Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal

8. juunil 2011 allkirjastati Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum, mille kohaselt saab Eesti Norralt toetusena kokku €23 680 000. Sellest €2 000 000 on eraldatud programmi "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" rakendamisele.

Käesolevalt leheküljelt leiate informatsiooni nii programmi kui ka selle kaudu rahastatavate projektide kohta.

 

Üldinfo

 • Programmioperaator 
  Võrdsuspoliitikate osakond 
  koostöös välisvahendite osakonnaga
 • Programmipartner 
  Norra Laste-, noorte- ja pereasjade direktoraat
 • Programmi maksumus 
  €2 352 941, millest
  €2 000 000 on Norra toetus
 • Programmperioodi lõpp
  30. aprill 2016

Sekkumistegevused

 • Soolise palgalõhe statistikakogumiseks uue kontseptsiooni väljatöötamine
 • Diskrimineerimise vastase õiguskaitse efektiivsuse parandamiseks laiapõhjaline tegevuste kogum
 • Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks jätkusuutliku ja
  kõrge kvaliteediga süsteemi loomine ja rakendamine 
 • Teadmistepõhise töö-, pere- ja eraelu tasakaalu 
  meetmete kogum lapsevanemate ja tööandjate jaoks, 
  et pere- ja töötajasõbralikku keskkonda edendada
 • Organisatsioonide ja võrgustike võimekuse tugevdamine 
  programmi eesmärkidesse panustamiseks, teadmiste suurendamiseks, koostööks ja organisatsioonide
  suutlikkuse suurendamiseks

 

Eesmärgid

 • Luua baas süsteemsete struktuuride moodustamiseks, mis suurendaks teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest erinevate sihtgruppide hulgas
 • Luua uus soolise palgalõhe andmekogumise kontseptsioon
 • Parandada inimeste töökeskkonda ja elukvaliteeti pakkudes võimalusi töö-, pere- ja eraelu ühildamiseks
 • Tõsta õigusteadlikkust, võimaldada võrdõigusalaste seaduste suuremat rakendumist ja paremat kaitset diskrimineerimise eest
Viimati uuendatud: 23. juuli 2018