Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rahvatervis

Sotsiaalministeerium vastutab rahvatervise poliitika kujundamise ja juhtimise eest. Rahvatervis on intersektoraalne valdkond, mille eesmärk on pikendada inimeste eluiga, parandada nende elukvaliteeti ning vähendada tervisealast ebavõrdsust. 
 

Tervis ei ole pelgalt haiguse puudumine, vaid sotsiaalse, füüsilise ja vaimse heaolu seisund. Rahvastiku tervise seisundi parandamiseks on vajalik süsteemsed ning valdkondade ülesed ühised pingutused. Tegevusi rahvastiku tervise parandamiseks viiakse ellu nii riiklikul, maakondlikul kui ka kohalikul tasandil. Rahvastiku tervise arengusse panustavad paljud valdkonnad: näiteks tarbijakaitse, siseturvalisuse, hariduse, majanduse, tervishoiu, lastekaitse, tööturu ja sotsiaalvaldkond.
 

Rahvastiku tervise seisundis positiivsete muutuste tagamiseks on vaja:

  • jälgida ja analüüsida rahvastiku tervise seisundit ja seda mõjutavaid tegureid;
  • tegelda isikute, kogukondade ja paikkondade tervisealase võimestamisega;
  • kujundada rahvastiku tervist toetavaid poliitikaid ja elukeskkonda kogukondlikul, kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil;
  • arendada ja osutada rahvastiku tervist toetavaid teenuseid;
  • viia ellu tervisedenduse ja keskkonnatervise tegevusi.

 
 

Kasulikud materjalid

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust rahvatervise valdkonna poliitika kavandamisel ja elluviimisel koordineerib rahvatervise osakond.


Valdkonna asutused

  • Tervise Arengu Instituut kogub, ühendab ja pakub usaldusväärset üleriigilist teavet Eesti rahvastiku tervise kohta.

  • Terviseameti eesmärk on ellu viia tervist toetava ja parendava elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud tervisepoliitikat tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas ning teostab tervisevaldkonnas riiklikku järelevalvet.

  • Haigekassa eesmärk on katta kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist.

  • Ravimiamet kaitseb rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite järelevalve kaudu.

Viimati uuendatud: 1. mai 2021