Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Programmi doonorpartner- Norra Tervisedirektoraat

Programmi „Kodune ja sooline vägivald“ doonorpartner on Norra Tervisedirektoraat, kelle roll on nõustada programmi elluviimisel programmioperaatorit ning aidata kaasa kahepoolsete suhete tugevdamisele Eesti ja Norra organisatsioonide ja ekspertide vahel.
Norra Tervisedirektoraat on Norra Tervishoiu ja hoolekandeteenuste ministeeriumi allasutus, olles ministeeriumi poliitika elluviijaks ja täites mitmesuguseid poliitika rakendamise ja rahastamisega seonduvaid ülesandeid.
Norra Tervisedirektoraadi riiklik ülesanne on parandada kogu rahva tervist läbi integreeritud ja eesmärgipäraste tegevuste erinevate teenuste, sektorite ja haldusalade kaudu. Norra terviseamet teeb seda nii tulenevalt oma rollist ministeeriumi allasutusena, kui ka tervishoiu poliitikat reguleeriva ja rakendava asutusena.

Norra Tervisedirektoraadil on täita 3 oluliselt tähtsat rolli:
1) vastuvõetud poliitiliste otsuste rakendamine;
2) Tervishoiu alane nõustamine;
3) Seaduste ja määruste haldamine tervishoiusektoris.

Meie visioon on «Hea tervis – hea elu».
Meie väärtused on:
• Proffesionaalsus- Meie töö on teadmistepõhine ja tugineb professionaalsete otsuste praktikale.
• Avatus - Meie töö paistab silma selguse, läbipaistvuse ning avatud kommunikatsiooniga
• Koostöö - Meie tööga käib kaasas kõikehõlmav, interdistsiplinaarne lähenemine ja hea dialoog kõigi asjaomaste osapooltega.

Norra Tervisedirektoraat teenindab väga laia ulatusega sihtrühma ning erineval administratiivtasemel juhtorganeid. Kõige olulisemaks sihtrühmaks on kodanikeühendused, tervise ja hoolekandega seotud ning regionaalsed terviseasutused.

Ülemaailmse koostöö eesmärk on anda oma panus riikide ülesetele terviseprobelemide lahendamisse. Norra tervisedirektoraat teeb tihedat koostööd Maailma Tervishoiu Organisastiooni (WHO), Euroopa Liidu ja ÜROga.

www.helsedir.no

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017