Hasartmängumaksu toetused

Riigikogu otsusega lõpetas 1. jaanuar 2019 tegevuse Hasartmängumaksu Nõukogu. 

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab vastavalt seaduse muudatusele hasartmängumaksust laekuvate vahendite maksmise üle otsustama valdkonna eest vastutav minister oma määrusega.

Meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projekte hakkab menetlema Riigi Tugiteenuste Keskus. Väikeprojektide taotlusvoor toimub neli korda aastas ja strateegilise partnerluse voor vähemalt kord aastas.

Strateegilise parnerluse esimene taotlusvoor on lõppenud, käib taotluste hindamine.
 

Strateegilise partnerluse teine taotlusvoor on lõppenud, käib taotluste hindamine.
 

1. novembrist avaneb organisatsioonidel võimalus taotleda toetust erinevate väikeprojektide rahastamiseks. Erandkorras tõstetakse sel korral maksimaalne toetuse suurus – senise 10 000 euro asemel –  35 000 euroni. Taotlusvooru kogumaht on 400 000 eurot.  

 

 

Strateegilise partnerluse III taotlusvoor 


15. novembril avaneb sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri koostöös taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks.

„Soovime leida koostööpartnereid, kelle tegevus aitaks saavutada Eesti rahvastiku- ja perepoliitika suurimat eesmärki – et peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad ning peredes kasvaks rohkem lapsi,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „See tähendab tegevusi, mis aitaksid kujundada ühiskonnas peresõbralikke hoiakuid ja lastega perede väärtustamist.“

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on novembris avanev taotlusvoor täienduseks äsja lõppenud laiemale partnerite kaasamise ringile, milles oli laste heaolu ja kaasatuse suurendamisele ette nähtud kuni 500 000 eurot aastas. „Uues voorus otsib riik olulisi koostööpartnereid, et veelgi enam panustada perepoliitika eesmärkide saavutamisse. Seega toetame laste- ja perepoliitikat 2020. aastal kokku 900 000 euro ulatuses,“ sõnas minister Kiik.

Kolmanda strateegilise partnerluse taotlusvooru teemad on:

 • Positiivsete pere- ja paarisuhete toetamine, vajaduspõhise ja tõhusa abi kättesaadavuse parandamine ning ennetustegevus.
 • Perekonda, laste sündi ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustavate hoiakute kujundamine ühiskonnas;
 • Lasterikaste perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine;
 • Lapsevanemate ning lastega perede huvikaitse, kaasatuse ja heaolu edendamine.

Taotlusi saab esitada 15. novembrist kuni 10. detsembrini; neid hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeeriumi loodud hindamiskomisjon, kuhu on kaasatud rahvastikuministri meeskonna esindaja. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. 

Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik tegevusi kuni 80% ulatuses, omafinantseeringuna peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.

Lisainfo RTK kodulehel

 

Hasartmängumaksu laekumisest on peagi võimalik taotleda väikeprojektidele toetust


1. novembrist avaneb organisatsioonidel võimalus taotleda toetust erinevate väikeprojektide rahastamiseks. Erandkorras tõstetakse sel korral maksimaalne toetuse suurus – senise 10 000 euro asemel –  35 000 euroni. Taotlusvooru kogumaht on 400 000 eurot.  

„Sotsiaalministeerium alustas suvel strateegiliste partnerite kaasamisega ministeeriumi tegevustesse. Strateegilisi partnereid valitakse sellise korralduse järgi esimest korda ja kuni nelja-aastaseks perioodiks,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks. Väikeprojektide taotlusvooru kõrgema maksimaalse toetussummaga soovime teha ülemineku uuele korraldusele oma partnerite jaoks sujuvamaks.“

2020. aastal rahastatakse projekte nii sotsiaal- kui ka tervisevaldkonnast. Projektid võivad keskenduda abivajavatele lastele, positiivsele vanemlusele, vanemaealistele, omastehooldajate toetamisele, aga ka näiteks võrdse kohtlemise edendamisele, laste liikumisaktiivsuse edendamisele, vaimsele tervisele, vigastuste ennetamisele jne. 

Toetust on võimalik taotleda kindlaks ajavahemikuks ühe või mitme tegevuse elluviimiseks. Kui hasartmängumaksu laekumisest rahastatavate väikeprojektide suurim toetuse suurus on muidu 10 000 eurot, siis seekord on võimalik taotleda maksimaalset toetust 35 000 eurot projekti kohta. 

Väikeprojektide taotlusi võtab vastu Riigi Tugiteenuste Keskus. Projekte rahastatakse hasartmängumaksu laekumisest.

 

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmine väikeprojektide taotlusvoorudes


Taotlusvooru eesmärk on toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide tegevuste toetamist.

Toetatavad teemad on:
 

1. SOTSIAALVALDKOND

1.1. Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine

1.2. Pereväärtusi ja vanemlust edendavad ning positiivseid pere- ja paarisuhteid toetavad tegevused, mis tõstavad lastega perede elukvaliteeti

1.3. Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused

1.4. Omastehooldajaid toetavad tegevused

1.5. Soolist ebavõrdsust ennetavad ja vähendavad, eelkõige soolise segregatsiooni ja stereotüüpide ning soolise vägivalla kaotamisele suunatud tegevused

1.6. Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele ja kaasatuse suurendamisele ning diskrimineerimise vähendamisele suunatud tegevused.

 

2. TERVISEVALDKOND

2.1. Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid

2.2. Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alase teadlikkuse tõstmine ja nõustamisteenuste kvaliteeti ning kättesaadavust suurendavad projektid

2.3. Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas

2.4. Laste tasakaalustatud toitumiseks vajalike võimaluste, teadmiste ja oskuste suurendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas

2.5. Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine.

Taotlusvoorud 2019 a. 

 • 27. märts - 16. aprill
 • 1. mai - 14. mai
 • 1. august - 15. august
 • 1. november - 15. november
   

Taotlusvoorud 2020 a. 

 • 1. veebruar - 15. veebruar

 • 1. mai - 15. mai 
 • 1. august - 15. august
 • 1. november - 15. november


Taotleja


Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud. 
 

Eelarve/toetuse määr

 • Vooru eelarve on 100 000 eurot.
 • Maksimaalne taotletav toetus on 10 000 eurot projekti kohta.
   

Taotluse esitamine
 

Taotlused palume esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

Lisainfo toetuse andmise kohta

Kontakt

Anna Zolin
peaspetsialist
tel. 663 1847
anna.zolin@rtk.ee

Viimati uuendatud: 19. november 2019