Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Eesti Abikeskused

MTÜ Eesti Abikeskused
Ära tee liiga!

Toetuse suurus: €37 849,50
Projekti kestus: 07.11.2014 – 06.11.2015
Projekti partnerid:

  • Eesti Seksuaaltervise Liit
  • Justiitsministeerium
  • MSMedia OÜ

Projekti üldine eesmärk on vähenenud seksuaalvägivalla ja selle mõjude levik Eestis läbi ligipääsu parandamise nõuandeteenustele, mis aitavad kaasa ühiskonna sotsiaalse turvalisuse edendamisele ning valdkonnas tegutsevate organisatsioonide suutlikkuse ning tegevusvõimekuse parandamise.
Projekti vahetu eesmärk on uue ja Eesti-kontekstis innovaatilise info ja nõuandteenuse väljatöötamine, millega paraneb seksuaalhälbelise käitumisega isikute, nende lähedaste ja perekonnaliikmete ning nendega tööalaselt kokkupuutuvate spetsialistide juurdepääs nimetatud teenustele. Projekt aitab Eestil realiseerida Lanzarote konventsiooniga võetud kohustusi, sh tagada, et isikutel „kes kardavad, et nad võiksid toime panna mõne konventsiooni kohaselt sätestatud kuriteo, on vajaduse korral juurdepääs kuritegude toimepaneku ohu hindamiseks ja ärahoidmiseks ettenähtud tõhusatele sekkumisprogrammidele või – meetmetele“.
Mõju tasandil aitab projekt kaasa läbi varajase ja asjakohase sekkumise ühiskonna sotsiaalse ja füüsilise turvalisuse kasvule ja seksuaalkuritegude arvu vähenemisele ja nende kuritegude ennetamisele.
Projekti ellukutsutud oodatav muutus seisneb seksuaalhälbelise käitumisega isikutele anonüümse konsultatsiooni- ja nõustamisteenuse käivitamises, mis mõju tasandil aitab kaasa läbi varajase ja asjakohase sekkumise ühiskonna turvalisuse kasvule ja seksuaalkuritegude arvu vähenemisele.
Projekti oodatavad tulemused on:
• Loodud ja välja töötatud seksuaalhälbelise käitumisega isikute telefoni- ja internetinõustamise skeem (sh vastamisalgoritmid) ja töölahendus (sh füüsilised töökohad, tehniline lahendus, tööks vajalik info-ja andmebaas, st erinevates valdkondades tegutsevate spetsialistide ja asutuste andmed);
• Loodud on kontaktvõrgustik valdkondlike asutuste ja ekspertide pidevaks koostööks seksuaalhälbelise käitumisega isikute probleemide lahendamiseks / kriminaalsuse ennetamiseks.
• Seksuaalhälbelise käitumisega isikutega tööalaselt kokkupuutuvad spetsialistid (noortenõustajad, kriminaalhooldajad, ohvriabitöötajad, erivajadustega / puuetega inimestega tegelevad spetsialistid) on läbinud valdkondliku koolituse, mis võimaldab neil tuvastada oma klientide võimalikku seksuaalhälbelist käitumist võimalikult varajases faasis ning pakkuda neile esmast valdkondlikku nõustamist.
• Käivitatud on telefoni- ja Internetipõhine seksuaalhälbelise käitumisega isikute konsultatsiooni- ja nõustamisteenus, mis töötab tööpäeviti 10.00 – 14.00.
• Sihtgrupp ning laiem avalikkus on teadlik teenusest.
 

Viimati uuendatud: 30. Jaanuar 2015