Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õendus- ja ämmaemandusabi

Õendusabi
 

Õendusabi eesmärk on patsiendi terviseseisundi, elukvaliteedi ja toimetuleku säilitamine ja parandamine, stabiilses seisundis patsiendi ravi ja vaevuste leevendamine. Õendusabiteenuseid vajavad patsiendid, kes ei tule iseseisvalt toime kroonilistest haigusest tingitud tervisehäirete ja puuete tõttu. Õendusabiteenuseid osutatakse patsiendile vajaduspõhiselt kas haiglas, kodus või hooldusasutuses. Koolitervishoiuteenust osutatakse õpilastele.

Iseseisvat statsionaarset õendusabiteenust ja koduõendusteenust saama suunamisel on vajalik nõuetekohane saatekiri. Lisaks õendusabiteenustele võib inimesel olla vajadus ka sotsiaal- ja hoolekandeteenuste järele.

Lisainfo

Õendusabi

Iseseisev statsionaarne õendusabi (endise nimega hooldusravi)

Iseseisvat statsionaarset õendusabiteenust ehk õendusabi osutatakse peamiselt õendushaiglas viibivatele patsientidele, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid vajavad õendusabi suuremas mahus kui seda võimaldaks koduõendusteenus. Teenust saama suunamine toimub saatekirjaga, mille vormistab perearst või eriarst kas ise või koos õega. Haiglas viibimise aja ja osutatavad teenused määrab arst sõltuvalt patsiendi terviseseisundist.

Teenuse sisu: erinevad õendustoimingud, arsti määratud raviprotseduurid, patsientide ja lähedaste nõustamine terviseküsimustes jm.

Koduõendusteenus (hõlmab ka vähihaigete kodust toetusravi)

Koduõendusteenus on mõeldud patsiendile, kes ei vaja haiglaravi, kuid kelle terviseseisund siiski vajab õendusabi (näiteks haavaravi vajavad patsiendid, piiratud liikumisvõimega patsiendid jt). Teenust osutatakse nii kodus kui hooldusasutuses, kuhu suunamine toimub saatekirjaga, mille vormistab eriarst või perearst koos õega. Saatekirjale märgitakse patsiendi terviseprobleemid, ravi ja õendusabi vajadus.

Teenuse sisu: erinevad õendustoimingud, mille hulka kuuluvad õendusplaani koostamine, patsiendi ja lähedaste tervisealane  nõustamine ja ennetustegevuste soovitamine, õendustoimingute ja raviprotseduuride tegemine.

Koolitervishoiuteenus

Koolitervishoiuteenus on õpilaste tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele suunatud teenus. 

Teenuse sisu: õpilaste (sh tervisest tulenevate hariduslike erivajadustega õpilaste) terviseseisundi jälgimine, tervise edendamine, haiguste ennetamine, tervisliku eluviisi ja koolikeskkonna kujundamine, vajaduse korral nii esmaabi kui esmase abi osutamine (k.a kriisiolukordades). Koolitervishoiuteenuse raames tehakse õpilastele ennetavad tervisekontrollid vastavalt 0–18-aastaste laste ennetavate tervisekontrollide kavale (PDF)

Õe vastuvõtuteenus

Õe vastuvõtuteenus on tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele suunatud ambulatoorne teenus, mis on mõeldud eelkõige kroonilist haigust põdevatele patsientidele ja mida osutatakse eriarstiabi tasandil.

Teenuse sisu: patsiendi terviseteadlikkuse, enesehoolduse ja terviseseisundi jälgimisega seonduvad tervist säilitavad, edendavad ja haigusi ennetavad tegevused ning ägeda haiguse paranemisperioodis pikaajalise ja kroonilise haigusega toimetuleku õpetus koos arsti määratud ravi toetava õendustegevusega.

Pereõendus

Pereõendus on tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele suunatud ambulatoorne teenus, mida osutatakse esmatasandil. 

Pereõe ülesanded on tervise edendamine (sh individuaalne tervisekasvatus ja nõustamine), haiguste ennetamine (sh immuniseerimine), kroonilist haigust põdevate patsientide seisundi jälgimine ja nõustamine, õendustoimingute, raviprotseduuride ja analüüside tegemine, tõendite väljastamine jpm. Ülesanded on täpsemalt kirjas perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendis.

Pereõdede retseptiõigus hõlmab piiratud ulatuses kokkulepitud hulka ravimeid, mis on seotud pereõe pädevuse piiresse jäävate konkreetsete haiguste või seisundite ravi või käsitlusega. Pereõe retsepti väljakirjutamise õiguse eelduseks on eelneva koolituse läbimine.

Kuna tegemist on õigusega, mis ei laiene kõikidele õdedele, tekib pereõel õigus oma vastuvõtul ravimit välja kirjutada alles siis, kui ta on Terviseametis registreeritud ravimi väljakirjutamise õigusega pereõena. Kui ta enam pereõena ei tööta, lõpeb ka tema õigus ravimeid välja kirjutada. Kui retsepti väljastab õde, vastutab ta ka ravimi väljakirjutamise põhjendatuse ja õigusaktidele vastavuse eest. Retsepti väljakirjutamise õigus on pereõele võimalus, mitte kohustus ja pereõde saab alati vajaduse korral arstiga konsulteerida.
 

Ämmaemandusabi
 

Tänapäeva mõistes on ämmaemand iseseisev spetsialist, kes pakub hooldust kogu naise viljaka perioodi vältel. Ämmaemandusabi raames ämmaemand juhendab, jälgib, hooldab ja nõustab naisi raseduse ja sünnituse ajal, sünnitusjärgsel perioodil ning günekoloogiliste probleemide lahendamisel. 

Ämmaemandate piiratud retseptiõigus – retseptiravimite väljakirjutamise õigus hõlmab piiratud ulatuses kokkulepitud hulka ravimeid. Ämmaemandal on õigus väljastada töövõimetusleht rasedus- ja sünnituspuhkusele lubamise ning raseduse ajal töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise või teisele ametipostile üleviimise kohta.

Ambulatoorne ämmaemandusabi on normaalse raseduse jälgimine, sünnitusjärgne lapse ja naise jälgimine, uuringute määramine, tegemine ja hindamine, lihtsamate günekoloogiliste probleemide korral ravi määramine koos ravimite soovitamise ja kokkulepitud ravimitele retseptide väljakirjutamisega, dokumentatsiooni täitmine ja väljastamine, reproduktiivtervise valdkonnas nõustamine.

Kodusünnitus on raseduse plaanikohase jälgimise ajal raseda soovil planeeritud, visiitide käigus eelnevalt kokku lepitud, väljaspool haiglat kodustes tingimustes ämmaemanda poolt vastuvõetud sünnitus.

Kodusünnitusabi osutaval ämmaemandal peab olema vastav tegevusluba – dokumentaalselt tõendatud sünnitusabi praktilise töö kogemus sünnitusabi osutaja juures vähemalt 150 sünnituse vastuvõtmisena viimase viie aasta jooksul või sellele vastav kutsekvalifikatsiooni tase ning läbitud asjaomase erialaühenduse tunnustatud vastsündinu -ja täiskasvanu elustamise teoreetilised ja praktilised koolitused.

 

Viimati uuendatud: 11. Veebruar 2020