Sa oled siin

Kavandatavad hankelepingud

Riigihangete korraldamise teenust osutab Sotsiaalministeeriumile Riigi Tugiteenuste Keskus. Riigihangete korraldamist reguleerib Sotsiaalministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord ning igal aastal kinnitatav hankeplaan.
 

Hankeplaan ja hangete kord


Sotsiaalministeeriumi hankeplaani leiad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Sotsiaalministeeriumi hangete ja lepingute korraga tutvu siin (313.09 KB, PDF)Käskkirja muudatusega saab tutvuda siin.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hankeüksuse korraldatavad riigihanked, mis nõuavad toiminguid riigihangete registris on leitavad siin.

 

Hanked

Väikeost, tähtaeg 5. veebruar 2020

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikeostu hankel.

Sotsiaalvaldkonna arengute toetamiseks käivitab sotsiaalministeerium Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste arendusprogrammi. Arendusprogramm on suunatud valdkonna juhtspetsialistidele, selle käigus toimuvad mitmed kohtumised Ida-Virumaa omavalitsusjuhtidega ning koolitatakse piirkonna sotsiaalvaldkonna spetsialiste. Kasutades teenuse disaini töömeetodeid, toetatakse kohalikke omavalitsusi vajalike teenuste väljatöötamisel.  

2017. aastal rakendunud haldusreformi tulemusel muutusid nii kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) roll ja ülesanded kui ka KOV-i üksuste arv ja suurus. Muutunud olukord nõuab KOV-idelt uusi oskusi valdkonna arengusuundade ja kitsaskohtade tundmises ning senisest paremat kohaliku elu korraldamist. Arendus programmiga soovib hankija suurendada riigipoolset tuge Ida-Virumaa KOV-idele sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmisel, suurendades seeläbi nende võimekust reageerida valdkondlikele kitsaskohtadele sotsiaalteenuste korraldamisel ning toetades KOV-i juhtimise ja institutsionaalse võimekuse kasvu. Arendusprogramm sisaldab  nõustamisi, koolitusi ja teenusedisaini metoodika rakendamist. Antud arendusprogramm on riigi esmane katseprojekt, mille eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel. Hankija teeb peale katseprojekti järeldused, kas piirkondlik lähenemine töötab ja kas seda on vajalik ka edaspidi rakendada.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN (94.31 KB, DOCX)

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 5. veebruar kell 12.00. Hinnapakkumine tuleb saata e-posti aadressile regina.sergejebva@sm.ee.

Potentsiaalseid huvilisi oodatakse infopäevale, mis toimub 14. jaanuar kell 11.00 sotsiaalministeeriumis. Oma soovist osaleda infopäeval palume teavitada hiljemalt 13. jaanuar regina.sergejeva@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Regina Sergejeva poole e-post regina.sergejeva@sm.ee.

Väikeost, tähtaeg 23. detsember 2019

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikeostu hankel. Hanke esemeks on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise analüüs perioodil 2014–2020 struktuuritoetustest rahastatud projektides.

Analüüsi läbiviimise eesmärk on selgitada välja struktuurifondide meetmete tegevustest 1.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine; 1.1.2 Karjääriteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine lastele ja noortele ja 1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus kaasrahastatud projektide panus soolise võrdõiguslikkuse edendamisse, sh koguda näiteid soolise võrdõiguslikkuse edendamise headest praktikatest vastavalt väikeostu dokumendi lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN (47.08 KB, PDF), hankedokumendi lisa 1 SIIN (120.17 KB, PDF), lisa 2 SIIN (84.83 KB, PDF), lisa 3 SIIN (86.14 KB, PDF) ja vorm 1 SIIN (50.06 KB, PDF).

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23. detsember kell 10.00. Pakkumine tuleb saate e-posti aadressile grete.kaju@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Grete Kaju poole tel 626 9152, e-post grete.kaju@sm.ee

Viimati uuendatud: 24. Jaanuar 2020