Sa oled siin

Soodusravimite loetelu ja piirhindade muutmine 1. jaanuar 2018

 

23. detsembril 2017. a allkirjastas tervise- ja tööminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. jaanuarist 2017.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendadatakse 100% soodusmääraga:

 • toimeainet pomalidomiid sisaldava ravimpreparaadiga IMNOVID kõvakapsel 1mg N21; IMNOVID kõvakapsel 2mg N21; IMNOVID kõvakapsel 3mg N21; IMNOVID kõvakapsel 4mg N21, ravimi väljakirjutamise õigusega hematoloogil kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga (C90.0) täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud  bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.
 • toimeainet trametiniib sisaldava ravimpreparaadiga MEKINIST õhukese polümeerikattega tablett 0,5mg N30 ja MEKINIST õhukese polümeerikattega tablett 2mg N30, ravimi väljakirjutamise õigusega onkoloogil konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks (C43) juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning eelneva 3 ravikuu järel (ravi alustamisel) ja edaspidi 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi trametiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

 • toimeainet dimetüülfumaraat sisaldavate ravimpreparaatidega TECFIDERA gastroresistentne kõvakapsel 120mg N14 ja TECFIDERA gastroresistentne kõvakapsel 240mg N56, ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi (G35) raviks patsientidele, kellele beetainterferoon on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu 75% soodusmääraga täiendatakse esmakordselt:

 • toimeaineid valsartaan+sakubitriil sisaldavate ravimpreparaatidega ENTRESTO õhukese polümeerikattega tablett 25,7mg+24,3mg N28, ENTRESTO õhukese polümeerikattega tablett 51,4mg+48,6mg N56 ja ENTRESTO õhukese polümeerikattega tablett 102,8mg+97,2mg N56, ravimi esmase väljakirjutamise õigusega kardioloogil kroonilise südamepuudulikkuse (I50) raviks täiskasvanud patsientidel, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF≤35%), kes kuuluvad NYHA II-IV  funktsionaalklassi, kelle ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt 6 kuud püsivalt ravitud Euroopa ravijuhendi järgse AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu muudetakse:

 • toimeainet everoliimus sisaldavate ravimpreparaatide AFINITOR tablett 5mg N30 ja AFINITOR tablett 10mg N30 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral, sõnastades need järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja (C16-C20; C25; C34; C78) ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks.
 • toimeainet alfafollitropiin sisaldavate ravimpreparaatide BEMFOLA 150RÜ/0,25ml süstelahus pen-süstlis N1, BEMFOLA 225RÜ/0,375ml süstelahus pen-süstlis N1, BEMFOLA 300RÜ/0,5ml süstelahus pen-süstlis N1, BEMFOLA 450RÜ/0,75ml süstelahus pen-süstlis N1, BEMFOLA 75RÜ/0,125ml süstelahus pen-süstlis N1, GONAL-F 300RÜ/0,5ml süstelahus pen-süstlis N1, GONAL-F 450RÜ/0,75ml süstelahus pen-süstlis N1, GONAL-F 900RÜ/1,5ml süstelahus pen-süstlis N1, GONAL-F 75RÜ süstelahuse pulber ja lahusti N1, OVALEAP 300RÜ/0,5ml süstelahus N1, OVALEAP 450RÜ/0,75ml süstelahus N1, OVALEAP 900RÜ/1,5ml süstelahus N1; toimeainet beetafollitropiin sisaldavate ravimpreparaatide PUREGON 300RÜ/0,36ml süstelahus N1, PUREGON 900RÜ/1,08ml N1; toimeainet ganireliks sisaldava ravimpreparaadi ORGALUTRAN süstelahus 0,25mg/0,5ml 0,5ml N1; toimeainet gosereliin sisaldavate ravimpreparaatide RESELIGO 3,6mg implantaat süstlis N1, RESELIGO 10,8mg implantaat süstlis N1; ZOLADEX 3,6mg implantaat N1; toimeainet triptoreliin sisaldavate ravimpreparaatide DIPHERELINE 3,75mg prolongeeritud süstesuspensiooni pulber ja lahusti N1, DIPHERELINE 11,25mg prolongeeritud süstesuspensiooni pulber ja lahusti N1: toimeainet tsetroreliks sisaldava ravimpreparaadi CETROTIDE 0,25mg süstelahuse pulber ja lahusti N1; toimeainet alfalutropiin sisaldava ravimpreparaadi LUVERIS 75RÜ süstelahuse pulber ja lahusti N1; toimeainet alfakorifollitropiin sisaldavate ravimpreparaatide ELONVA 100mcg/0,5ml süstelahus N2, ELONVA 150mcg/0,5ml süstelahus N1 ja toimeainet alfakooriongonadotropiin sisaldava ravimpreparaadi OVITRELLE 250mcg/0,5ml süstelahus pen-süstlis N1 soodustingimusi ja lisatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamise tingimustel: naiseinfertiilsus ehk -viljatus (N97.0-N97.9), eostumist kaasaaitava käitluse (Z31.0-Z31.9) korral kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks kuni 40-aastasele (k.a) kindlustatud isikule.

 • toimeainet kapetsitabiin sisaldavate ravimpreparaatide XELODA õhukese polümeerikattega tablett 150mg N60, CAPECITABINE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 150mg N60, CAPECITABINE NORAMEDA õhukese polümeerikattega tablett 150mg N60, CAPECITABINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 150mg N60, XELODA õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120, CAPECITABINE NORAMEDA õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120, CAPECITABINE ZENTIVA õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120, CAPECITABINE SANDOZ õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120, CAPECITABINE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral, täiendades neid järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantravis (C22-C25).

 • toimeaineid vilanterool+flutikasoonfuroaat sisaldava ravimpreparaadi RELVAR ELLIPTA annustatud inhalatsioonipulber 22mcg+92mcg annuses 30 annust N1 väljakirjutamise tingimusi 75% soodusmäära korral, täiendades neid järgmiselt: ravimi esmane väljakirjutamise õigus on pulmonoloogil III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele (J43-J44), kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendatakse uute geneeriliste ravimitega, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:

 • amoksitsilliin+klavulaanhape (antimikroobne ravim)
 • flekainiid (südame rütmihäirete ravim
 • memantiin (Alzheimeri tõve ravim);
 • l-tsitrulliin (valgu ainevahetuse häirete korral kasutatav toitesegu);

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:

 • alendroonhape+kolekaltsiferool (osteoporoosi ravim)
 • gestodeen+etünüülöstradiool (rasestumisvastane ravim);
 • gliklasiid (II tüüpi diabeedi ravim)
 • olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin (kõrgvererõhutõve ravim);
 • nebivolool (kõrgvererõhutõve ravim)
 • pregabaliin (epilepsia, ärevushäirete ja neuropaatilise valu ravis kasutatav ravim)

Moodustatakse esmakordselt piirhinnagrupp ja arvutatakse piirhinnad järgmist toimeainet sisaldavate ravimite gruppides:

 • alendroonhape+kolekaltsiferool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ALENDRONIC ACID/ COLECALCIFEROL SANDOZ tablett 70mg+5600RÜ N4, ALENDRONIC ACID/ COLECALCIFEROL SANDOZ tablett 70mg+5600RÜ N12;
 • olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OLSSA õhukese polümeerikattega tablett 40mg+5mg N28, OLSSA õhukese polümeerikattega tablett 40mg+10mg N28;

Arvutatakse uued piirhinnad või sõlmitakse uued hinnakokkulepped järgmiste toimeainete gruppides, kus on lisandunud uusi ravimeid:

 • amoksitsilliin+klavulaanhape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 875mg+125mg N14, BETAKLAV õhukese polümeerikattega tablett 500mg+125mg N14, BETAKLAV õhukese polümeerikattega tablett 875mg+125mg N14;

 • gestodeen+etünüülöstradiool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI kaetud tablett 75mcg+30mcg N63, GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI kaetud tablett 75 mcg/20 mcg N63, BRILLEVE tablett 0,075mg+0,02mg N63, BRILLEVE tablett 0,075mg+0,03mg N63;

 • gliklasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GLICLAZIDE TEVA toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 60mg N60, GLICLAZIDE ACTAVIS toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 30mg N60, GLICLAZIDE ACTAVIS toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 60mg N60, GLICLAZIDE KRKA toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 30mg N60, GLICLAZIDE KRKA toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 60mg N60;

 • memantiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MANTOMED õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, MANTOMED õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56, MANTOMED õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28, MEMANTINE RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, MEMANTINE RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56;

 • nebivolool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NEBIVOLOL STADA tablett 5mg N100, NEBIVOLOL ACTAVIS tablett 5mg N90, NEBIPHAR tablett 5mg N28;

 • pregabaliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE kõvakapsel 75mg N14, PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE kõvakapsel 75mg N56, PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE kõvakapsel 150mg N14, PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE kõvakapsel 150mg N56, BRIEKA kõvakapsel 75mg N14, BRIEKA kõvakapsel 75mg N56, BRIEKA kõvakapsel 150mg N14, BRIEKA kõvakapsel 150mg N56;    

Arvutatakse uued piirhinnad või sõlmitakse uued hinnakokkulepped järgmiste toimeainete gruppides, kus ravimite hinnad on muutunud:

 • anastrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ANASTROZOLE SANOSWISS tablett 1mg N28, ANASTROZOLE-TEVA 1MG tablett 1mg N28;
 • aripiprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ABILIFY tablett 15mg N28, ARIPIPRAZOLE TEVA tablett 15mg N28; ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15mg N28, ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15mg N56;
 • etorikoksiib; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on Etoricoxib Teva õhukese polümeerikattega tablett 60mg N14, Etoricoxib Teva õhukese polümeerikattega tablett 90mg N7, Etoricoxib Teva õhukese polümeerikattega tablett 90mg N14, Etoricoxib Teva õhukese polümeerikattega tablett 120mg N7, Etoricoxib Teva õhukese polümeerikattega tablett 120mg N14;
 • klopidogreel; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CLOPIDOGREL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28, CLOPIDOGREL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 75mg N90;
 • kvetiapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on QUETIAPINE TEVA tablett 200mg N60, QUETIAPINE TEVA tablett 300mg N60, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300mg N60, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 400mg N60;
 • levetiratsetaam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MATEVER õhukese polümeerikattega tablett 500mg N30, MATEVER õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N30, LEVETIRACETAM TEVA 250mg N30, LEVETIRACETAM TEVA 500mg N30, LEVETIRACETAM TEVA 1000mg N30;
 • moksonidiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MOXOGAMMA 0,2 MG kaetud tablett 0,2mg N30, MOXOGAMMA 0,3 MG kaetud tablett 0,3mg N30, MOXOGAMMA 0,4 MG kaetud tablett 0,4mg N30;
 • sotalool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SOTAHEXAL 80 MG tablett 80mg N50, SOTAHEXAL 80 MG tablett 80mg N50;
 • tamsulosiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TAMSULOSIN AUXILIA toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 0,4mg N30, TANYZ ERAS 0,4MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 0,4mg N30;
 • temosolomiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 20mg N5, TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 100mg N5, TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 250mg N5;
 • tiokthape; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, THIOCTACID HR tablett 600mg N30;

Erinevalt määruse eelnõust ei muutu alates 01.01.18 toimeaine travoprost piirhind.

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse tervise- ja tööministri käskkirja alusel välja järgmised pakendid nende müügiloa kehtivuse või turustamise lõppemise tõttu või müügiloa hoidja teavitusel:

1006311 ADALAT OROS toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 30mg N28

1568167 CAPECITABINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120

1370472 MIRCERA süstelahus 30mcg/0,3ml 0,3ml N1

1695438 PREGABALIN ACCORD kõvakapsel 75mg N14

1695630 PREGABALIN ACCORD kõvakapsel 150mg N14

1695933 PREGABALIN ACCORD kõvakapsel 300mg N14

1245394 TERBINAFINE OLAINFARM 250MG tablett 250mg N14

1219766 XORIMAX kaetud tablett 250 mg N10

1219801 XORIMAX kaetud tablett 500 mg N10

1624801 XORIMAX kaetud tablett 500 mg N14

Erinevalt määruse eelnõust ei arvata Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja pakendit 1243763 DUOTRAV silmatilgad 5mg+40mcg/ml 2,5ml tulenevalt mõlemaid osapooli rahuldava hinnakokkuleppe saavutamisest.

Täiendava teabe saamiseks palume pöörduda alltoodud kontaktidel.

Alice Kivistik

Peaspetsialist

Ravimiosakond

Sotsiaalministeerium

6 269 122

alice.kivistik@sm.ee

Viimati uuendatud: 27. detsember 2017