Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Patsiendikindlustus

Sotsiaalministeeriumis on valminud eelnõu tervishoiuteenuse osutaja (raviasutuse) vastutuskindlustuse ehk patsiendikindlustuse loomiseks. Koos kindlustuse loomisega on kavas kaasajastada ka patsiendiohutuse süsteemi, et soodustada ravivigadest teavitamist ja nende ennetamist.

Patsiendikindlustuse loomise esmane ja kõige olulisem eesmärk on tagada tervishoiuteenuste kõrge kvaliteet ja patsiendiohutus.

Patsiendikindlustus aitab:

 • tulevikus patsientide huve senisest paremini kaitsta;
 • motiveerida raviasutusi välditavate ravivigadega tegelema, neid analüüsima ja neist õppima.

Pilt: inimene magnetresonantstomograafia uuringul

 

Kuidas toimub kahju hüvitamine praegu?


Senise süsteemi järgi tuleb patsiendil hüvitise taotlemiseks võimaliku ravivea kahtluse korral pöörduda kõigepealt tervishoiuteenuse osutaja poole. Lisaks on võimalik pöörduda tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni, kes annab tasuta õiguslikult mittesiduva eksperthinnangu, kas tegemist oli või ei olnud nende hinnangul ravivea või eksimusega.

Hüvitise saamine sõltub tervishoiuteenuse osutaja valmisolekust viga/eksimust analüüsida ja tunnistada. Lisaks on hüvitist võimalik taotleda kohtu kaudu, mis on patsiendile koormav.

Praegu on kindlustusega kaetud 70%-80% arstidest ja see kaitseb eelkõige neid endid juhtudel, kui patsiendile tuleks maksta kahjutasu. Hüvitist saab juhul, kui on tuvastatud tervishoiuteenuse osutaja süüline rikkumine.

Välditavate tüsistuste ja ohujuhtumitega tegelemine, sh nende registreerimine ja ennetamine on praegu tervishoiuteenuse osutaja kohustus. Tsentraalselt tuleb raporteerida vaid haiglanakkused, ravimite rasked kõrvaltoimed, meditsiiniseadmetega seotud ohujuhtumid. 

 

Uus süsteem peab toetama vigadest õppimist


Eesmärk on luua kindlustus, mis hüvitab patsiendile tervishoiuteenuse käigus saadud kahjud, mille tekkimine oli mõistlikkuse piires välditav. Tervisekahju hüvitamiseks ei pea tuvastama tervishoiutöötaja süüd, vaid oluline on välditavus.

Kahju hüvitamine peab olema võimalikult kiire ning kannatada saanud inimese jaoks lihtne. Kahju hakatakse hüvitama seadusega kehtestatud korras. Hüvitise suurus sõltub kahju raskusest.

Patsient saab edaspidi juhtudel, kui ta on saanud raviprotsessis välditavat kahju, pöörduda hüvitise taotlemiseks kindlustusandja poole, kes konkreetsele haiglale kindlustust pakub, juhtumit menetleb ja otsustab kahju hüvitamise. Samas jääb patsiendile ka pärast kindlustusseltsilt otsuse saamist võimalus pöörduda lepituskomisjoni poole otsuse vaidlustamiseks, kui ta otsusega ei nõustu. Lepituskomisjon luuakse terviseameti juurde.

Kolm aastat pärast kohustusliku vastutuskindlustuse süsteemi käivitumist on kavas analüüsida vastutuskindlustuse toimimist ning järgmise sammuna luua vajadusel patsiendikindlustusfond. Nii võib patsientidel tekkida edaspidi võimalus pöörduda kindlustusandjate moodustatava patsiendikindlustusfondi poole.

Patsiendikindlustus ei käsitle olukordi, kus kahtlustatakse tahtlust – nende juhtumite puhul tuleb pöörduda õiguskaitseorganite poole.

 

Patsientide, arstide, haiglate ja riigi koostöös sündinud eelnõu


Patsiendikindlustuse eelnõu töötab välja valdkonna ekspertidest töörühm.  

Töörühma kuuluvad:

 •  Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja;
 • Eesti Patsientide Liidu esindaja;
 • Eesti Haiglate Liidu esindaja;
 • Eesti Arstide Liidu esindaja;
 • Eesti Perearstide Seltsi esindaja;
 • Eesti Hambaarstide Liidu esindaja;
 • Eesti Õdede Liidu esindaja;
 • Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu esindaja;
 • Eesti Kindlustusseltside Liidu esindaja;
 • Tartu Ülikooli esindaja.

Lisaks on eelnõu väljatöötamisse kaasatud kindlustusõiguse eksperdid, justiitsministeerium ja prokuratuur.

 

Eelnõu 


Eelnõu esimene versioon läbis esimese ametliku kooskõlastusringi 2019. aastal.

      Vt ka: Loodava patsiendikindlustusega saavad patsientide huvid paremini kaitstud »

2021. aasta mais oli patsiendikindlustus arutelul Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.

      Vt ka: Valitsus toetas patsiendikindlustuse loomisega edasi liikumist »

Patsiendi- ja vaktsiinikindlustuse eelnõu läks kooskõlastusringile 16. detsembril 2021. 

      Vt ka: Patsiendi- ja vaktsiinikindlustuse eelnõu sai valmis »

13. jaanuaril 2022 kiitis Vabariigi Valitsus patsiendi- ja vaktsiinikindlustuse eelnõu heaks ja saatis arutamiseks Riigikogule.

      Vt ka: Valitsus kiitis patsiendikindlustuse eelnõu heaks »


Patsiendikindlustuse seadus on kavandatud jõustuma 2024. aasta 1. juulil.

 

Kontakt

Heli Paluste
tervishoiuvõrgu juht
tel. 6269 127
heli.paluste@sm.ee

Ebe Sarapuu

õigusosakonna juhataja asetäitja
tel. 6269 337
ebe.sarapuu@sm.ee 

 

Viimati uuendatud: 13. Jaanuar 2022