Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensionid

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast, millest kaks moodustavad riikliku pensioni ja kolmas on täiendav kogumispension. Riiklik pensionisüsteem tagab inimesele sissetuleku vanaduse ja toitja kaotuse korral. 

Riikliku pensioni I sammast rahastatakse praeguste maksumaksjate maksudest, II sammas on eelfinantseeritud – praegused maksumaksjad koguvad enda pensioniks raha ette. 

Täiendava kogumispensioni sissemakseid tehes panustab inimene ise oma elatustaseme säilimisse ka küpses eas. 

 

Kolmesambaline pensionisüsteem
 

Kolmesambaline pensionisüsteem maandab paremini rahvastiku vananemisest ning majandus- ja poliitilisest arengutest tulenevaid riske pensionisüsteemi jätkusuutlikkusele.

I samba pensione makstakse sihtrühmadele erinevate seaduste alusel. Suurima osakaaluga on nn tavaline pension, mida reguleerib riikliku pensionikindlustuse seadus.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse pensionid on:

  • Vanaduspension – pensioniikka jõudnud inimestele mõeldud riigipoolne sissetulek
  • Toitjakaotuspension – toitja kaotanud peredele mõeldud riigipoolne sissetulek
  • Rahvapension – miinimumpension inimestele, kes ise või kelle toitja ei ole piisavalt pensionisüsteemi panustanud ja kellel seetõttu ei teki õigust vanadus- või toitjakaotuspensionile

I samba pensionid on Sotsiaalministeeriumi ja kogumispensionid Rahandusministeeriumi haldusalas. I samba pensionide taotlemiseks pöörduge Sotsiaalkindlustusametisse. II ja III samba pensionide taotlemiseks pöörduge oma panka või kindlustusseltsi.

Pensioni kolm sammast

Riiklik pension - I SAMMAS

 

  • Riikliku pensionikindlustuse seaduse pensionid
  • Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse pension
  • Väljateenitud aastate pensionide seaduse pension
  • Eripensionid

Riiklik pension - II SAMMAS

 

ERAPENSION - III SAMMAS

 

 

Vanemapension 
 

Pensionilisa lapse kasvatamise eest I sambas

Laste kasvatamise eest saadav pensionilisa arvutatakse juurde pensionidele.

Pensionilisa laste kasvatamise eest makstakse ühele lapse kasvatajale, kui laps on sündinud ajavahemikus 31. detsembrist 1980 kuni 31. detsembrini 2012 ning last on kasvatatud vähemalt kaheksa aastat ning tema eest ei ole arvestatud pensionistaaži.

Alates 2021. aasta 1. aprillist makstakse täiendavat pensionilisa 1,5 aastahinde iga lapse eest, keda on kasvatatud vähemalt kaheksa aastat. Aastahinne on 2021. aasta alguse seisuga 7,206 eurot, seda indekseeritakse iga aasta 1. aprillil.

Vanemate kokkulepe, kes pensionilisa saab, tuleb fikseerida kirjalikult. Kui kokkuleppele ei jõuta, jagab sotsiaalkindlustusamet pensionilisa võrdselt kahe õigustatud isiku vahel.

Kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse II sambas

Kohustuslik kogumispension on pensioni teine sammas. 1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse kasvatamise eest on vanemal õigus saada riigieelarvest täiendavaid sissemakseid kohustuslikku kogumispensioni (II pensionisambasse).

Makse suurus on 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust (arvutatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt 1. maiks eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu andmete alusel). 2021. aastal makstakse teise sambasse 50,95 eurot.

Lisainfo

 

Pensionäritoetus
 

2017. aastast maksab riik üksinda elavatele pensionäridele ühekordset 115 euro suurust toetust. Üksi elavaks pensionäriks loetakse inimest, kes on rahvastikuregistri andmetel sama aasta 1. aprillist kuni 30. septembrini üksi elanud. Kui pensionär on elanud üksi sellest lühema perioodi, siis teda üksi elavaks pensionäriks ei loeta.

Toetust makstakse iga aasta oktoobrikuus üksi elavatele vanaduspensioniealistele isikutele, kelle igakuine netopension on väiksem kui 1,2-kordne keskmine pension.

2021. aastal on pensionäritoetuse määr 636 eurot.

Üksi elava pensionäri toetust makstakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel. 

Toetuse saamiseks ei pea esitama avaldust, kuna tuginedes erinevate registrite andmetele teeb Sotsiaalkindlustusamet õiguse toetusele ise kindlaks. Erandiks on välismaalt pensioni saajad ja hooldekodudes elavad isikud.

Pensionäritoetuse maksmisel ei arvestata, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta, samuti ei arvestata talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sh osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.

Vaata lisainfot pensionäritoetuse kohta ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Viimati uuendatud: 15. aprill 2021