Hasartmängumaksu toetused

Riigikogu otsusega lõpetas 1. jaanuar 2019 tegevuse Hasartmängumaksu Nõukogu. 

Meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projekte menetleb Riigi Tugiteenuste Keskus. Väikeprojektide taotlusvoor toimub neli korda aastas ja strateegilise partnerluse voor vähemalt kord aastas.

​Taotluste esitamise kohta saab täpsemat informatsiooni Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Taotlusvoorud 2020 a. 

 • 1. veebruar - 17. veebruar 

 • 1. mai - 15. mai - TÜHISTATUD
 • 1. august - 17. august - TÜHISTATUD
 • 1. november - 16. november - TÜHISTATUD

NB! Taotlusvoorud on tühistatud seoses vähenenud hasartmängumaksust laekuva tuluga. Tühistatud taotlusvoorude võimaliku toimumise või edasilükkumise info ilmub jooksvalt.

2020. aastal rahastusotsuse saanud projektid

 

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmine väikeprojektide taotlusvoorudes


Taotlusvooru eesmärk on toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide tegevuste toetamist.

Toetatavad teemad on:
 

1. SOTSIAALVALDKOND

 • Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine
 • Pereväärtusi ja vanemlust edendavad ning positiivseid pere- ja paarisuhteid toetavad tegevused, mis tõstavad lastega perede elukvaliteeti
 • Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad tegevused
 • Omastehooldajaid toetavad tegevused
 • Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused
 • Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks
 • Soolist ebavõrdsust ennetavad ja vähendavad, eelkõige soolise segregatsiooni ja stereotüüpide ning soolise vägivalla kaotamisele suunatud tegevused
 • Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele ja kaasatuse suurendamisele ning diskrimineerimise vähendamisele suunatud tegevused

 

2. TERVISEVALDKOND

 • Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid
 • Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alase teadlikkuse tõstmine ja nõustamisteenuste kvaliteeti ning kättesaadavust suurendavad projektid
 • Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Laste tasakaalustatud toitumiseks vajalike võimaluste, teadmiste ja oskuste suurendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine​

Taotleja


Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud. 
 

Eelarve/toetuse määr

 • Vooru eelarve on 100 000 eurot.
 • Maksimaalne taotletav toetus on 10 000 eurot projekti kohta.
   

Taotluse esitamine
 

Taotlused palume esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

Lisainfo toetuse andmise kohta

Kontakt

Anna Zolin
peaspetsialist
tel. 663 1847
anna.zolin@rtk.ee

Viimati uuendatud: 3. juuni 2020