Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

LGBT

 

LGBT on lühend, millega viidatakse seksuaalsele orientatsioonile või soolisele identiteedile – lesbidele, geidele, biseksuaalidele ning transsoolistele inimestele. Vahel on lühendile lisatud veel teisi suurtähti – nt I tähistamaks intersoolisi inimesi ehk mõlema sootunnusega sündinuid, Q või ? nende kohta, kes pole oma seksuaalses orientatsioonis kindlad või ei soovi end määratleda. Vahel viidatakse selle lühendiga kõikidele inimestele, kes ei ole heteroseksuaalsed ning kelle sünnipärane bioloogiline sugu ning isiklik soomääratlus ei samastu (non-cisgendered).

 

Homofoobia

Homofoobia on viha ja/või hirm, mida tuntakse homoseksuaalsete inimeste suhtes. See võib viia vägivallatsemiseni või muul moel vaenu väljendamiseni. Homofoobsed hoiakud võivad esineda mitmesuguste inimeste ja sotsiaalsete gruppide hulgas, nii töökollektiivides, koolides kui ka mujal avalikus ruumis. Need eelarvamused on sageli juurdunud uskumuses, et homoseksuaalsus on ebamoraalne. Selline arvamus lubab osadel inimestel tunda ennast vähemusse kuuluvatest inimestest parematena.
 

Homofoobiat on jagatud erinevateks tüüpideks:  

  • institutsionaliseeritud;
  • sisemiselt omaksvõetud (internaliseeritud);
  • sotsiaalne.

Heteronormatiivsus

Heteronormatiivsus: 

  • toetab jäikade soorollide ja dualistliku soosüsteemi (mees ja naine) püsimist ning taastootmist;
  • eelistab vastassugupoolte vahelisi seksuaalsuhteid ja on samasooliste inimeste omavaheliste seksuaalsuhete vastu;
  • mõjutab kõikide naiste ja meeste võimalusi vabaks enesemääratluseks ning eneseteostuseks.

Sooline identiteet

Sooline identiteet on inimese enda tunnetatud sugu, mis tähendab, et seda ei saa määrata keegi teine. Inimene võib määratleda ennast mehena, naisena, kellegi vahepealsena või mõelda väljapool sookategooriaid, end sooliselt mitte määratleda jne. On oluline silmas pidada, et sooline enesemääratlus leiab alati aset teatud sotsiaalses ruumis. Inimene võib soolist identiteeti vahetada või korraga või vaheldumisi tunnetada rohkem kui ühte.
Viimati uuendatud: 16. Veebruar 2017