Hasartmängumaksu toetused

NB!

Tulenevalt muudetud toetuse andmise tingimustest on alates 17. juulist 2020 hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamisel rakendusüksuse rollis Sotsiaalministeerium.

Toetuste kohta üldinfo on hetkel jätkuvalt ka RTK meetme kodulehel

Projektide kontakt on Piret Audovapiret.audova@sm.ee
tel. 626 9224.

Taotlusvoorud 2020 a. 


Väikeprojektide taotlusvoorud: 

 • 1. veebruar - 17. veebruar 

 • 1. mai - 15. mai - TÜHISTATUD
 • 1. august - 17. august - TÜHISTATUD
 • 1. november - 16. november - TÜHISTATUD

NB! Väikeprojektide taotlusvoorud on tühistatud seoses vähenenud hasartmängumaksust laekuva tuluga. Tühistatud taotlusvoorude võimaliku toimumise või edasilükkumise info ilmub jooksvalt.

Strateegilise partnerluse taotlusvoorud:

 • 01. oktoober - 14. oktoober - Hasartmängusõltuvuse ennetamine ja hasartmängusõltuvusega inimeste ning nende lähedaste toetamine - LÕPPENUD. Taotluse saab esitada e-toetuste keskkonnas siin.
 • 14. juuli - 14. august - Hasartmängusõltuvuse ennetamine ja hasartmängusõltuvusega inimeste ning nende lähedaste toetamine - EBAÕNNESTUNUD. Taotluse saab esitada e-toetuste keskkonnas siin

2020. aastal rahastusotsuse saanud projektid

 

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmine strateegilise partneri taotlusvoorudes


Taotlusvoorude eesmärk on toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide tegevuste toetamist.

Taotlusvoorud kuulutatakse välja kindlate teemade kohta. Väljakuulutatud teemad peavad olema sünergias riiklike eesmärkide ja prioriteetidega. Taotlusvoore võib toimuda rohkem kui kord aastas. 

Taotlusvoorul saab osaleda oma tegevusalal tunnustatud tegija, eelistatult katusorganisatsioon või laiem võrgustik, kes kaasab, annab sisendit, tegeleb eestvedamisega, vahendab ja kujundab infot ning panustab vabatahtlikkusega ja/või kaasab täiendavalt erasektorit.

Sihtgrupp: mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.​
 

Taotleja


Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud. 
 

Eelarve/toetuse määr

 • Vooru eelarve on taotluskutses. 
 • Minimaalne taotletav toetus on 8000 eurot.
   

Taotluse esitamine
 

Taotlused palume esitada e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

Kontakt

Piret Audova
peaspetsialist
tel. 626 9224
piret.audova@sm.ee

 

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmine väikeprojektide taotlusvoorudes


Taotlusvooru eesmärk on toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide tegevuste toetamist.

Toetatavad teemad on:
 

1. SOTSIAALVALDKOND

 • Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine
 • Pereväärtusi ja vanemlust edendavad ning positiivseid pere- ja paarisuhteid toetavad tegevused, mis tõstavad lastega perede elukvaliteeti
 • Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad tegevused
 • Omastehooldajaid toetavad tegevused
 • Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused
 • Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks
 • Soolist ebavõrdsust ennetavad ja vähendavad, eelkõige soolise segregatsiooni ja stereotüüpide ning soolise vägivalla kaotamisele suunatud tegevused
 • Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele ja kaasatuse suurendamisele ning diskrimineerimise vähendamisele suunatud tegevused

 

2. TERVISEVALDKOND

 • Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid
 • Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alase teadlikkuse tõstmine ja nõustamisteenuste kvaliteeti ning kättesaadavust suurendavad projektid
 • Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Laste tasakaalustatud toitumiseks vajalike võimaluste, teadmiste ja oskuste suurendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine​

Taotleja


Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud. 
 

Eelarve/toetuse määr

 • Vooru eelarve on 100 000 eurot.
 • Maksimaalne taotletav toetus on 8000 eurot projekti kohta.
   

Taotluse esitamine
 

Taotlused palume esitada e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

Kontakt

Piret Audova
peaspetsialist
tel. 626 9224
piret.audova@sm.ee

Viimati uuendatud: 3. detsember 2020