikkusega. Toetuse maksimum saab moodustada kuni 25% projekti kogumaksumusest (väikeste projektide puhul) kuid mitte rohkem kui 4793.37 eurot.
Koolitus/seminar/konverents
Lektorid ja esinejad saavad oma eriala või valdkonna keskmist töötasu.
Projekti juhtimine Projekti juhtimisega (sh tööjõukulu) seotud kulutused võivad taotletavast toetusest moodustada kuni 25%.

Sotsiaalministeerium annab soovituse projekte mitte toetada juhul, kui:

 

 •  Taotlusel puuduvad kaasfinantseerijate kinnitused.
 • Projekti objektiks on trükise või muu meediatoote loomine. Trükiste ja meediatoodete loomist toetatakse projekti arendustegevuse osana, kui see ei ületa 20% projekti kogumaksumusest.
 • Projektile on võimalik taotleda toetust riigieelarves ettenähtud vahenditest, struktuuritoetustest või muudest rahastusfondidest ja allikatest.
 • Projekti sisuks on tegevused, mida rahastab KOV.
 • Toetust taotleb SoMi aastatoetuse saanud organisatsioon või organisatsiooni haruorganisatsioon, va juhul kui projekti tegevus erineb aastataotluses kirjeldatust (sel juhul peab haruorganisatsiooni projektile olema lisatud aastatoetust saanud vastava katusorganisatsiooni kinnitus, et haruorganisatsiooni projekt ei ole katusorganisatsiooni projektiga seotud).
 • Üksikisik või grupp taotleb teenuste osutamist (tervishoiu, hoolekande), mis peaksid olema kaetud riigi, KOVi, Haigekassa vm eelarvest, nt sanatooriumi tuusikud.
 • Kui taotlejal on esitamata eelnevad aruanded või on ilmnenud muud rikkumised.
 • Kui projekti halduskulud on suuremad kui 25% taotletavast toetusest.
Soovituste andmine sõltub HMNile eraldatud riigieelarvelistest laekumistest. Sotsiaalministeeriumil on õigus erandjuhtudel soovitada HMNil rahastada põhimõtetele osaliselt mittevastavaid taotlusi, esitades vastavad argumenteeritud põhjendused.
 

Aruandlus lepingu täitmise kohta


Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada ministeeriumile toetuse kasutamise lepingus ettenähtud tähtajaks. Kui taotleja jätab aruande õigeaegselt esitamata, on ministeeriumil õigus eraldatud toetus tagasi nõuda. Aruande esitamata jätnud toetuse saaja uusi taotlusi menetlusse ei võeta. Ministeerium kontrollib esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust.

Aruanded tuleb esitada aadressil hasart@sm.ee

 

Nõukogu otsused vormistatakse nõukogu koosoleku protokollina, mis avalikustatakse ministeeriumi kodulehel  otsuse tegemise päevast  5 tööpäeva jooksul. Sellega loetakse taotleja nõukogu otsusest teavitatuks. Telefoni teel või e-posti vahendusel tulemuste kohta infot ei väljastata.

Kuupäev
Protokoll
17. detsember 2018 HMN protokoll
19. november 2018 HMN protokoll
22. oktoober 2018 HMN protokoll
17. september 2018 HMN protokoll
27. august 2018 HMN protokoll
16. juuli 2018 HMN protokoll
18. juuni 2018 HMN protokoll
28. mai 2018 HMN protokoll
16. aprill 2018 HMN protokoll
26. märts 2018 HMN protokoll
19. veebruar 2018 HMN protokoll
22. jaanuar 2018 HMN protokoll

2018. aasta koosolekud toimuvad

22. jaanuar
19. veebruar
26. märts
16. aprill
28. mai 
18. juuni (e-koosolek)
16. juuli (e-koosolek)
27. august (e-koosolek)
17. september
22. oktoober
19. november
17. detsember

 

 

Viimati uuendatud: 19. detsember 2018