Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koroonaviirus ja hooldekodud

Juhendid

Kontaktid

Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee. Küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.
 
Hoolekandeasutustel palume nakkuskollete küsimustega pöörduda Terviseameti regionaalosakondade poole:
 

Hoolekandeasutuste toetamine

Hoolekandeasutuste tavapärase töö jätkumiseks ka pandeemia tingimustes tõstetakse nende võimekust nakkushaiguste levikuga toimetulekuks. See tähendab nii töötajate ettevalmistust, tervishoiutöötaja olemasolu hooldekodus, isikukaitsevahenditega varustatust ning oskust neid kasutada, klientide ja nende lähedaste informeerimist ning juhendamist aga ka valmidust kasutada suhtlemiseks erinevaid lahendusi ja palju muud.

 

Riik on toetanud hoolekandeasutusi COVID-19 haigusest tingitud täiendavate tööjõukulude katmisel seoses hoolekandeasutustes tuvastatud koroonaviiruse juhtumitega. Toetusmeede töötati välja olukorras, kus hooldekodude töötajaid ja kliente ei olnud võimalik vaktsiini puudumise tõttu viiruse eest kaitsta.
Sotsiaalkindlustusamet ja terviseamet juhendavad hooldekodusid ja pakuvad infektsioonivolinike nõustamist, et kaardistada nakkuse korral kohapealne olukord ning aidata hooldekodusid nakkuse leviku ennetamisel ja piiramisel. 

Riik toetas üldhooldekodusid ka nakkushaiguste leviku tõkestamisel, sealhulgas teenusekohtade toimepidevuse parandamisel, tulekahjuohu vähendamisel ja elektrienergia varustuskindluse parandamisel. Toetus võimaldab nakkusohutuid tööolusid hooldekodu personalile ning elamis- ja hooldustingimusi hooldekodu klientidele ja klientidega kokku puutuvatele külastajatele. Toetusega oli kavas rahastada kuni 100 hooldekodu kohandamist.

Hooldekodude elanikud ja töötajad on väga suures nakatumis- ja haigestumisriskis. Seetõttu alustati hooldekodudes COVID-19 vaktsineerimise võimaldamisega kohe 2021. aasta jaanuaris, pärast esimeste vaktsiinide Eestisse jõudmist. Alates 1. detsembrist 2021 saavad kõrge vaktsineeritusega hooldekodud taotleda toetust. 2021. aasta detsembri lõpuks on üle 90% hooldekodude elanikest ja 75% töötajatest saanud COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi. See on aidanud oluliselt vähendada hooldekodude elanike nakatumist ja haiglaravile sattumist.

Regulaarne kontakt üldhooldekodude juhtidega

Sotsiaalkindlustusameti järelevalve talitus oli 2021. aastal tihedas kontaktis üldhooldusteenuse osutajatega neile regulaarselt helistades.  Samuti toimus kirjalik suhtlus, mis andis tervikpildi kõikide Eesti hooldekodude hetkeolukorrast.

Helistamise eesmärk oli toeks olla kõikidele Eestis tegutsevatele üldhooldekodudele ning hoida asutusi ühes infoväljas. Infovahetus loodi hooldekodude olukorra kaardistamiseks, hooldekodude probleemide väljatoomiseks ja riigipoolse info edastamiseks hooldekodudele. Helistamise kõrval toimis ka kirjalik infovahetus.  

Infot koguti helistades asutuse juhile või tegevuskoha vastutavale töötajale. Küsiti klientide ja töötajate haigestumise kohta ning alati esitati küsimus, kas teenuse osutamisega on muresid, millest riik peaks teadma.

2021. aastal oli fookuses hooldekodude klientide ja töötajate vaktsineerimine, sh tõhustusdoosidega vaktsineerimine, toimepidevuse küsimused, isikukaitsevahendid, külastamise võimaldamine, psühhosotsiaalne toetus töökeskkonnas, tööjõu probleemid jm.

Hoolekandeasutuste infektsioonialane nõustamine 

110 hooldekodu said perioodil 1.09-31.12.2021 infektsioonialast nõustamist, mis sisaldas teemasid alates isikukaitsevahendite korrektsest kasutamisest, pindade ja töövahendite desinfitseerimisest ja kätehügieeni tehnikatest kuni vaktsineerimise vajalikkuse ja eluruumide ning üldkasutatavate ruumide koristamistehnikateni.

Vastavalt vajadusele on infektsioonivolinikud nõustanud ka hoolekandeasutuse elanikke ning teinud koostööd Terviseameti regioonistaapidega viiruskollete inspekteerimisel ja olukorra stabiliseerimisel.

Kuna 2021 IV kvartalisse jäi ka üldhoolekandeasutuste nakkusohu leviku tõkestamiseks suunatud toetuse taotlemise periood, tegelesid infektsioonivolinikud lisaks nõustamisele ka asutuste juhtidega koostöös asutuse vajaduste hindamise ja kaardistamisega nakkusohu leviku tõkestamiseks.

Infektsioonialane nõustamine toimus REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) projekti raames.

Viimati uuendatud: 13. aprill 2022