Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sooline võrdõiguslikkus ja soopõhine vägivald

Sooline võrdõiguslikkus tähendab, et meestele ja naistele on tagatud võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus kõigis ühiskonnaelu valdkondades osalemisel. Naistevastase vägivalla ennetamine on võrdõiguslikkuse saavutamise oluline eeltingimus.
 

Sooline võrdõiguslikkus tegeleb ühiskonna kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – naiste ja meeste sotsiaalsete suhete, sh võimusuhete tasakaalustamisega. Sotsiaalministeeriumi kavandab soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks sellekohast poliitikat ning rakendab otseselt soolist võrdõiguslikkust edendavaid poliitikameetmeid.

Sotsiaalministeeriumi peamine roll vägivalla tõkestamise valdkonnas on naistevastase vägivalla ennetamine ning vägivallaohvrite kaitse. 

 
 

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust soolise võrdõiguslikkuse poliitika ja meetmete kavandamisel koordineerib võrdsuspoliitikate osakond.


Valdkonna asutused

  • Sotsiaalkindlustusamet pakub ohvriabi teenust, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet.

Viimati uuendatud: 27. august 2019