Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rahastatud projektid

Avatud taotlusvoorust „Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse toetamiseks kodukeskkonnas“ rahastatud projektid


Taotlusvooru projektitaotlusi hindasid erapooletud eksperdid:

 • Gerli Lehe, sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik;
 • Triinu Purru, Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu edendamise keskuse paikkonna ja töökohtade valdkonna ekspert;
 • Heidi Rätsep, pereterapeut, riskiperede ja alaealiste emade abistamise kogemusega superviisor, Caritas Estonia.

NB! Triinu Purru ei osalenud SA Lapse Heaolu Arengukeskus projektitaotluse hindamisel.

Taotlusvooru teise tasandi hindamiskomisjoni kuulusid:

 • Triinu Täht, sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik;
 • Maarja Kärson, sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik;
 • Made Bambus, haigekassa esmatasandi teenuste osakonna peaspetsialist.

Rahastatud projektid: 
 

1. Kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika loomine ja piloteerimine ning seda toetavad tegevused


Projekti elluviija: Päästeamet

Projekti partnerid: Tartu linnavalitsus, Lüganuse, Saue ja Muhu vallavalitsused

Projekti kestus: 01.09.2021 – 31.08.2023

Projekti eelarve: 345 415,20 eurot

Projekti toetuse määr: 85%

 

Projekti tulemus

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on ennetada ja vähendada koduvigastusi. Koduvigastuste all mõeldakse kodukeskkonnas (sh abihooned ja õueala) välistegurite mõjul tekkinud kehalisi kahjustusi. Nt kukkumised, vigastused mehaanilise jõu toimel, uppumine ja lämbumine, põletused ja külmumised, mürgistused.

Projektijuht

Pille Soome
tel. +372 51 75 763
pille.soome@gmail.com

Projekti tulemusena luuakse ühtne kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika koduohutuse vigastusriskide vähendamisega kokku puutuvate ametkondadele ja kohalike omavalitsustele, erilise tähelepanuga kuni 4-aastastele lastele, vanemaealistele ja erivajadustega inimestele ning standardiseeritakse ja piloteeritakse erinevate osapoolte vahelist andmevahetust, tööprotsesse ja töövahendeid.

Projekti tulemusel suureneb erinevate osapoolte teadlikkus, võimekus ja oskused tõsta Eesti kodude turvalisust ning vähendada neis leiduvaid riske. Samuti parandatakse inimeste teadlikkust riskidest ning sellest, kuidas vigastustest hoiduda.
 

2. Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel


Projekti elluviija: Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus

Projekti partnerid: Eesti Ämmaemandate Ühing, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tervise Arengu Instituut, Põltsamaa ja Türi vallavalitsused ning Rakvere ja Viljandi linnavalitsused

Projekti kestus: 01.09.2021 – 31.08.2023

Projekti eelarve: 222 222,22 eurot

Projekti toetuse määr: 90%

 

Projekti tulemusena on: 

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on luua tegevusmudel lapseootel ja lapse saanud pere heaolu mõjutavate riskide hindamiseks ja maandamiseks ämmaemanda korduvate sünnitusjärgsete koduvisiitide läbiviimise kaudu koostöös kohalike omavalitsuste ja tervishoiuasutustega erinevates Eesti piirkondades. 

Projektijuht

Tiina Tõemets
tel. +372 53 309 105
tiina@lapseheaolu.ee

 • riskide hindamiseks kasutatud kahte hindamisvahendit, mida saab rakendada pere riskitegurite sõelumiseks enne ja/või pärast lapse sündi;
 • loodud ettevalmistav koolituskava ja juhendmaterjalid ämmaemanda korduvate koduvisiitide läbiviimiseks;
 • vähemalt 40 ämmaemandat saanud ettevalmistuse ja oskused korduvate koduvisiitide läbiviimiseks
 • kirjeldatud riskis pere toetusteekonda, selle eeldatav mõju ning rakendatavus Eestis;
 • vähemalt 40 pere heaolu on suurendatud ämmaemanda sünnitusjärgsete koduvisiitide kaudu;
 • koostatud mõjuhinnang ja tehtud ettepanekud sekkumise edaspidiseks rakendamiseks ja rahastamiseks;
 • vähemalt 250 spetsialisti üle Eesti teavitatud uuest teenusest ja selle rakendamise põhimõtetest.

 

Väikeprojektide taotlusvoorust „Taastava õiguse arendamine Eestis“ rahastatud projektid


Taotlusvooru projektitaotlusi hindasid erapooletud eksperdid:

 • Annika Vanatoa, Põhja Ringkonnaprokuratuuri alaealiste ja lähisuhte vägivalla kuritegude osakonna abiprokurör;
 • Helika Saar, lastekaitseliidu lapse õiguste programmi koordinaator;
 • Jana Laht-Ventmann, Põhja Ringkonnaprokuratuuri alaealiste ja lähisuhte vägivalla kuritegude osakonna konsultant.

Taotlusvooru teise tasandi hindamiskomisjoni kuulusid:

 • Laidi Surva, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse projektijuht;
 • Anu Leps, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik;
 • Andres Aru, õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja.
   

Rahastatud projektid:
 

1. Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond


Projekti elluviija: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti partnerid: Haabneeme Kool; Kose Avatud Noortekeskus; Kose Gümnaasium; Kose Vallavalitsus; Narva Kreenholmi Gümnaasium; Saku Valla Noortekeskus; Viimsi Noortekeskus; Viimsi Vallavalitsus

Projekti kestus: 01.04.2021 - 31.03.2023

Projekti eelarve: 78 575 eurot

Projekti toetuse määr: 100%

 

Projekti tulemus

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on taastava õiguse (TÕ) põhimõtetel toimivad kogukonnad, mis on turvalised ja inimesekesksed. Konfliktide ja süütegude lahendamisel seatakse eesmärgiks kogukonna suhete tervendamine. 

Projektijuht

Margarita Ingel
tel. +372 55 551 056
margarita.ingel@gmail.com

Projekti tulemusena saavad noortega töötavad spetsialistid teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte ja süütegusid TÕ põhimõtetel. Kogukondades luuakse TÕ väärtustel põhinev mõtlemis- ja käitumismudel, millega ennetatakse õigusrikkumiste korduvust, parandatakse kogukonna toimimise protsesse ja tõstetakse turvatunnet. 
 

2. Vahenduse mudeli ja koolitussüsteemi arendamine


Projekti elluviija: Sotsiaalkindlustusamet

Projekti partnerid: Tartu Ülikool; Sekretariatet for Konfliktradene (Norra)

Projekti kestus: 01.07.2021 – 31.03.2023

Projekti eelarve: 146 967 eurot

Projekti toetuse määr: 100%

 

Projekti tulemus

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on tervikliku ja süsteemse vahenduse väljaõppe ning kvaliteetse ja laialdaselt kasutatava vahenduse teenuse väljaarendamine. 

Projektijuht

Annegrete Johanson
tel. +372 56 249 259
annegrete.johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee

Projekti tulemusena töötatakse välja Eestile kohandatud vahenduse mudel, luuakse vahenduse koolitus koos interaktiivsete materjalidega, koolitatakse antud mudelit kasutavad vahendajad ja vahendajate koolitajad ning korraldatakse teavitustegevust taastava õiguse osas.
 

3. „Pere lahendusringi“ PLR meetodi arendamine ja rakendamine taastava õiguse lähenemisena


Projekti elluviija: MTÜ Ennetustegevuse Keskus

Projekti partnerid: Hiiumaa Sotsiaalkeskus; Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet; Laste, Noorte ja Perede Direktoraat (Norra)

Projekti kestus: 01.04.2021 - 31.03.2023

Projekti eelarve: 142 348,4 eurot

Projekti toetuse määr: 88,31 %

 

Projekti tulemus

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on “Pere Lahendusringi” (PLR) meetodi rakendamine taastava õiguse perepõhise lähenemisena, et toetada ja võimestada perevõrgustikke õigusrikkumisi toime pannud laste ja noorte probleemide lahendamisel.

Projektijuht

​Elo Lättemägi
tel. +372 50 83 656
elolattemagi@gmail.com 

Projekti tulemusena tehakse PLR meetod lastele/noortele ja nende peredele kättesaadavaks taastava õiguse lähenemisel põhineva toena, mis võimestab perekondi võtma rohkem vastutust ning rakendama perevõrgustikus olevaid ressursse laste olukorra parandamiseks. Samuti arendatakse välja ja piloteeritakse rakendussüsteem PLRi kui taastava õiguse lähenemise meetodi jätkusuutlikkuse ja tõhususe tagamiseks Eestis ning koolitatakse PLR koordinaatoreid, superviisoreid ja koolitajate koolitajaid.

 

Avatud taotlusvoorust „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“ rahastatud projektid


Taotlusvooru projektitaotlusi hindasid erapooletud eksperdid:

 • Maris Mändel, PhD, Kunstiakadeemia renoveerimisalaste koolituskursuste juht;
 • Helen Haab, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teaduskoordinaator.

Taotlusvooru teise tasandi hindamiskomisjoni kuulusid:

 • Liina Jänes, hindamiskomisjoni juhataja; kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik;
 • Nele Rent, Rahvusvahelise Kinnismälestiste Nõukogu (ICOMOS) Eesti rahvusliku komitee liige;
 • Siim Raie, muinsuskaitseameti peadirektor.
   

Rahastatud projektid: 
 

1. Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks


Projekti elluviija: Lääneranna vallavalitsus

Projekti partnerid: Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus; Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus (Norra)

Projekti kestus: 01.05.2021 - 31.12.2022

Projekti eelarve: 625 000 eurot

Projekti toetuse määr: 80%

Projekti tulemus


Projekti tulemusena on täielikult renoveeritud Lihula mõisa viinaait, mis on tehtud ligipääsetavaks nii kohalikele elanikele kui ka külastajatele. Projekti mõju avaldub suurenenud külastajate hulgas ja kaasuvates töökohtades (käsitöökoja 3 meistrit).

Kokku renoveeritakse hoones 333 ruutmeetrit pinda, millel hakkavad paiknema puidu töötuba ja õppeklass, restaureerimise näidiste saal, nõupidamiste ruum, keraamika ahjuruum ja töötuba ning sepikoda.

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on Lihula kui elu- ja külastuskeskkonna atraktiivsuse tõstmine vanima asustuse muinsuskaitseala korrastamise kaudu. Projekti käigus renoveeritakse Lihula mõisa ajalooline viinaait kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks.

Projektijuht

Marika Valk
Lääneranna Muuseumid
tel. +372 50 28 475
valk.marika@gmail.com

2. Valga linna Kesk tn 19 ajaloolise puithoone restaureerimine


Projekti elluviija: Valga vallavalitsus

Projekti partnerid: Fredrikstadi kommuun (Norra)

Projekti kestus: 17.05.2021 - 31.08.2023

Projekti eelarve: 448 762 eurot  

Projekti toetuse määr: 80%

Projekti tulemus


Projekti tulemusena päästetakse hävingust Valga linna vanim hoone. Ajaloolise hoone arhitektuurne lahendus, väljanägemine ja funktsioon on muutunud sobivaks ajaloolisse linnasüdamesse ja hoone kasutuselevõtt äri- ja kogukonnaruumidena elavdab Valga vanalinna ja tõstab keskväljaku atraktiivsust nii linnaelanike kui turistide jaoks.

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on restaureerida Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal asuv linna vanim puithoone, tagada selle säilimine ja anda hoonele tagasi tema endisaegne funktsioon äriruumidena.

Projektijuht

​Lea Vutt
Valga vallavalitsus 
tel. +372 58 874 836
lea.vutt@valga.ee

3. Kuressaare sadamaaida restaureerimine (Veski tn 9)


Projekti elluviija: Kuressaare Sadamaait OÜ

Projekti partnerid: Eesti Kunstiakadeemia, SA Kuressaare Teater

Projekti kestus: 03.05.2021 - 03.11.2022

Projekti eelarve: 717 948 eurot

Projekti toetuse määr: 68,88%

Projekti tulemus


Projekti tegevuste elluviimise tulemusena muutub Kuressaare linna üks vanimatest tsiviilhoonetest, 1663. aastal esitatud Kuressaare Sadamaait üheks Kuressaare linna esindushooneks, aga miks mitte ka sümboliks Kuressaare raekoja, vaekoja ning turuhoone kõrval, pakkudes põnevat arhitektuuri, avastamisrõõmu erinevate tegevuste/sündmuste kaudu ja silmailu linnaruumis.

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on elavdada Kuressaare linna muinsuskaitseala Kuressaare Sadamaaida kui linna ühe vanima tsiviilhoone restaureerimise ning hoone kohaliku kogukonna vajadusteks kasutusele võtmise teel.

Projektijuht

​Alo Ehasoo
tel. +372 53 444 424
alo@trigent.ee

4. Holistiline elustiilikeskus (Tolli tn 4, Kuressaare)


Projekti elluviija: Holisticum OÜ

Projekti partnerid: OÜ Virk, Rene Bürkland, Sigmund Kristoffer Vatvedt

Projekti kestus: 03.05.2021 - 03.12.2022

Projekti eelarve: 640 294,65 eurot

Projekti toetuse määr: 71,57%

Projekti tulemus


Projekti tulemusena muutub restaureeritud hoone terviseedendusega tegelevaks elustiilikeskuseks, aga ka nn kogukonnahooneks, mille kaudu pakutavate avalike teenustega saavad lisandväärtust nii kohalikud, sise- kui ka välisturistid.

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on elavdada Kuressaare linna muinsuskaitseala taastades ja korrastades muinsuskaitsealal asuv Tolli 4 hoone võimalikult säästvalt ja vanu konstruktsioone säilitavalt. Hoonesse planeeritava kontseptsiooni kohaselt luuakse ajalooliste müüride vahele terviseedendusega tegelev keskus, mis toimib aastaringselt ja pakub muu hulgas ka hooajavälist ja mittekliimatundlikku puhkusevõimalust nii sise- kui ka välisturistile.

Projektijuht

Kati Mäekallas 
tel. +372 50 97 878
maekallas.kati@gmail.com

5. Paide SRIKi kogukonnakeskuse loomine


Projekti elluviija: MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus

Projekti partnerid: MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Lääneranna vallavalitsus, Paide linnavalitsus

Projekti kestus: 14.05.2021 - 10.11.2023

Projekti eelarve: 422 910,50 eurot

Projekti toetuse määr: 80%

 

Projekti tulemus

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on ennistada Paide vanalinnas, peatänava ääres asuv ajalooline hoone (Tallinna 13) ning võtta see kasutusse hea restaureerimistava näidismajana ja Paide SRIKi kogukonnakeskusena, kus toimuvad säästvat renoveerimist ning Paide vanalinna ja kesklinna arengut toetavad kogukondlikud tegevused.

Projektijuht

​Rainer Eidemiller
tel.+372 56 658 752
rainer.eidemiller@gmail.com

Projekti tulemusena on Tallinna tn 13 hoone nõuetekohaselt ennistatud nii väljast kui seest ning avatud hea restaureerimistava näidishoonena kõigile. Hoones tegutseb koostöös kohaliku kogukonnaga Paide SRIK, nõustades ajalooliste hoonete omanikke, korraldades säästva renoveerimise koolitusi ja muid üritusi, müües vana maja ennistamiseks vajalikku kaupa ning vanamaterjali. Kogukonna kaasamiseks taaskäivitatakse vanade majade omanike klubi, toimuvad regulaarsed kokkusaamised, õppepäevad, "iseehitaja teabepäevad" jm ühisüritused kogukonnaliikmetega. Hoone ruume renditakse välja kogukonna ettevõtmisteks, samuti Paide SRIKi partneritele (sh jagatud kontoriteks). Kogukonnakeskus saab tugipunktiks ka teistele Paide linna kogukondlikele algatustele (sh Arvamusfestival).
 

6. Võru linna ajaloolise võõrastemaja aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 52 väljaarendamine külalismajaks ja kaugtöökeskuseks


Projekti elluviija: Freinholdi Maja OÜ

Projekti partnerid: F&B Advisory OÜ, SA Võru Kannel, Lisanna Elm, Elmar Luide

Projekti kestus: 03.05.2021 - 30.06.2023

Projekti eelarve: 528 931 eurot

Projekti toetuse määr: 67%

 

Projekti tulemus

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on Võru vanalinna muinsuskaitsealal Fr. R. Kreutzwaldi 52 asuva ajaloolise hoone (endisaegne võõrastemaja "London") väljaarendamine linnaruumi ilmestavaks kaasaegseks ja atraktiivseks külalismaja- kaugtöökeskuseks.

Projektijuht

​Sander Tiisler
tel. +372 53 311 935
sander@eramaa.ee

Projekti tulemusena on Võru vanalinna omanäoline hoone võetud kasutusse uutes avalikes funktsioonides, millega luuakse head eeldused elu- ja ärikeskkonna parandamiseks. Hoones pakutavad teenused on vastavuses kohalike elanike ootustega ning tekitavad reisimotivatsiooni Võru linna tänastele ja tulevastele külastajatele.

Kaugtöökontori teenus on täitnud vajaliku tühimiku linnas ning aitab elavdada kohalikku ärimaastikku. Freinholdi Maja tuntuse suurendamiseks ja Võru piirkonna maine tõstmiseks hea elu- ja töökohana on loodud koostööplatvorm Kagu-Eesti kaugtöökohtade võrgustikuga.

Uudse teenuse ja ürituskohana on lisandunud nn toiduakadeemia toiduvalmistamise koolitusruumina. On loodud eeldused objekti kasutamiseks praktikakohana kokaeriala omandajatele ja tõsisematele huvilistele.
 

7. Evald Okase Muuseumi arendamine aastaringseks kunstikeskuseks


Projekti elluviija: MTÜ Evald Okase Muuseum

Projekti partnerid: Haapsalu linnavalitsus, Eesti Kunstiakadeemia, Haapsalu Tarbijate Ühistu, OÜ Apslund, OÜ EHTO, AS Est-Trans Kaubaveod, AS HEAL, OÜ Morobell, OÜ TRADILO, Veiko Tishler

Projekti kestus: 01.05.2021 - 05.06.2023

Projekti eelarve: 511 578 eurot

Projekti toetuse määr: 69,43%

Projekti tulemus


Projekti tulemusena hoone restaureeritakse, soojustatakse, paigaldatakse kütte- ja ventilatsioonisüsteem, parandatakse ligipääsetavust.  

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on restaureerida Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala peatänaval hoone, mis on üle sajandi olnud peatänava oluline maamärk ja seeläbi luua Haapsalu vanalinna südames aastaringne kunstikeskus püsiekspositsiooni, näitusesaalide, ateljee- ja kursuste ruumidega ning kunstiraamatukoguga.

Projektijuht

Ülla Paras
tel. +372 53 462 673
ulla.paras@haapsalulv.ee

 

Avatud taotlusvoorust „Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“ rahastatud projekt 


Taotlusvooru projektitaotlusi hindasid erapooletud eksperdid:

 • Anu Leps, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik;
 • Kaire Tamm, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik.

Taotlusvooru teise tasandi hindamiskomisjoni kuulusid:

 • Kristiina Luht, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ohvriabi poliitika juht;
 • Grete Kaju, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik;
 • Freja Ulvestad Kärki, Norra Tervisedirektoraadi psühhosotsiaalse valmisoleku ja järelkontrolli projektijuht.
   

Rahastatud projekt: 
 

Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamine


Projekti elluviija: MTÜ Eluliin

Projekti partnerid: MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus; MTÜ Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts; AS Idea AD, Re:Media (Norra)

Projekti kestus: 03.05.2021 –31.12.2022

Projekti eelarve: 222 222 eurot

Projekti toetuse määr: 90%


Projekti tulemus


Projekti tulemusena suurendatakse inimeste teadlikkust perevägivallast ning prostitutsioonist ja sellega seotud inimkaubandusest.Projekti jooksul teavitatakse erinevaid ühiskonnagruppe nii eesti kui vene keeles. Teavitustegevuses kasutatakse nii traditsioonilist meediat kui ka ambient-meediat, lisaks ka online- ja sotsiaalmeediat, lisaks korraldatakse teavitusüritusi.

Projekti eesmärk 


Projekti eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas, viies läbi kampaania, kus on positiivsete eeskujudena kaasatud ka mehi. Vähendada seksi ostmise nõudlust ning tõsta teadlikkust prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toime pandava inimkaubanduse teemadel. Luua lastele ja noortele suunatud perevägivalla teemalised lühifilmid, mis käsitlevad perevägivalla temaatika erinevaid aspekte ning panevad perevägivalla ja soolise vägivalla üle mõtlema ja arutama.

Projektijuht

Eda Mölder
tel. +372 52 19 762
eda.molder@gmail.com

 

Väikeprojektide taotlusvoorust „Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes“ rahastatud projektid


Taotlusvooru projektitaotlusi hindasid erapooletud eksperdid:

 • Jane Kallion, haridus- ja teadusministeeriumi keskhariduse osakonna kutsehariduse büroo peaekspert;
 • Ülle Laas, haridus- ja teadusministeeriumi riigikoolide osakonna peaekspert.

Taotlusvooru teise tasandi hindamiskomisjoni kuulusid:

 • Rita Kask, haridus- ja teadusministeeriumi keskhariduse osakonna kutsehariduse büroo nõunik;
 • Kersti Raudsepp, haridus- ja teadusministeeriumi riigikoolide osakonna peaekspert;
 • Kristina Orion, töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja asetäitja.

Rahastatakse kutsevaliku õppe rakendamist ja arendamist kutseõppeasutustes eesmärgiga toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööurule siirdumiseks peale põhikooli. Kutsevaliku õppe peamiseks ülesandeks on toetada iga õppijat karjäärivaliku tegemisel ning seda koostöös kooliväliste partnerite ning ettevõtetega.

Projektide toetuse määr on 100%.

Rahastatud projektid: 
 

1. Pärnumaa Kutsehariduskeskus (koos Hiiumaa Ametikooliga)


Projekti kestus: 09.03.2021-30.06.2023

Toetuse suurus: 199 090 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 43

Projektijuht

Anu Kukk
tel. +372 56 495 880
anu.kukk@hariduskeskus.ee

2. Tartu Kutsehariduskeskus


Projekti kestus: 12.03.2021-31.07.2023

Toetuse suurus: 196 775 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 42,5

Projektijuht

Ksenia George
tel. +372 58 541 134
ksenia.george@khk.ee

3. Viljandi Kutseõppekeskus


Projekti kestus: 01.07.2021-31.12.2023

Toetuse suurus: 166 680 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 36

Projektijuht

Ülle Kramer 
tel. +372 56 877 910
ulle.kramer@vikk.ee

4. Võrumaa Kutsehariduskeskus


Projekti kestus: 09.03.2021-31.07.2023

Toetuse suurus: 101 860 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 22

Projektijuht

Siret Lillemäe
tel. +372 7 850 821
siret.lillemae@vkhk.ee

5. Rakvere Ametikool


Projekti kestus: 12.03.2021-30.07.2023

Toetuse suurus: 138 900 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 30

Projektijuht

Kelly Konetski-Ramul 
tel. +372 56 875 499)
kelly.konetski@gmail.com

6. Haapsalu Kutsehariduskeskus


Projekti kestus: 01.09.2021-29.02.2024

Toetuse suurus: 166 680 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 36

Projektijuht

Ülle Ojamäe
tel. +372 56 643 800
ylle.ojamae@hkhk.ee

7. Tartu Kunstikool


Projekti kestus: 01.04.2021-29.09.2023

Toetuse suurus: 148 160 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 32

Projektijuht

Juta Vallikivi
tel. +372 53 064 838
juta.vallikivi@tartukunstikool.ee

8. Tallinna Teeninduskool


Projekti kestus: 10.03.2021-31.08.2023

Toetuse suurus: 101 860 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 22

Projektijuht

Jana Liiksaar
tel. +372 56 225 107
jana.liiksaar@teeninduskool.ee

9. Kuressaare Ametikool


Projekti kestus: 22.03.2021-30.06.2023

Toetuse suurus: 125 010 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 27

Projektijuht

Marju Põld
+372 53 012 776
marju.pold@ametikool.ee

10. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus


Projekti kestus: 01.08.2021-31.05.2023

Toetuse suurus: 194 460 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 42

Projektijuht

Sergei Jegorovtsev 
tel. +372 56 265 707
sergei.jegorovtsev@ivkhk.ee

11. Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool


Projekti kestus: 01.04.2021-31.08.2023

Toetuse suurus: 101 860 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 22

Projektijuht

Margit Väikmeri 
tel. +372 56 501 366
margit.vaikmeri@mehaanikakool.ee

12. Valgamaa Kutseõppekeskus (koos Räpina Aianduskooliga)


Projekti kestus: 05.04.2021-16.06.2023

Toetuse suurus: 101 860 eurot

Toetatavate koolituskohtade arv: 22

Projektijuht

Hiie Taniloo 
tel. +372 53 487 072
hiie.taniloo@vkok.ee

 

Väikeprojektide taotlusvoorust „Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele“ rahastatud projektid


Taotlusvooru projektitaotlusi hindasid erapooletud eksperdid:

 • Kadri-Ann Lee, siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik;
 • Andrea Kink, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna teenuse juht.

Taotlusvooru teise tasandi hindamiskomisjoni kuulusid:

 • Kristiina Luht, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ohvriabi poliitika juht;
 • Grete Kaju, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik;
 • Freja Ulvestad Kärki, Norra tervisedirektoraadi psühhosotsiaalse valmisoleku ja järelkontrolli projektijuht.
   

1. Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast


Projekti elluviija: MTÜ VAITER

Projekti partner: Marta Keskus (Läti)

Projekti kestus: 01.09.2021 – 28.02.2023

Projekti eelarve: 66 000 eurot

Projekti toetuse määr: 90%

 

 

Projekti tulemus:

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust perevägivallast ja soolisest vägivallast.

Projektijuht

Õnne Liv Valberg
tel. +372 5635 8318
onneliv@gmail.com

 • Koolitatakse kokku vähemalt 310 spetsialisti, kes saavad teadlikumaks perevägivallast ja soolisest vägivallast ning põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest, täpsemalt:

  • kahel korral 36 ah koolitusprogrammi raames kahes Eesti piirkonnas (Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti) koolitatakse kokku vähemalt 60 spetsialisti (vähemalt 30 spetsialisti ühes grupis);

  • 10 korral on 6 ah koolituspäevade raames kuues Eesti piirkonnas (Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Ida-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, Saaremaa-Hiiumaa) koolitatakse kokku vähemalt 250 spetsialisti (vähemalt 25 spetsialisti grupis).

 

2. Koolitatud spetsialistid aitavad vähendada perevägivalda Eestis


Projekti elluviija: MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus

Projekti partnerid: Rótin - félag um málefni kvenna með áfengis- og fíknivanda (Island), MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, MTÜ Vägivallavaba elu kaitseks

Projekti kestus: 01.02.2021 – 31.07.2022

Projekti eelarve: 63 815,37 eurot

Projekti toetuse määr: 90%

Projekti tulemus:

 • Koolitatud on vähemalt 200 inimest: Neljas piirkonnas on koolitatud vähemalt 125 spetsialisti. Lisaks viiakse läbi kuus eraldiseisvat koolitust (kogemuslikkus, vägivalla mõju lastele, koostöö mehhanismid, traumad ja ainete (kuri)tarvitamine) kokku 75 osavõtjaga.

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on suurendada esmatasandi spetsialistide lähisuhtevägivalla alast teadlikkust ja laiendada ning arendada võrgustiku koostöö selliseks, et vägivallast väljujad oleksid märgatud kõigis kriitilistes kontaktpunktides ning nad ei saa taasohvristatud abistava süsteemi liikmete poolt. Teadlikumad spetsialistid aitavad kaasa pikemas perspektiivis vägivalla vähendamisesse ja turvalisema ühiskonna loomisesse.

Projektijuht

Mari Puniste
tel. +372 5198 6544
mari.puniste@naistetugi.ee

3. Sotsiaalprogramm SPSV


Projekti elluviija: MTÜ Eluliin

Projekti partnerid: Ei ole

Projekti kestus: 01.02.2020-29.07.2022

Projekti eelarve: 50 462 eurot

Projekti toetuse määr: 90%
 

Projekti tulemus:

 • Valmib piloteeritud sotsiaalprogramm. Programmis osaleb ja programmi läbib 12 seksiostjat. Projekti raames luuakse sotsiaalprogrammi rakendamise käsiraamat, mis sisaldab teoreetilist, metoodilist, visuaalset materjali sotsiaalprogrammi edasiseks läbiviimiseks.

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on luua sotsiaalprogramm, et vähendada inimkaubanduse nõudlust. Inimkaubandus on raske isikuvastane kuritegu, mille nõudlust esindavad seksiostjad.

Sotsiaalprogrammi eesmärk on pakkuda seksi ostjatele teadmisi inimkaubandusest, õigusest, tervishoiust ja muudest sotsiaalsetest aspektidest, mis on seotud seksi ostmisega. Seksiostjatele pakutakse individuaalset nõustamist seksi ostmisest loobumiseks.

Projektijuht

Eda Mölder
tel. +372 521 9762
eda.molder@gmail.com

 

Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu


Projekti nimi: Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu

Programmi meede: Ajalooliste linnakeskuste väärtustamine asuvate hoonete restaureerimise ja kasutusele võtu kaudu kohaliku kogukonna vajadusteks

Projekti elluviija: Muinsuskaitseamet

Projekti välispartner: Norra Kultuuripärandi Amet

Projekti kestus: 30 kuud. Projekt lõppeb 09.11.2022

Projekti eelarve: 458 000 eurot

Projekti toetuse määr: 100%

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 2014-2021

Projekti eesmärk
 

Projekti eesmärk on elavdada ajaloolisi linnasüdameid ning suurendada laiemaid teadmisi pärandvara võimalike uute kasutusvõimaluste ja kultuuripärandist lähtuva kohaliku arengu kohta.

Kontakt

Kaija-Luisa Kurik
Muinsuskaitseamet
ehitiste valdkonna projektijuht
tel. +372 5342 1638
kaija-luisa.kurik@muinsuskaitseamet.ee

Projekti tulemus:

 • Parem juurdepääs muinsuskaitsealade teabele trükiste ja veebi kaudu.

 • Parem juurdepääs teabele muinsusehitiste restaureerimise ning kultuuripärandist lähtuva arengu ja koosloomise võimaluste kohta.

 • Muinsuskaitsealade parem märgatavus linnaruumis selgemate tähistuste kaudu.

 • Selgem arusaam kogukonna kaasamise ja kultuuripärandi olulisusest kohalikus arengus

 • Suurem kaasatus kultuuripärandiga seotud tegevustesse.

 • Kultuuripärandi tõhustatud haldamine ja üheksa sihtrühma kuuluva 9 kohaliku omavalitsuse toetamine ajalooliste linnasüdamete arendamisel kultuuripärandist lähtuvalt läbi professionaalsete võrgustike loomise.

 • Pärandivaldkonna asjatundjate, kohalike elanike ja teiste sidusrühmade paremad teadmised pärandvara uute kasutusviiside ja kultuuripärandist lähtuva kohaliku arengu kohta.

 • Täiustatud oskused kultuuripärandi haldamises ja kultuuripärandist lähtuvas arendamises ning sellealaste teadmiste omandamine vastavate töötubade kaudu sihtlinnades.

 • Tugevdatud võrgustike loomine Eesti ja Norra pärandivaldkonna asjatundjate vahel.

 

Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine


Projekti nimi: Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine

Programmi meede: Laste ja noorte heaolu suurendamine

Projekti elluviija: Justiitsministeerium

Projekti välispartnerid: Norra Lepitusteenistus ja Oslo Politsei

Projekti partnerid Eestis: Sotsiaalkindlustusamet ja Prokuratuur

Projekti kestus: 42 kuud. Projekt lõppeb 30.04.2023

Projekti eelarve: 4 704 982 eurot

Projekti toetuse määr: 100%

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2014-2021.

Vaata ka justiitsministeeriumi projekti kodulehte siit

Süsteemi loomise eesmärk
 

Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomise eesmärk on toetada käimasolevat alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reformi, aidates praktikasse tuua uusi lähenemisi, jätkusuutlikke lahendusi, mõjusaid sekkumisi, efektiivseid koostöövorme ja –mudeleid ning ajakohastades valdkonnas töötavate spetsialistide teadmiseid ja oskuseid.

Varases eas õigussüsteemiga kokku puutumine võib jätta olulise jälje noore edasisele elukäigule. Õigussüsteemi poolne ülereageering või ebaefektiivne reageering noorte eksimustele ilma toetavate elementideta võib suurendada tõenäosust uuteks eksimusteks, uuteks ohvriteks ja ühtlasi ühiskonnast ja haridussüsteemist väljatõrjumisele.

Kontakt

Laidi Surva
Justiitsministeerium 
projektijuht
tel. +372 620 8160
laidi.surva@just.ee

Projekti tulemus:

 • Paraneb õigussüsteemi tööle siirduvate ja seal juba töötavate spetsialistide ettevalmistus tööks alaealiste ja noortega. Projekti jooksul ühendatakse koolitusprogrammi osad olemasolevatesse õppekavadesse kõrgkoolides, tagades projektiga ellu viidud tegevuste pikaajalise jätkusuutlikkuse. Läbiviidud uuringute tulemusel tekib ajakohane ja täpsem teadmine õigussüsteemiga kokku puutuvate laste ja noorte olukorrast ning süsteemi edasistest arenguvajadustes.
 • Eestis on katsetatud vähemalt kaht erinevat kogukondlikku koostöömudelit alaealiste ja noorte õigusrikkumiste ennetamiseks. Kasutusele on võetud hindamisinstrumendid, mis võimaldavad suunata lapsi ja noori senisest täpsemalt just neile sobivatele teenustele. Kasutusel on juhtumikorralduse mudel keeruliste noorte õigusrikkujatega töötamiseks.
 • Eestis on kasutusele võetud lühisekkumised alaealiste ja noore kergematele õigusrikkumistele reageerimiseks. Kasutusel on alaealiste vabatahtlik lepitus, tänavalepitus ja vähemalt veel üks taastaval õigusel põhinev sekkumine. Kriminaalhoolduses kasutusel olevad sekkumised on ajakohastatud.
 • Paranenud on kinniste lasteasutuste töötajate ning laste ja noortega töötava vanglapersonali kompetents. Välja on töötatud töönõustamise süsteem, vältimaks kinniste lasteasutuste personali läbipõlemist ja vähendamaks kaadrivoolavust. Kasutusele on võetud sekkumisviisid, mis aitavad paremini toime tulla vaimse tervise häiretega ja agressiivsete laste ja noortega.
 

Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine


Projekti nimi: Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine

Programmi meede: Integreeritud rahvatervise sekkumiste kvaliteedi parandamine kohalikul tasandil

Projekti elluviija: Tartu Ülikool

Projekti välispartnerid: Kagu-Norra Ülikool (University of South-Eastern Norway)

Projekti kestus: 48 kuud. Projekt lõppeb 31.12.2023

Projekti eelarve: 2 703 566 eurot

Projekti toetuse määr: 85%

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiiirkonna toetustest 2014-2021.

Vaata ka: http://liikumislabor.ut.ee/avaleht 

Projekti eesmärk
 

Projekti eesmärk on toetada ja initsieerida muutusi koolikultuuris üle Eesti, mis võimaldavad liikumisaktiivsusel kujuneda koolipäeva loomulikuks osaks. Projekti viiakse ellu programmi Liikuma Kutsuv Kool põhimõtete arendamise, levitamise ja rakendamise abil. Samuti tagatakse Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste jätkusuutlikus ning kättesaadavus.

Liikumissõbralik koolikultuur loob võimalused liikumiseks kogu koolipäeva jooksul, rakendades Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid aktiivse koolitee, aktiivsete ainetundide, aktiivsete vahetundide, liikumisõpetuse ja liikumist toetava koolikeskkonna ning kogu koolipere kaasamisega.

Projekti tegevuste pikaajaline eesmärk on tervena elatud aastate ja eeldatava eluea tõus Eesti elanikkonnas ning ebavõrdsuse vähendamine tervises suurendades liikumisaktiivsust toetavate valikute kättesaadavust laste ja noorte hulgas.

Kontakt

Riina Järvela
Tartu Ülikool
sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor
projektijuht
tel. +372 529 5091
riina.jarvela@ut.ee

Projekti tulemus:

 • Välja on töötatud Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) mudel ja selle jätkusuutliku laienemise põhimõtted;

 • Välja on töötatud Liikuma Kutsuva Kooli rakendamist toetavad tööriistad;

 • Välja on töötatud Liikuma Kutsuva Kooli koolitusprogramm ja -materjalid erinevatele sihtrühmadele (klassi- ja aineõpetajad, koolide direktorid ja juhtkond, kooli  LKK meeskond, õpilastest mängujuhid, huvijuhid/ mängujuhtide mentorid, lapsevanemad, kohalikud omavalitsused);

 • Liikuma Kutsuva Kooli mudel koos tööriistadega mudeli rakendamiseks on internetis vabalt kättesaadav kõikidele huvilistele;

 • Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid rakendavate ehk teadlikult ja süsteemselt õpilaste liikumisaktiivsust toetavat koolikultuuri ja -keskkonda rakendavate eesti ja vene õppekeelega koolide arv on kokku kasvanud vähemalt 140 koolini.

 

Krooniliste vaimse tervise probleemidega patsientide hindamise ja käsitlussüsteemi väljaarendamine


Projekti nimi: Krooniliste vaimse tervise probleemidega patsientide hindamise ja käsitlussüsteemi väljaarendamine

Programmi meede: Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil

Projekti elluviija: Viljandi Haigla

Projekti partnerid: Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

Projekti kestus: 36 kuud. Projekt lõppeb 06.01.2024

Projekti eelarve: 376 470 eurot

Projekti toetuse määr: 85%

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2014-2021

Projekti eesmärk
 

Projekti eesmärk on psühhiaatrilisel sundravil viibivatele krooniliste vaimse tervise probleemidega inimeste hindamis- ja käsitlussüsteemi tervikteenuse loomine, mis ühendab ambulatoorse ja statsionaarse sundravi ning kogukonnateenused.

Kontakt

Aneth Tuurmaa
Viljandi Haigla
psühhiaatriakliiniku ravi toetavate teenuste juht  
tel. +372 5565 4642
aneth.tuurmaa@vmh.ee

Projekti tulemus:

 • Koostatud on ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi teenuse mudel ja käsitlusjuhis;

 • Ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi teenuse rakendamine on piloteeritud multidistsiplinaarse meeskonna poolt vähemalt 10-le sundravialusele, kelle alaline elukoht on Eesti erinevates piirkondades;

 • Paranend on teadmised kaasaegsetest ja inimkesksetest nõustamistehnikatest (nii individuaalselt kui ka grupis) ning oskus nõustada ja toetada kroonilise vaimse tervise probleemidega inimesi ning tema lähedasi, kasutades õpitut tavapärastes töösituatsioonides;

 • Saavutatud on multidistsiplinaarne meeskonnatöö krooniliste vaimse tervise probleemidega inimeste toetamiseks psühhiaatrilisel sundravil viibimise ajal ja selle järgselt;

 • Multidistsiplinaarse kohtupsühhiaatrilise hindamise laudkonna mudel on valminud ja toimub psühhiaatrilisel sundravil viibivate krooniliste vaimse tervise probleemidega inimeste perioodiline hindamine tagamaks nende põhiõiguste kaitse ja ühiskonna turvalisus;

 • Alustatud on kuue agressiivse käitumise riski hindamist võimaldava mõõdiku ning ühe psühhootilisele häirele iseloomulike haigustunnuseid kaardistavate mõõdiku adapteerimisprotsessiga ning tehtud ettevalmistused valideerimisprotsessis, et kohandada antud mõõtevahendid siinsesse keele- ja kultuuriruumi.

 

Ohvriabi süsteemi arendamine


Projekti nimi: Ohvriabi süsteemi arendamine

Programmi meede: Kodune ja sooline vägivald

Projekti elluviija: Sotsiaalkindlustusamet

Projekti välispartnerid: Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies

Projekti kestus: 32 kuud. Projekt lõppeb 31.08.2022

Projekti eelarve: 385 755 eurot

Projekti toetuse määr: 100%

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 2014-2021.

Vaata ka sotsiaalkindlustusameti projekti kodulehte siit.

Süsteemi arendamise eesmärk
 

Ohvriabi süsteemi arendamise eesmärk on süstemaatilise, jätkusuutliku ja koordineeritud ohvriabiteenuse pakkumine pere- ja soopõhise vägivalla ohvritele. 

Tänu süsteemile on võimalik katkestada vägivallaring, vältida taasohvristamist ning aidata kaasa ohvrite iseseisva toimetuleku saavutamisele.

Kontakt

Liis Sild
Sotsiaalkindlustuamet
ohvriabi ja ennetusteenuste osakond
projektijuht
tel. 5194 9691
liis.sild@sotsiaalkindlustusamet.ee

Projekti tulemus:


Luuakse süsteemsem ja kvaliteetsem ohvriabi teenus, sh:

 • ​tõstetakse naiste varjupaikade töö kvaliteeti (kvaliteedijuhise loomine ja koolitused);
 • luuakse toimiv vabatahtlike süsteem ohvrite paremaks toetamiseks;
 • tõstetakse meditsiinitöötajate teadlikkust ja oskusi perevägivalla ohvrite tuvastamiseks (varajase märkamise abivahendi väljatöötamine);
 • töötatakse välja ja piloteeritakse sekkumisprogrammi vägivallatsejatele.
 

Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes


Projekti nimi: Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes

Programmi meede: Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil

Projekti elluviija: Tervise Arengu Instituut

Projekti välispartnerid: Norra Rahvatervise Instituut

Projekti kestus: 47 kuud. Projekt lõppeb 30.04.2024

Projekti eelarve: 1 410 969 eurot

Projekti toetuse määr: 100%

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2014-2021.

 

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on tõsta kohalikes omavalitsustes rahvatervise valdkonna tähtsust ning suurendada kompetentse tõenduspõhise praktika kasutamiseks.
 

Kontakt

Agne Kivisaar
Tervise Arengu Instituut 
tervise ja heaolu edendamise keskuse
paikkonna ja töökohtade valdkonna projektijuht
tel. +372 659 3809
agne.kivisaar@tai.ee

Projekti tegevuste tulemus:

 • Pakkuda uuringute ja juhendite näol paikkondlikule tasandile (maakond, kohalik omavalitsus) võimalusi süsteemse informatsiooni saamiseks enda piirkonna elanike terviseseisundi, tervisekäitumise ja sellega seotud tegurite kohta;
 • Suurendada ja toetada KOVide võimekust heaolu, tervise ja turvalisuse valdkonna analüüsimisel ja sekkumiste planeerimisel (valdkondade ülene strateegiline planeerimine; koostöövõrgustike loomine ja arendamine, tegevuste elluviimine, ressursihaldus jne);
 • Piloteerida sekkumist Toybox 4-6-aastastele lastele, mille näol on tegemist mitmeosalise peresid kaasava sekkumisega, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes. Sekkumise eesmärgiks on ennetada ülekaalu ja rasvumist varases lapseeas ning mõjutada neid  laste käitumisharjumusi, mida teadusuuringute põhjal rasvumisega seostatakse.

 

Riikliku perelepitussüsteemi loomine


Projekti nimi: Riikliku perelepitussüsteemi loomine

Programmi meede: Laste ja noorte heaolu suurendamine

Projekti elluviija: Sotsiaalkindlustusamet

Projekti kestus: 48 kuud. Projekt lõppeb 04.02.2024

Projekti eelarve: 400 643 eurot

Projekti toetuse määr: 100%

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 2014-2021.

Vaata ka sotsiaalkindlustusameti projekti kodulehte siit.

Süsteemi loomise eesmärk
 

Riikliku perelepitussüsteemi loomine aitab kaasa sellele, et lapse elukorraldust puudutavad vaidlused (lapse tulevane elukoht, vanema-lapse vaheline suhtluskord, ülalpidamine ja teised lapse kasvatamisega seotud küsimused) lahendatakse esmajoones perelepitajate abiga kohtuväliselt.

Kontakt

Rea Uudeküll
Sotsiaalkindlustusamet
lastekaitse osakond
arendus- ja ennetustalituse projektijuht
tel. +372 505 1945
rea.uudekull@sotsiaalkindlustusamet.ee

Projekti tulemus:

 • välja töötatakse uus riiklik perelepituse korralduse- ja rahastamismudel;
 • teenuse kättesaadavus suureneb ning lapsevanemate ja spetsialistide teadlikkus ja valmidus teenuse kasutamiseks tõuseb; 
 • välja töötatakse koolitusprogramm ning koolituse läbib 40 lepitajat, kellest 20 on valmis perelepitust läbi viima vene keeles. Välja koolitatud perelepitajad on läbi viinud perelepituse 600 perega. 
 

Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus


Projekti nimi: Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus

Programmi meede: Kodune ja sooline vägivald

Projekti elluviija: Sotsiaalministeerium

Projekti välispartner: soouuringute keskus Kilden (Norra)

Projekti kestus: 30 kuud. Projekt lõppeb 30.09.2022

Projekti eelarve: 349 245 eurot

Projekti toetuse määr: 100%

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2014-2021.

Projekti eesmärk
 

Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus koondab seni erinevatel kodulehtedel oleva valdkondliku info ühte kohta, et aidata kaasa nii avalikkuse kui konkreetsete siht- ja sidusrühmade teadlikkuse tõusule soolisest võrdõiguslikkusest ning seeläbi muuhulgas ka naiste ja meeste võrdsele kohtlemisele ühiskonnas.

Loodav virtuaalne keskus hakkab sisaldama erinevaid materjale alates uuringutest, artiklikogumikest, raportitest ja juhenditest kuni videokoolituste ja muude erinevate praktiliste iseseisvat õpet toetavate materjalideni välja.

Kontakt

Grete Kaju
Sotsiaalministeerium
peaspetsialist
tel. +372 626 9152
grete.kaju@sm.ee

Projekti tulemus:

 • Valmib soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus, mis ühendab endas soolise võrdõiguslikkuse alast statistikat, uuringuid, koolitusmaterjale ja –vahendeid ning muid praktilist iseõpet toetavaid materjale poliitikakujundajatele, karjäärispetsialistidele/õpetajatele ja tööandjatele.

  Ühtse andmekeskuse loomisega tagatakse, et erinevate tegevuste ja projektide käigus loodu on edaspidi kergesti leitav ning huvilistele kättesaadav, et oma ametialases tegevuses soolist ebavõrdsust tekitavaid ja taasloovaid käitumismustreid ja praktikaid ära tunda ja vältida. Samuti omandada teadmisi ja oskuseid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Välja on töötatud ka palgalõhe teemal teadlikkust suurendav tööriist ja valminud on soolise võrdõiguslikkuse monitooringu uuringuraport ja selle põhjal koostatud artiklikogumik.

Viimati uuendatud: 16. juuli 2021