Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

 

Noorte tööhõive nõunik (tähtajaline ametikoht)

Ootame Sind tööle, kui soovid parandada Eesti noorte tööhõivet ja panustada noorte mobiilsuse, tööhõive ja -võime arendamisse. Sinu ülesandeks on tegeleda noorte tööhõive alaste väljakutsetega ning riiklike tööturumeetmete kujundamisega.

Sinu igapäevatöö hõlmab mitmekülgseid tegevusi – näiteks probleemide analüüs ja põhjuste välja selgitamine, hõivet tõstvate tööturumeetmete välja töötamine ja karjääriteenuste arendamine, parima rahvusvahelise praktika välja selgitamine ja rakendamine, õigusaktide jm dokumentide ettevalmistamine, Eesti seisukohtade kujundamine siseriiklikult ja rahvusvaheliselt ning teavitustegevuste korraldamine.

Meie pakume:

 • võimalust muuta noorte tööelu paremaks ning tagada tarviliku tööjõu olemasolu tööandjatele;
 • võimalust kaasa rääkida tööturu valdkonna arendamist vajavates küsimustes;
 • töögruppides osalemise ja avaliku esinemise võimalusi;
 • puhkust 35 kalendripäeva aastas ja paindlikku töökorraldust;
 • võimalust eneseteostuseks ja toetavat meeskonda kaasaegses tegevuspõhises kontoris.

​Oled oodatud kandideerima, kui: 

 • oled huvitatud noortele suunatud tööturuteenuste arendamisest;
 • oled hea analüüsi- ja üldistusvõimega;
 • oled suunatud lahenduste pakkumisele ja nende iseseisvalt elluviimisele;
 • oled hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega;
 • oled hea projektide juhtimises.

Sul on:

 • kõrgharidus (magistrikraad soovitavalt sotsiaal-, majandus- või õigusteaduses);
 • head teadmised tööhõivepoliitikast ja selle rakendamisest;
 • head teadmised hariduspoliitikast ja noorte tööhõive eripäradest;
 • väga hea väljendusoskus eesti ja inglise keeles.

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „Noorte tööhõive nõunik“ hiljemalt 26. juulil 2019. a. Ametikoht on tähtajaline ajutiselt äraoleva teenistuja asendamiseks. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9263. Ametikoht asub Tallinnas.   

Kuulutus pdf (322.2 KB, PDF) kujul.

 

 

 

Töökeskkonna nõunik

Ootame Sind tööle, kui soovid edendada ohutuskultuuri ja panustada töötervishoiu ja –ohutuse valdkonna arengusse. Sinu ülesandeks on aidata Eesti ettevõtjatel luua töökeskkond, mis hoiab ja väärtustab töötaja tervist.

Sinu igapäevatöö hõlmab mitmekülgseid tegevusi – näiteks probleemide analüüs ja ettepanekute tegemine, ekspertteabe kogumine, õigusaktide ettevalmistamine, Eesti seisukohtade kujundamine siseriiklikult ja rahvusvaheliselt ning teavitustegevuste korraldamine. Valdkonnad, millega kokku puutud on väga erinevad, näiteks töökeskkonna riskide hindamine, tervisekontroll, tööõnnetuste ennetamine, töötajate vaimne ja füüsiline tervis, ohud töökeskkonnas jpm.

Meie pakume:

 • võimalust kaasa rääkida töötervishoiu ja tööohutusvaldkonna arendamist vajavates suundades;
 • võimalust muuta inimeste tööelu ja ettevõtja ärikeskkond paremaks;
 • laiapõhjalise võrgustumise ja avaliku esinemise võimalusi;
 • võimalust juhtida olulisi ühiskonnaelu muutvaid projekte ja protsesse;
 • puhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • võimalust eneseteostusele ja toetavat meeskonda uues tegevuspõhises kontoris.

Oled oodatud kandideerima, kui:  

 • oled huvitatud töötervishoiu ja –ohutuse arendamisest;
 • oled hea analüüsivõimega;
 • oskad näha suurt pilti ja oled valmis panustama valdkonna arengusse;
 • oled suunatud lahenduste pakkumisele ja nende iseseisvalt elluviimisele;
 • oled hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega.

Sul on:

 • kõrgharidus;
 • head teadmised töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnas;
 • väga hea väljendusoskus eesti ja inglise keeles.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja (maksimaalselt 2 A4), kus kirjutad, mis sind töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnaga seob ning milliseid teadmisi ja kogemusi valdkonnas omad e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „TAO töökeskkonna nõunik“ hiljemalt 31 juulil 2019.a. Palun too välja vähemalt üks probleemkoht tööohutuse valdkonnas, millega tuleb sinu hinnangul tulevikus tegeleda.  Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261. Ametikoht asub Tallinnas.   

Kuulutus PDF (286.08 KB, PDF) formaadis.

 

       

ˇ

 

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri)  e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 18. juuli 2019