Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puudega inimesele

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise, psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega raskendab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puue tingib vajaduse muuta ja kohandada keskkonda ning tegevusi, et tagada inimese maksimaalsed võimalused iseseisvaks arenguks ja eneseteostuseks.
 

 

Ligipääsetavus

 

Ligipääsetavuse puhul on kõige rohkem räägitud just liikumispuudega inimeste erivajadustega arvestamisest, kuid on oluline, et erinevates keskkondades saaksid iseseisvalt liikuda ja toimetada kõik puuetega inimesed. Seega ei puuduta ligipääsetavus üksnes hoonetesse pääsemist, vaid üldist ideed, et puue ei saaks takistuseks aktiivsele osalemisele igapäevaelus.

Ligipääsu loomise eelduseks on see, et hoones, sündmusel, teenuse juures või info edastamisel on arvesse võetud erinevate inimeste vajadusi. Keskkond, mis on hästi läbimõeldud, avab paremaid võimalusi meile kõigile. 

Ligipääsetavuse nõukogu on ligipääsetavuse ja universaalse disaini küsimuste lahendamiseks ning sotsiaalkaitseministrile järelduste ja ettepanekute esitamiseks moodustatud nõuandva õigusega alaline nõukogu, mis kohtub vähemalt kaks korda aastas.

Nõukogu üks ülesandeid on juhtida ligipääsetavust ja universaalset disaini puudutavaid avalikke arutelusid, et suurendada ühiskonna teadlikkust ning juurutada kaasava elukeskkonna põhimõtteid arvestavat mõtte- ja tegutsemisviisi. Ligipääsetavuse nõukogu jälgib ja hindab ligipääsetavusega seotud seaduste ja standardite rakendamist, et olukord pidevalt paraneks.

 

 ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon

 

2012. aastal ratifitseeris Eesti ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni. Konventsiooni eesmärk on:

  • edendada, kaitsta ja tagada kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset teostamist kõigi puuetega inimeste poolt ning;
  • edendada austust nende loomupärase väärikuse vastu.

Konventsiooni ratifitseerimisega võttis Eesti endale eesmärgi puudega inimeste olukorda järjepidevalt parandada.

Puuetega inimeste olukorra paremaks jälgimiseks esitavad osalisriigid regulaarselt aruandeid ÜRO Puuetega inimeste õiguste komiteele. Eesti esitas oma esimese aruande 2015. aasta novembris. Eesti esimene aruanne puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise kohta eesti keeles (430.43 KB, PDF) ja inglise keeles (971.45 KB, PDF).

ÜRO Puuetega inimeste õiguste komitee tööga ja teiste osalisriikide aruannetega saab tutvuda Komitee kodulehel.

Viimati uuendatud: 17. Veebruar 2017