Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Käimasolevad analüüsid ja uuringud

Selleks, et sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonna poliitika kujundamisel viidaks ellu tõenduspõhiseid ja mõjusaid poliitikameetmeid koostatakse ja/või tellitakse jooksvalt mitmesuguseid uuringuid ja analüüse. Siin lehel on kättesaadavad sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas Sotsiaalministeeriumi tellimusel või osalusel läbi viidud või kogutud uuringud ja analüüsid ning käimasolevate uuringute kohta.
 

Töövaldkonna käimasolevad uuringud ja analüüsid 

 

 

Töövõime toetamise skeemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamine 


Läbiviijad/rahastaja: Rakendusuuringute Keskus Centar, Mõttekoda Praxis, Rakendusliku Antropoloogia Keskus ning Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 

Periood: töövõimereformi lõpphindamise perioodil 7. aprill 2021 - 7. veebruar 2022 (hange „Töövõime toetamise skeemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamine Sotsiaalministeeriumile“, kaasrahastaja Euroopa Sotsiaalfond, täpsem info hanke lingilt). Lõpphindamine koosneb mitmetest analüüsidest, mille tulemusena valmib ülevaade töövõime reformi mõjust selle peamistele sihtrühmadele aastatel 2016-2020.

Eesmärk: Lõpphindamise eesmärgil töödeldakse registriandmeid Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Maksu- ja Tolliameti registritest ning Rahvastikuregistrist, üheks koostööpartneriks on ka Statistikaamet. Samuti kogutakse lisaandmeid kas küsitluste või intervjuude teel nii tööandjatelt, Töötukassa juhtumi- ja tööturuteenuste korraldajatelt, töövõimekaoga või vähenenud töövõimega inimestelt ja teistelt reformiga seotud osapooltelt üle Eesti. Nimetatud andmetöötlusteks ja -kogumiseks on olemas Andmekaitse Inspektsiooni luba nr 2.2.-1/21/9 (26.08.2021). 

Töövõimereform seadis eesmärgiks tööealiste töövõime säilitamise ja parandamise, sh tööandja ja töötaja toetamise töötingimuste edendamisel, vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise suurendamise ja varase pensionile jäämise ärahoidmise. Lisaks soovis riik tagada töövõime toetamise süsteemi jätkusuutlikkuse. Reformi lõpphindamise õnnestumiseks on reformi peamiselt sihtrühmalt ja reformiga seotud teistelt osapooltelt saadav tagasiside väga oluline ja suure väärtusega. Seetõttu – kui teie poole pöördutakse, oleme väga tänulikud, kui leiate võimaluse vastamiseks!
 
Sotsiaalministeerium
Rakendusuuringute Keskus Centar
Mõttekoda Praxis
Rakendusliku Antropoloogia Keskus
Turu-uuringute AS

 

Sotsiaalvaldkonna käimasolevad uuringud ja analüüsid

 

Paindliku vanaduspensioni ja tööturuaktiivsuse müksamisuuring

 

Paindliku vanaduspensioni ja tööturuaktiivsuse müksamisuuring kuulub Sotsiaalministeeriumi müksamisprogrammi, millega eesmärk on käitumisteaduste abiga parandada avaliku sektori teenuseid. Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi koostöös tellitud «Paindliku vanaduspensioni ja tööturuaktiivsuse müksamisuuring» suunab inimesi, kes soovivad ennetähtaegselt pensionile jääda, valima paindlikku vanaduspensionit. 2021. aasta algusest hakkas kehtima paindlik vanaduspension, mis võimaldab nii pensionile minekut edasi lükata kui ka minna pensionile kuni 5 aastat varem. Samuti on võimalik paindlikku pensioni välja võtta pooles mahus ning teha samal ajal tööd, mis aitab hoida inimest tegusana ja kasvatada sissetulekut.

Sotsiaalkindlustusameti statistika järgi eelistatakse aga endiselt ennetähtaegset vanaduspensioni, mille saamise ajal ei ole võimalik töötada ja mis vähendab inimese aktiivsust ja sissetulekut. Uuringuprojekti eesmärk on esmalt aru saada, miks ei eelistata paindlikku vanaduspensionit, ja seejärel töötada välja müksud, mis julgustaksid inimesi paindlikku vanaduspensionit valima. Projekti aitab ellu viia Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

Uuringu raames selgitatakse välja tööturualased ning inimeste tervisliku seisundiga seotud tegurid, mis mõjutavad inimeste pensionile jäämist enne vanaduspensioniiga. Uuringu eesmärkide täitmiseks kasutatakse Sotsiaalkindlustusameti, Haigekassa ja Töötukassa registrite andmeid, et hinnata kui suur osa enne vanaduspensioniiga pensionile jäänud inimestest omas püsivat töökohta, milline oli nende tervislik seisund ja kas nad olid kasutanud eelnevalt töötukassa teenuseid või hüvitisi. Valimisse kuuluvad ajavahemikul 01.01.2015–30.06.2021 riiklikku pensioni saama hakanud inimesed, kes kalendriaasta alguse seisuga olid vähemalt 55-aastased. Hinnanguliselt kuulub valimisse ligi 60 000 inimest. Registriandmete analüüsi tulemus esitatakse teadusliku üldistusena, isikuid tuvastada ei ole võimalik. Nimetatud andmetöötlusteks ja -kogumiseks on olemas Andmekaitse Inspektsiooni luba nr 2.2.-1/21/2467. Uuringu tulemused avalikustatakse 2022. aasta I kvartalis.

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
 

 

 

Viimati uuendatud: 21. oktoober 2021