Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inimkaubanduse tõkestamine- Eesti Seksuaaltervise Liit

Projekti pealkiri:    Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine
Projekti elluviija:   Eesti Seksuaaltervise Liit
Partnerid:   
                          Tartu Ülikooli Kliinikum; www.kliinikum.ee
                          Ida-Tallinna Keskhaigla; www.itk.ee
                          Tartu Seksuaaltervise Kliinik www.tstk.ee
                          Seksuaaltervise Kliinik Tallinnas www.seksuaaltervisekliinik.ee
Norra koostööpartnerid: 
                         Oslo Municipality Health Agency, Emergency department, Sexual assault centre; www.helseetaten.oslo.kommune.no

Eraldatud toetussumma:       230 163,44 €
Projekti elluvimise periood:  27.05.2014-30.04.2016

Eesmärgid: 

 • Projekti üldeesmärk on seksuaalvägivalla ja inimkaubandusega seotud seksuaalvägivalla leviku ja mõjude vähendamine avalikkuse teavitamise, ohvreid abistavate teenuste loomise ning eri valdkonna spetsialistide teadlikkuse ja koostöö suurendamise kaudu Eestis.

Planeeritud tegevused:

 • Seksuaalvägivalla liikide esinemise, riskirühmade ja toimepanijate analüüs
 • Teavituskampaania
 • Seksuaalvägivalla ohvrite esmase abistamise ja rehabilitatsiooni teenuste välja töötamine ja piloteerimine
 • Juhis meedikutele tööks seksuaalvägivalla ohvritega
 • Seksuaalvägivalla teemalised koolitused meedikutele
 • Võrgustiku koolitused koostöö parandamiseks
 • Õppereis Norrasse
 • Internetinõustamise teenus seksuaalvägivalla ohvritele

Projekti tulemusena:

 • on analüüsitud Eestis läbiviidud teadusuuringute põhjal eri seksuaalvägivalla liikide esinemist, seksuaalvägivalla riskirühmi ja toimepanijaid ja analüüsi tulemused on avaldatud;
 • teavituskampaania kaudu on tõusnud seksuaalvägivalla, sh inimkaubandusega seotud seksuaalvägivalla ohvrite ja toimepanijate riskirühmade teadlikkus seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse olemusest ja ohtlikkusest, selle lubamatusest, abisaamise vajadustest ning vägivalla ohvritele kättesaadavatest teenustest ja abivõimalustest;
 • on töötatud välja ja rakendatakse jätkusuutlikult seksuaalvägivalla ohvrite esmase abistamise ja rehabilitatsiooni piloot-teenuseid ja võrgustikutööd projektis osalevates tervishoiuasutustes;
 • on valminud juhis meedikutele esmaseks tööks seksuaalvägivalla ohvriga üle-Eestiliseks kasutamiseks;
 • meedikutele suunatud koolituste kaudu üle Eesti on tõusnud ja ühtlustunud meditsiinitöötajate teadlikkus seksuaalvägivallast ja valmisolek tööks seksuaalvägivalla ohvritega; meedikutele suunatud seksuaalvägivalla teemalist koolitust pakutakse edasi jätkusuutlikult ka pärast projekti lõppu;
 • võtmespetsialistide koolituste kaudu on suurenenud seksuaalvägivalla ohvriga kokkupuutuvate võtmespetsialistide teadlikkus ja professionaalne valmidus võrgustikupõhiseks koostööks tervishoiuasutuste, naiste varjupaikade, politsei, prokuratuuri, ohvriabikeskuste spetsialistide vahel üle Eesti;
 • on käivitatud jätkusuutlik internetinõustamise teenus koos vastavasisulise spetsiaalse rubriigiga ESTLi portaali www.amor.ee juures suunatuna seksuaalvägivalla ohvritele;
 • on tõusnud projektis osalevate mittetulundusühenduste tegevussuutlikkus ja nende eestvedamisel on välja kujunenud tugev ja laiapõhjaline seksuaalvägivalla vastane organisatsioonide koostöövõrgustik.

Täpsema info projekti kulgemise kohta leiate http://estl.ee/120775

Kontaktinfo:
Eesti Seksuaaltervise Liit
Agnes Alvela
agnes@estl.ee

Viimati uuendatud: 13. märts 2017