Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soopõhise vägivalla vähendamine-Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

Projekti pealkiri:   Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis.
Projekti elluviija:   Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

Partnerid:    Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
                    Tartu Ülikooli Õigusteaduskond,
                    Tartu Ülikooli polikliiniku ja peremeditsiini õppetool;
                    Politsei- ja Piirivalveamet;
                    Sisekaitseakadeemia;
Norra koostööpartnerid: Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and Suicide prevention, West Norway,

Eraldatud toetussumma:    260 000 €
Projekti elluvimise periood:  28.11.2013-31.12.2015
Eesmärgid: 

  • Näidata, kui palju läheb rahaliselt Eesti riigile maksma lähisuhtevägivald. 
  • Kõikide lähisuhtevägivallaga tegelevate osapoolte koondamine läbi ümarlaudade ja ühtse tegevusmudeli väljatöötamine
  • Riskirühmade ja laiema avalikkuse, samuti spetsialistide ja seadusandjate teadlikkuse tõstmine

Planeeritud tegevused:

  • Viiakse läbi 5 uuringut, s.h. arvestatakse välja lähisuhte vägivalla hind
  • Analüüsitakse ja täiendatakse ameti- ja tegevusjuhendeid, koolituskavsid ja õppematerjale lähisuhtevägivalla mõistmiseks, ennetamiseks, varajaseks märkamiseks ja optimaalsemaks tegutsemiseks koostöövõrgustikus (politsei, meditsiinitöötajad, sotsiaaltöötajad, juristid);
  • Loodakse toimiv koostöömudel koos tegutsemisjuhistega vältimaks n.ö. „halli ala“ koostöös ohvrite abistamisel;
  • Koostöövõrgustiku spetsialistide koolitajate koolitused;
  • Teavitustegevus: avaldatakse artikliteleid, viiakse läbi koolitusi, seminare ning teisi teavitustegevus spetsialistide kui laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks soopõhisest vägivallast
  • Viiakse läbi kampaania „Kes lööb, ei armasta“
  • Antakse sisend poliitikakujundamisse ning seadusloomesse.

Täpsema info projekti kulgemise kohta leiate www.eaui.ee/tegevusval/pere-ja-lahisuhtevagivald/norra-toetus

Kontaktinfo:
MTÜ Eesti Avatud ühiskonna Instituut
Helve Kase
helvekase@gmail.com
www.eaui.ee

Viimati uuendatud: 13. märts 2017