Hindamise põhimõtted

Töövõimereformiga asendatakse senine püsiva töövõimetuse protsentide määramine töövõime hindamisega, mida korraldab alates 1. juulist 2016 töötukassa. Hinnatakse võimeid, võimekust ja sobivat tööd.

Uus töövõime hindamise metoodika on valminud Eesti töötervishoiuarstide eestvedamisel ning järgib tunnustatud rahvusvahelisi standardeid. 

Sotsiaalministeerium piloteeris 2015. aastal koostöös töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega uut töövõime hindamise metoodikat 275 töövõimekaoga inimese osalusel.

Test kinnitas, et metoodika võimaldab hinnata eesmärgipäraselt inimeste terviseseisundist tulenevat võimekust ja takistusi töötamisel. Analüüsi raportiga saate tutvuda SIIN

 

Kuidas toimub hindamine? 

  • Hindamine tuvastab, kas inimene on töövõimeline, osalise või puuduva töövõimega.
  • Enne hindamist peab inimene kuue kuu jooksul käima arsti vastuvõtul. Samasugune nõue kehtis töövõimetuse hindamise puhul, siis oli ajavahemik kolm kuud.
  • Töövõime hindamiseks tuleb esitada töötukassale taotlus. Seal vastab inimene küsimustele oma võimekuse kohta eri valdkondades (nt liikumine, käeline tegevus, suhtlemine, õppimine jne).
  • Ekspertarst võrdleb taotluse infot terviseandmetega ja annab töövõimele hinnangu. Vajadusel täpsustab ta terviseandmeid inimese perearstiga. Kui dokumentide põhjal ei ole töövõimet võimalik hinnata (nt käivad taotluse info ja terviseandmed üksteisele vastu), võib ekspertarst kutsuda inimese enda juurde visiidile. Ekspertarst ei diagnoosi ega ravi – sellega tegeleb jätkuvalt raviarst.
  • Silmast silma kohtumisel saab inimene ekspertarstile oma taotluse vastuseid selgitada. Vajadusel küsib arst täiendavat infot ning täpsustab ja kooskõlastab, milline töö kellelgi sobib. Lisaks võib arst testida tegutsemis- ja osalemisvõimet.
  • Dokumendi- ja vajadusel ka visiidipõhise hindamise tulemusena koostab ekspertarst töötukassale arvamuse, mille põhjal tehakse töövõime hindamise otsus.
  • Töövõime hindamise põhjaliku juhendi leiate Töötukassa veebilehelt.

NB! Puue ja töövõime vähenemine on eri asjad, mida hinnatakse erisuguselt. Puuet vaadatakse kui takistust ühiskonnaelus – mitte ainult tööelus – osalemisel. Soovi korral on koos töövõime hindamisega võimalik taotleda ka puude raskusastme hindamist

Viimati uuendatud: 7. september 2017