Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Psühholoogi palgatoetus ja vaimse tervise teenusetoetus

Septembris 2021 avanesid taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt rahalist tuge piirkonna elanikele mittekliinilise psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumisel. Kuigi praegune taotlusvoor on avatud vaid 2021. aastal, on ettevalmistamisel samalaadsed toetused ka 2022. aastaks, need taotlusvoorud avatakse 2022. aasta jaanuari lõpus.

 

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele on mõeldud kohalikel omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele, kes on sõlminud või sõlmimas töölepingu psühholoogiga. Meedet iseloomustab järgmine:

 • palgatoetuse suurus on 1448 eurot kuus (lisanduvad tööjõumaksud ja -maksed) iga 7000 elaniku kohta omavalitsuses;
 • toetust makstakse kuni toetuse viiekordses määras (s.o kalendrikuus kuni 7240 eurot + tööjõumaksud);
 • toetuse saaja juhendamisel lisandub juhendamistoetus 289,6 eurot iga juhendatava kohta;

   toetus on tagatud kõigile taotlejatele, kes ületavad seatud lävendi:

      - psühholoogil on magistrikraad,
      - psühholoog nõustab elanikke vahetult,
      - ligipääs teenusele on kõikidel KOV elanikel;

 • meetmest kaetakse tööjõukulud, mis on tekkinud perioodil 01.09.2021–31.12.2021. Taotlusvoor on avatud kuni 15. detsembrini 2021,
 • toetuste otsused langetatakse igakuiselt eelmise kalendrikuu kohta,
 • taotluse saavad esitada kohaliku omavalitsuse ametiasutus (v.a linnaosavalitsused) ja esmatasandi tervisekeskus (s.o eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kel on tegevusluba üldarstiabi osutamiseks ja kes osutab üldarstiabi vähemalt 4500 isikule).
 • taotlusele tuleb lisada teenust vahetult osutava inimese CV ja tõend isiku valmisoleku kohta osutada nimetatud perioodil psühholoogilist abi.

Lisainfo

 • Taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna Sotsiaalministeeriumi üldaadressile info@sm.ee. Taotluseid võetakse vastu kuni 15. detsembrini 2021.

 • Lisainfo taotlusvooru kohta: Vootele Veldre, vootele.veldre@sm.ee, tel 6269106

 

Vaimse tervise teenusetoetusele on õigus KOV-il, kes pakub KOV-i silmis vajalikku vaimset tervist toetavat teenust hallatava asutuse või muu koostööpartneri kaudu. Meedet iseloomustab järgmine:

 • teenusetoetuse suurus on 1937,42 eurot kuus iga 7000 KOV elaniku kohta, rahastatakse kuni 5 psühholoogi KOV-i kohta;
 • taotlusi hinnatakse nelja nelja hindamiskriteeriumi lõikes (PDF):

   1) teenuse vastavus määruse eesmärgile;
   2) teenust vahetult osutava isiku tasemehariduslik ettevalmistus;
   3) teenust vahetult osutava isiku kutsealane ettevalmistus;
   4) teenust vahetult osutava isiku kogemus teenusepakkujana.

 • taotlusvoor on avatud kuni 15. detsembrini 2021,
 • toetuste otsused langetatakse igakuiselt eelmise kalendrikuu kohta;
 • meetmest kaetakse tööjõukulud, mis on tekkinud perioodil 01.09.2021–31.12.2021;
 • taotluse saavad esitada kohaliku omavalitsuse ametiasutus (v.a linnaosavalitsused);
 • taotlusele tuleb lisada teenust vahetult osutava inimese CV ja tõend isiku valmisoleku kohta osutada nimetatud perioodil psühholoogilist abi.

 

Korduma kippuvad küsimused: 

Kas psühholoogi palgatoetuse saamiseks peab lepingu psühholoogiga sõlmima linnavalitsus või võib seda teha ka KOV allasutus?

Lepingu võib sõlmida ka allasutus, kuid taotluse peab esitama linna- või vallavalitsus.

 

Tooge näiteid, mis tegevused võiks kuuluda vaimse tervise toetuse meetme alla.

Nimekiri on avatud. Sekkumised peavad olema tõenduspõhised, ning nende eesmärk peab olema elanike või perede heaolu parandamine. Meetmest on võimalik rahastada näiteks pereteraapiat ja -nõustamist, loovteraapiat, psühholoogilist nõustamist.

 

 

Kas psühholoogi palgatoetust võib saada ka juhul kui teenust osutab psühholoogias magistrikraadi veel omandav inimene?

Palgatoetus määratakse ja seda makstakse vaid juhul, kui teenust osutav inimene on magistrikraadiga. Seevastu vaimse tervise teenusetoetuse kriteeriumid on mõnevõrra leebemad, ning muudele tingimustele vastates on võimalik toetust saada ka siis, kui teenust osutav inimene ei ole veel magistrikraadi psühholoogias omandanud.

 

Kas meetmeist rahastatakse tööjõukulude kõrval ka nt COVID-testide või ruumikulusid?

Mõlemast meetmest kaetakse üksnes tööjõukulusid.

Kas taotluse võivad esitada ka mitu omavalitsust koos?

Jah, teretulnud on ka mitme omavalitsuse ühistaotlused.

 

Kas toetusmeetmest võib rahastada ka juba KOV-i poolt pakutavaid teenuseid, nt koolipsühholoogiteenust?

Toetusmeede on mõeldud omavalitsuste poolt pakutavate teenuste mahu suurendamiseks, meetmeist ei rahastata KOV-i kohustuslikke teenuseid (sh koolipsühholoog, sotsiaalhoolekandeseaduse alusel tegutseva rehabilitatsioonimeeskonna jmt kulusid).

 

 

Viimati uuendatud: 10. Jaanuar 2022