Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pärnu Naiste Varjupaik

Pärnu Naiste Varjupaik  
“Soolised prillid – märkame lähisuhtevägivalda”

Toetuse suurus: € 20 470,00
Projekti kestus: 07.11.2014 – 31.03.2016.
Projekti partnerid:

  • Pärnu Maavalitsus
  • Naiste Tugi – ja Teabekeskus

Projekt on planeeritud  vägivalla eskaleerumise ennetamisele.
Projekti üldeesmärk: Pärnu maakonnas on disainitud mudel, mille kaasabil osatakse soopõhist lähisuhtevägivalda märgata ja suunatakse ohvrid tugisüsteemi, kust saab reaalset abi iseseisva eluga toimetulekuks.
Alaeesmärk 1: Pärnu Naiste Varjupaiga vabatahtlikud, toetajaliikmed ja nõukoja liikmed kes on koolitatud  kriisiabist ja lähisuhtevägivalla märksüsteemist, oskavad varajases staadiumis märgata lähisuhtevägivalda ja teavitada abiasaamise võimalustest.
Alaeesmärk 2: Pärnu Naiste Varjupaigal on toimiv lähisuhtevägivalla all kannatavate naiste ja laste märkamisele ja tugigrupi kogemustele põhinev  töömudel (VVMM).
Alaeesmärk 3: – teadlik kogukond, kes oskab märgata lähisuhtevägivalda ja aidata abivajajaid lahenduste leidmisel.
Tuleviku olukord, mida tahame saavutada:
Koolituste ja ümarlaudade kaudu on vabatahtlike ja varjupaiga toetajaliikmete ning nõukoja teadlikkust tõsttetud kriisiabist ja lähisuhtevägivalla märksüsteemist, mis aitavad kaasa lähisuhtevägivalla probleemide avalikustamisele, ennetustegevusele ning abiteenuste kättesaadavuse suurendamisele.Lähisuhtevägivalla all kannatanud naiste tugigrupile on pakutud erinevaid loovtegevusi, mis aitavad kaasa enesekindluse kasvule ja lähisuhtevägivallast väljumisele. Tugigrupi loovtegevustes on kaasatud lapsed, et aidata kaasa ema-lapse suhtete taastumisele, mis vägivaldses suhtes elades on muserdatud ja emadel endil puudub oskus neid taastada.

Projekti lõpuks on valminud lähisuhtevägivalla varajase märkamise mudel (lühend-VVMM), mida saavad vajadusel kasutada ka teised naiste varjupaigateenust pakkuvad vabaühendused.

Viimati uuendatud: 30. Jaanuar 2015