Rakendusskeemid

Ühtekuuluvusfondide Rakenduskavas ja Partnerlusleppes planeeritud tulemuste saavutamise eest vastutab  iga meetme  või meetme tegevuse rakendusasutus. Kõik meetmed ja neid haldavad rakendusasutused ning –üksused on kirjas siin.  

Sotsiaalministeerium on rakendusasutus prioriteetse suuna 2. "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetmetes 2.1-2.5, prioriteetse suuna 3. "Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" kõigis meetetes  ning prioriteetse suuna 1. "Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme 1.6 tegevuses 4.

Toetuse kasutamiseks koostatakse toetuse andmise tingimused, lähtuvalt meetme eesmärkidest ja fondist kasutatakse erinevaid rakendusskeeme.

Euroopa Sotsiaalfondi rakendusskeemid:

Meetmete avatud taotlusvoorud. Rakendusasutus koostab  meetmemääruse, kus on kirjas, mida tuleb toetusest rahastatud projektiga saavutada,  millist sihtrühma peab projekt kaasama/aitama, kes saavad raha taotleda ja mõnel juhul ka juba täpsed tegevused, mida toetatakse. Määruse alusel kuulutab rakendusüksus (SA Innove) välja avatud taotlusvooru ja kõik tingimustele vastavad projekti läbi viia soovivad organisatsioonid saavad ette nähtud tegevusteks raha taotleda. Avatud taotlusvoorud on Sotsiaalministeeriumis planeeritud meetme tegevustes  2.1.2, 2.2.1, 3.1.2. ja 3.2.1 Rohkem infot nende kohta leiab siin

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks e TAT koostatakse suurte valdkondlike muutuste tegemiseks, uute tegevuste piloteerimiseks ning haldamise lihtsustamiseks, neid tegevusi viivad  üldjuhul ellu rakendusasutused (ministeeriumid koostöös allasutuste või partneritega). Eelmisel perioodil nimetati sellist laialatuslikku projekti riiklikuks programmiks, sel perioodil kasutatakse mõistet Toetuse andmise tingimused e TAT. TAT-de puhul kinnitatakse toetuse saaja ministri käskkirjaga, avatud taotlemist ei toimu.  ESF TAT-d on leitavad siin

Euroopa Regionaalfondi rakendusskeemid:

Investeeringute kavadRakendusasutus koostab toetatava meetme või tegevuse tasandil toetuse andmise tingimuste määruse, mille alusel toimub investeeringute kava koostamine. Investeeringute kava kinnitab Vabariigi Valitsus korraldusega või vastav minister käskkirjaga. Investeeringute kavasse kantakse kas arengukava rakendusplaanis nimetatud investeeringud või tehakse taotlusvoor. Investeeringute kava koostamisel taotlejaid ja taotlusi puudutav on reguleeritud taotluse andmise tingimuste määruses. Kava kinnitamise järel saavad toetuse taotlejad esitada toetuse saamiseks taotlused rakendusüksusele.  Investeeringute kava alusel toetatakse meetme tegevusi 2.4.1, 2.4.2  ja 2.5.1. Rohkem infot nende kohta leiab siin.

Avatud taotlemine. Rakendusasutus koostab  meetme määruse, kus on kirjas, mida tuleb toetusest rahastatud projektiga saavutada, kes saavad raha taotleda ja tegevused, mida toetatakse. Määruse alusel kuulutab rakendusüksus (Rahandusministeerium) välja avatud taotlusvooru ja kõik tingimustele vastavad organisatsioonid, mis soovivad projekti ellu viia, saavad ette nähtud tegevusteks raha taotleda. Avatud taotlusvoorud on planeeritud meetme tegevustes  2.5.1 ja 2.5.2. Rohkem infot nende kohta leiab siin.

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks e TAT  on ettenähtud meetme tegevuses 2.5.2 (erivajadustega inimeste kodude kohandamine), rohkem infot leiab siit

 

Viimati uuendatud: 4. aprill 2018